Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

ZP लातूर अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी तारीख जाहीर; डाउनलोड करा !ZP Latur Bharti Exam Result

ZP Latur Bharti Exam Result

Zilla Parishad Latur Document Verification Date

सरळ सेवा भरती २०२३ अंतर्गत आय.बी.पी.एस कंपनी कडून निकाल प्राप्त झाला असून सदर निकाल हा संदर्भ क्र.०२ अन्वये पर्यवेक्षिका पदाची गुणवत्ता यादी www.zplatur.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २२.०५.२०२४ प्रसिध्द करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ०३ अन्व्ये उमेदवारांचे मुळ शैक्षणिक कागद पत्रे व इतर आवश्यक सर्व दस्ताऐवज तपासणी करीता उमेदवारांना बोलविणे बाबत मा. अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवड समिती लातूर यांनी मान्यता दिलेली आहे. पुढील सर्व निकाल आणि सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

तेंव्हा आपण मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे व इतर आवश्यक सर्व दस्ताऐवज तसेच जाहिरातीत नमुद आवश्यक कागदपत्रे त्याची एक प्रत साक्षांकित सह दि. १९/०६/२०२४ रोजी सकाळी १०.०० वा. डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर स्थाई समिती सभागृह जिल्हा परिषद, लातूर येथे न चुकता उपस्थित रहावे. उक्त कागदपत्रे पडताळणी करीता गैरहजर राहणा-या उमेदवारांना निवड प्रक्रिये संबंधात कोणत्याही प्रकारचा दावा करता येणार नाही किंवा हक्क सांगता येणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी. (सोबत कागद पत्र / प्रमाण पत्र यादी)

 1. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.१९-६-२०२४ रोजी सकाळी १०:०० वाजता .

Zilla Parishad Latur Result 2023 

ZP Latur Bharti Exam Result – Zilla Parishad Group-C Direct Service Recruitment-2023 was scheduled to examine 30 cadres. For this result has been Published. Candidates can download ZP Latur Document Verification Schedule and List of Candidates who got selected for ZP latur Bharti 2023

जिल्हा परिषद गट-C थेट सेवा भरती-2023 मध्ये 30 संवर्गांची परीक्षा होणार होती. यासाठी निकाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. उमेदवार ZP लातूर दस्तऐवज पडताळणी वेळापत्रक आणि ZP लातूर भरती 2023 साठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी डाउनलोड करू शकतात. पुढील सर्व निकाल आणि सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Zilla Parishad Latur Exam Result 2024

जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया २०२३,गुणांच्या उतरत्या क्रमाने पात्र उमेदवारांची एकत्रित यादी .

उपरोक्त खालील पदांचा गुणांच्या उतरत्या क्रमाने पात्र उमेदवारांचा एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येत आहे.

खालील पदांचा निकाल  खालील पदांनसाठी कागदपत्रे पडताळणी वेळापत्रक  गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादी 
 1. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी).
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक.
 3. कनिष्ठ अभियंता विदुत .
 4. लघुलेखक उच्च श्रेणी .
 5. कनिष्ठ सहायक लेखा .
 6. कनिष्ठ लेखाधिकारी .
 7. कनिष्ठ यांत्रिकी.
 8. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ .
 9. कनिष्ठ आरेखक .
 10. पशुधन पर्यवेक्षक .
 11. कनिष्ठ सहायक.
 12. औषध निर्माण अधिकारी .
 13. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य(बांधकाम / ग्रामीण पाणीपुरवठा) .
 14. स्थापत्या अभियांत्रिकी सहायक(Civial / Minor Irrigation) .
 15. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका .
 1. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२०-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२०-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता.
 3. कनिष्ठ अभियंता विदुत,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२०-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 4. कनिष्ठ सहायक लेखा,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 5. कनिष्ठ लेखाधिकारी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 6. कनिष्ठ यांत्रिकी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 7. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 8. कनिष्ठ आरेखक,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 9. पशुधन पर्यवेक्षक,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२८-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 10. कनिष्ठ सहायक लिपिक ,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.०१-०३-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 11. लघुलेखक उच्च श्रेणी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.०१-०३-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 12. औषध निर्माण अधिकारी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.०३-०४-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 13. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य(बांधकाम / ग्रामीण पाणीपुरवठा),या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.१७-०५-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 14. स्थापत्या अभियांत्रिकी सहायक(Civial / Minor Irrigation) ,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.१७-०५-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 1. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी).
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक.
 3. कनिष्ठ अभियंता विदुत.
 4. कनिष्ठ सहायक लेखा..
 5. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ.
 6. पशुधन पर्यवेक्षक.
 7. कनिष्ठ आरेखक.
 8. कनिष्ठ सहायक लिपिक. .
 9. लघुलेखक उच्च श्रेणी .  
 10. कनिष्ठ यांत्रिकी.  

जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया २०२३,गुणांच्या उतरत्या क्रमाने पात्र उमेदवारांची एकत्रित यादी .

ZP Latur Recruitment 2023 Drug Manufacturing Officer Result Declared; Download your result

उपरोक्त खालील पदांचा गुणांच्या उतरत्या क्रमाने पात्र उमेदवारांचा एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येत आहे.

खालील पदांचा निकाल  खालील पदांनसाठी कागदपत्रे पडताळणी वेळापत्रक  गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादी 
 1. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी).
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक.
 3. कनिष्ठ अभियंता विदुत .
 4. लघुलेखक उच्च श्रेणी .
 5. कनिष्ठ सहायक लेखा .
 6. कनिष्ठ लेखाधिकारी .
 7. कनिष्ठ यांत्रिकी.
 8. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ .
 9. कनिष्ठ आरेखक .
 10. पशुधन पर्यवेक्षक .
 11. कनिष्ठ सहायक.
 12. औषध निर्माण अधिकारी .
 1. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२०-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२०-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता.
 3. कनिष्ठ अभियंता विदुत,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२०-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 4. कनिष्ठ सहायक लेखा,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 5. कनिष्ठ लेखाधिकारी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 6. कनिष्ठ यांत्रिकी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 7. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 8. कनिष्ठ आरेखक,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२७-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 9. पशुधन पर्यवेक्षक,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.२८-०२-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 10. कनिष्ठ सहायक लिपिक ,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.०१-०३-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 11. लघुलेखक उच्च श्रेणी,या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी दि.०१-०३-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता .
 1. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी). 
 2. आरोग्य पर्यवेक्षक. 
 3. कनिष्ठ अभियंता विदुत. 

 

ZP Latur DEO Bharti Result 

ZP Latur Bharti Exam Result Selection List : Zilla Parishad Latur has announced the eligibility list for Data Entry Operator Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

जिल्हा परिषद लातूर ने डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती परीक्षेची पात्रता यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड –  https://bit.ly/3rfVq2X

जिल्हा परिषद लातूर नि विविध पदभरती परीक्षेची अपात्रता यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अपात्रता यादी 

महाभरतीची अधिकृत अँप डाउनलोड करा


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड