RTMNU Nagpur University Revised Syllabus 2023-24 For UG & PG

MahaBharti University

RTMNU New Cources and Syllabus 2021 – 2022

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीच्या बहुत आराखड्यातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक  सत्र २०२०-२०२२ करीत नवीन महाविद्यालये / नवीन विद्याशाखा / नवीन अभ्यासक्रम…