MPSC महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्यनिर्धारण सेवा परीक्षा 2022 पेपर – प्रथम उत्तरतालिका जाहीर | MPSC Answer Key 2022

MPSC Answer Key

MPSC Answer Key 2022

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has declared by the Assistant Town Planner, Maharashtra Town Planning and Valuation Service, Grade-1, Group-B Examination-2022 first answer sheet. Click on the below link to download the answer key.

MPSC Maharashtra Town Planning and Valuation Service Exam Answer Key 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित सहायक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्यनिर्धारण सेवा, श्रेणी-1, गट-ब परीक्षा-2022 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोजित सहायक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्यनिर्धारण सेवा, श्रेणी-१, गट-ब परीक्षा-२०२२या चाळणी परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या प्रश्नपुस्तिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.

  • प्रस्तुत परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांना उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करावयाच्या असल्यास, आयोगाच्या संकेतस्थळावरील दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामध्ये नमूद कार्यपध्दतीनुसार केवळ ऑनलाईन पध्दतीने व विहित शुल्काचा भरणा करुन हरकती सादर करणे आवश्यक आहे.
  • विहित ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर करण्यात आलेल्या हरकती तसेच विहित शुल्काचा भरणा न केलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
  • उत्तरतालिकेबाबत हरकती सादर करण्याची सुविधा दिनांक ४ डिसेंबर, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.

ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास आयोगाच्या सुविधा केंद्राच्या १८००-१२३४-२७५ व ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच support- [email protected] या ईमेलवरुन विहित कालावधीत आवश्यक मदत प्राप्त करुन घेता येईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – http://bit.ly/3OKCfdi

Previous Update –

MPSC Agriculture Services Mains 2022 Answer Key 

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has declared the “Maharashtra Agriculture (Non-Technical) Services (Main) Examination – 2022” first answer key. Candidates can submit their objections before the 19th of October 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2022 पेपर – 1 & 2” परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी आयोजित ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा -२०२१ कृषि सेवा (मुख्य) परीक्षा (पेपर क्र. १)’ या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १९ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3rYYVfh

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2022 – First Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has declared the “Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) Combined (Pre) Examination – 2022” first answer key. Candidates can submit their objections before the 17th of October 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) परीक्षा – 2022” परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा-२०२२ “या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकासंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. २. विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १७ ऑक्टोबर , २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

प्रथम उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3S2KkKd

Previous Post –

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination – 2020 Combined Paper No. 2 First answer key. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – 2020 संयुक्त पेपर क्र. 2 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा२०२० ( पेपर क्र. २ – पोलिस उप निरीक्षक)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. २. विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १२ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3CfRKnL

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2019 Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination – 2019 Combined Paper No. 1 final answer key. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – 2019 संयुक्त पेपर क्र. 1 या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Maharashtra Secondary Services Main Exam 2019 Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०९ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा२०२१” (संयुक्त पेपर क्र. १) या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित केली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3y6J1TG

MPSC Maharashtra Secondary Services Main Exam 2020 Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination – 2020 Combined Paper No. 1 answer key. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – 2020 संयुक्त पेपर क्र. 1” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२२ रोजी आयोजित ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – २०२० संयुक्त पेपर क्र. १’ या स्पर्धा परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या प्रश्नपुस्तिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तुत परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांना उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करावयाच्या असल्यास, आयोगाच्या संकेतस्थळावरील दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामध्ये नमूद कार्यपध्दतीनसार केवळ ऑनलाईन पध्दतीने व विहित शुल्काचा भरणा करुन हरकती सादर करणे आवश्यक आहे. विहित ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर करण्यात आलेल्या हरकती तसेच विहित शुल्काचा भरणा न केलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. उत्तरतालिकेबाबत हरकती सादर करण्याची सुविधा दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.

ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास आयोगाच्या सुविधा केंद्राच्या १८००-१२३४-२७५ व ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच [email protected] या ईमेलवरुन विहित कालावधीत आवश्यक मदत प्राप्त करुन घेता येईल.

PDF जाहिरात – https://bit.ly/3y2h9zP
उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3SDPYE5

MPSC Subordinate Services Main Exam 2021 – First Answer Key

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Exam 2021-ASO Paper 2-First Answer Key. Click on the below link to download the Answer Key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ पेपर क्र. २ (सहायक कक्ष अधिकारी)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ३१ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ पेपर क्र. २ (सहायक कक्ष अधिकारी)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. २. विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १० ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड  – https://bit.ly/3vI1RPz


MPSC Secondary Services Group-B Exam First Answer Sheet

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Secondary Services Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination-2021 Paper 2 (State Tax Inspector) Answer Sheet. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २४ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ पेपर क्र. २ (राज्य कर निरीक्षक)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. ०५ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3vp6nTf

Other Important Related Link –

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत 454 रिक्त पदांची नवीन भरती सुरू

MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 भरती जाहिरात प्रकाशित; 228 पदे

MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा भरती जाहिरत प्रकाशित; 588 रिक्त पदे

विविध स्पर्धा परीक्षांचे मोफत सराव प्रश्नसंच – त्वरित नोंदणी करा    

MPSC नवीन टेस्ट सिरीज


MPSC Duyyam Seva Group B Exam 2021 – First Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has been declared the first answer key of Maharashtra Secondary Services Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination-2021 (Paper No. 2) Sub-Inspector of Police. The exam was held on the 17th of July 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-2021 (पेपर क्र. 2) ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर परीक्षा 9 जुलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १७ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ (संयुक्त पेपर क्र. १)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. २९ जुलै, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3PFyyVK


MPSC Duyyam Seva Group B Exam 2021 Paper I – First Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has been declared the first answer key of Maharashtra Secondary Services Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination-2021 (Combined Paper No. 1). The exam was held on the 9th of July 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-2021 (संयुक्त पेपर क्र. 1) ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर परीक्षा 9 जुलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०९ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ (संयुक्त पेपर क्र. १)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. २७ जुलै, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3IPMjid


MPSC Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (Pre) Competitive Exam 2021

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the final answer key of Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (Pre) Competitive Examination 2021. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर परीक्षा 30 एप्रिल 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ३० एप्रिल, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा -२०२१- ” या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित केली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3QrUIvG


State Services Main Examination 2021 First Answer Key

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the First Answer Key of State Services Main Examination 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – Language paper II – https://bit.ly/3Nn5zo8

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper I – https://bit.ly/3sNwDFA

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper II – https://bit.ly/384l45u

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper III – https://bit.ly/3sNwJNs

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper IV – https://bit.ly/3wyI7id


MPSC ASO Exam 2021 Final Answer Key

MPSC Answer Key  : The final answer sheet of Assistant Divisional Officer Limited Divisional Competitive Examination 2021 organized under the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित सहाय्यक विभाग अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

ASO Exam 2021-Papar 1 – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb

ASO Exam 2021-Papar 2 – Section A and B – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb

ASO Exam 2021-Papar 2 – Section A and C – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb


MPSC Duyyam Seva Group B Exam Answer Key 

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the final answer sheet for Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint (East) Competitive Examination 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका जाहीर – https://bit.ly/3FpKUx1


MPSC Technical Services Exam Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the first answer sheet of Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (East) Competitive Examination – 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा – 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3sboRFb


MPSC Civil Judge Exam Final Answer Key 

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the revised answer sheet of Civil Judge (Junior Level) and Judicial Magistrate (First Class) (Pre) Examination – 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित दिवाणी न्यायधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) (पूर्व) परीक्षा – 2021 ची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3EXMmXc


MPSC Police Limited Divisional Competition (Pre) Examination 2021 Answer Key 

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Sub-Inspector of Police Limited Divisional Competition (Pre) Examination 2021 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been made available on the website. Click on the link below to download the answer sheet.

MPSC PSI Exam Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

सदर उत्तरतालिका संदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पद्धतीने सादर कराव्यात. विहित ऑनलाईन पद्धती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पद्धतीने सादर केलेल्या हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात 29 एप्रिल 2022 पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3rNmBDA


MPSC Maharashtra Group-C Service Joint Pre-Examination 2021 Answer Key

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Maharashtra Group-C Service Joint Pre-Examination 2021 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3NTmRus


MPSC State Service Pre Exam 2021 Answer Key 

MPSC Answer Key : The answer sheets have been announced of State Service Pre-Examination 2021 organized by Maharashtra Public Service Commission (MPSC). Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका I – https://bit.ly/3IDSzaV

उत्तरतालिका II – https://bit.ly/3LbqJo7


MPSC Maharashtra Civil Engineering Services (Main) Exam 2020 Revised Answer Sheet

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the revised answer sheet of Maharashtra Civil Engineering Services (Main) Examination 2020. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 ची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. परीक्षा 18 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड (पेपर-1) – https://bit.ly/3CAreoX

उत्तरतालिका डाउनलोड (पेपर-2) – https://bit.ly/3q118WZ


MPSC Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint Competitive Examination – 2021 

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint Competitive Examination – 2021 organized by Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त स्पर्धा परीक्षा – 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3MkzsG0


MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector (Chief) Exam 2022 Answer Key

MPSC Answer Key  : The final answer sheet of the Assistant Motor Vehicle Inspector (Chief) Examination 2022 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3slNn73


MPSC State Service Pre-Examination 2021 Paper I & II Answer Key 

MPSC Answer Key  : The answer sheet of State Service Pre-Examination 2021 Paper I & II organized by the Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर I & II ची उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर I उत्तरतालिका – https://bit.ly/3o4dsVw

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर II उत्तरतालिका – https://bit.ly/3r415KU

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड