नवीन अपडेट : DVET सामायिक परीक्षेचा निकाल जाहीर ! | DVET Result

DVET Result 2022

DVET Result 2023 Update

DVET Result 2023 : Pursuant to the objections received from the candidates during the said period, in the examination held for the post in Group-C, . It has been decided to award full marks (04) to candidates for a total of 02 wrong questions mentioned in column no 5. The Common Exam result of the candidates will be declared soon based on the marks obtained as per the revised answer sheet. However, all the concerned candidates should note this.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय संस्था/कार्यालयातील गट-क संवर्गातील विविध ७७२ पदे भरण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याबाबत दिनांक १६/०२/२०२३ रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जाहिरातीच्या अनुषंगाने अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सामायिक परीक्षा (CBT/CBT- १) रविवार दिनांक १६/०४/२०२३ रोजी घेण्यात आली. सदर परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. खालील लिंक वरून आपण निकाल बघू शकता.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.निकाल बघा

सदर कालावधीत उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींच्या अनुषंगाने Group-C मधील पदाकरिता झालेल्या परीक्षेत स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद एकूण ०२ चूकीच्या प्रश्नांकरिता असलेले पूर्ण गुण (०४) उमेदवारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Sr.

No.

Post Group Objections Received Valid Objections Wrong Questions (Question ID)
1 2 3 4 5
1 Group-A 57 0
2 Group-B 53 0
3 Group-C 49 2 630680205573 630680205605
Total 159 2

सुधारीत उत्तरतालिकेनुसार प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांचा सामायिक परीक्षेचा निकाल लवकरच जाहिर करण्यात येईल. तरी संबंधित सर्व उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी.

Download DVET Extra Marks Notice 2023

DVET Result 2022 Out

DVET Result: DVET Maharashtra Result 2023 has been published to fill 1457 Craft Instructor (Grade C) vacancies for various ITI Trades in Maharashtra Govt ITI Colleges/Institutes. Students can download their result from below link.

महाराष्ट्र सरकारी ITI महाविद्यालये/संस्थांमधील विविध ITI ट्रेडसाठी 1457 क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर (ग्रेड C) रिक्त जागा भरण्यासाठी DVET महाराष्ट्र निकाल 2023 प्रकाशित करण्यात आला आहे. विद्यार्थी त्यांचा निकाल खालील लिंकवरून डाउनलोड करू शकतात.

DVET Result

 

Download DVET ITI Craft Inspector Result PDF


DVET ITI Instructor Result Update

DVET Result: Under the Directorate of Business Education and Training under the Department of Skills, Employment, Entrepreneurship, and Innovation, in the Government Industrial Training Institutes (Govt. ITI) of the state, regarding the online application for the post of Craft Instructor (Group-C) cadre in various professions dated 17/08/ 2022, the advertisement was published on the website www.dvet.gov.in.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (Govt. ITI) विविध व्यवसायातील शिल्प निदेशक (Craft Instructor) (गट-क) संवर्गातील पदभरती करिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याबाबत दि.१७/०८/२०२२ रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील तरतूदी खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

🍀DVET अंतर्गत 772 पदांची भरती जाहिरात प्रकाशित – DVET Maharashtra Bharti 2023

सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने श्री. बाळू नामदेव भोसले व इतर १२ यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे Original Application No. ७६१ / २०२२ अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिके संदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.०३/०२/२०२३ रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर दि.१७/०८/२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील तरतूदी खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत.

सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही- १०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३/०८/२०१४ व त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/शुद्धीपत्रक/ परिपत्रक इत्यादी मधील तरतूदीनुसार उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (Merit List) तयार करण्यात येईल.
ऐवजी
बाळू नामदेव भोसले व इतर १२ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर यांनी O. A. No. ७६१ / २०२२ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.०३/०२/२०२३ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार सामायिक परीक्षा व व्यावसायिक चाचणीकरिता उपस्थित असलेल्या व एकूण २०० गुणांपैकी किमान ४५ टक्के गुण (९०) प्राप्त केलेल्या उमेदवारांमधून CITS अर्हताधारक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (Merit List of CITS Candidates) व CITS अर्हता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (Merit List of Non-CITS Candidates) अशा दोन स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही- १०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३/०८/२०१४ व त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/शुद्धीपत्रक/ परिपत्रक इत्यादी मधील तरतूदीनुसार उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (Merit List) तयार करण्यात येईल.
ऐवजी
बाळू नामदेव भोसले व इतर १२ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर यांनी O. A. No. ७६१ / २०२२ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.०३/०२/२०२३ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार सामायिक परीक्षा व व्यावसायिक चाचणीकरिता उपस्थित असलेल्या व एकूण २०० गुणांपैकी किमान ४५ टक्के गुण (९०) प्राप्त केलेल्या उमेदवारांमधून CITS अर्हताधारक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (Merit List of CITS Candidates) व CITS अर्हता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (Merit List of Non-CITS Candidates) अशा दोन स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

Download DVET ITI Instructor Selection List Update

DVET Answer key 2022 Download PDF | DVET Result 2022

DVET Result 2022Craft Instructor Group C Recruitment examination revised answer key has been declared by the Directorate of Vocational Education and Training (DVET) today on 17th Nov 2022. Click on the below link to download the New answer key. DVET Maharashtra ITI Result 2022 will be soon.

DVET ITI Instructor Answer Key 2022

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (Govt. ITI) विविध व्यवसायातील शिल्प निदेशक (Craft Instructor) (गट-क) संवर्गातील पदभरती परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे.हि नवीन सुधारित  उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

DVET Answer Key 2022 (Out) @dvet.gov.in

DVET ITI Revised Answer Key

DVET Craft Instructor Answer Key 2022 Maharashtra

नवीन परिपत्रक जाहिर  – https://bit.ly/3V8RUWw
उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3RG9u1j

DVET Craft Instructor Result 2022 

DVET Maharashtra ITI Craft Instructor Exam 2022 Result is expected to declare in October Month.

  • Post Name: Craft Instructor
  • Exam Date: 28 and 29 September 2022
  • Result Date: October 2022 (Expected)

Important Date and Link – DVET ITI Craft Instructor Result 

Organization Name Directorate of Vocational Education & Training, Maharashtra
Name of Post Craft Instructor (For Various ITI Trade)
No. of. Posts 1457 Posts
Category Exam Results
Exam Date 28th and 29th September 2022
Result Date October 2022
Merit List Date Expected Soon
Official Website www.dvet.gov.in

 

Other Related Links: 

DVET Craft Instructor Exam Pattern And Syllabus 2022-dvet.gov.in 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड