Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

राष्ट्रीय आयुष अभियान धाराशिव पदभरती सन २०२३-२४ तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी प्रकाशित!! | NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Eligible List

NHM Osmanabad Result – राष्ट्रीय आयुष अभियान धाराशिव अंतर्गत जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक – आयुष व डेटा एंट्री ऑपरेटर आयुष हि दोन पदे भरणेसाठी जाहिरात दि.१६/०३/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ https://osmanabad.gov.in व जिल्हा परिषदचे संकेतस्थळ https://zposmanabad.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन दि. १६/०३/२०२३ ते दि.२६/३/२०२३ पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. सदर कालावधीमध्ये एकुण ७९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

अर्जासोबत उमेदवाराने सादर केलेल्या कागदपत्राची तपासणी करुन संबंधीत पदासाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक अर्हता, पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेपेक्षा संबंधीत विषयामध्ये अधिक शैक्षणिक अर्हता व संबंधीत पदाशी निगडीत अनुभव यानुसार १०० गुण देण्यात आले आहेत. उमेदवाराकडुन प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या क्रमानुसार तात्पुरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. यादीबाबत उमेदवारांना काही आक्षेप/हरकती असल्यास सदर हरकती/आक्षेप राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद धाराशिव येथे दि. ०१/०१/२०२४ पासुन दिनांक. 16/07/२०२४ रोजीपर्यंत कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रत्यक्ष सादर करावेत तसेच आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्रामध्ये श्रेणी पध्दतीचे गुण नमुद आहेत अशा उमेदवारांनी श्रेणी ऐवजी गुणांमध्ये रुपांतरीत केलेले संस्था/विद्यापीठ यांचेकडील प्रमाणपत्र सादर करावेत. विहीत वेळेनंतर प्राप्त होणारे हरकती/अक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही यादी नोंद घ्यावी.

Download Osmanabad Arogya Vibhag Selection List

NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Result: Direct interview for the post of Lady MBBS/BAMS Doctor, ANM/ Staff Nurse, Lab Technician, Pharmacist under Mobile Medical Unit. Direct selection process was conducted on 01/02/2024. Also post wise ‘list of applications received dt. On 01/02/2024, objections/movements of the candidates were invited during the period from 01/02/2024 to 02/02/2024 by publishing on the notice board and website of the office. The objections/objections received have been taken into consideration. Also for the above post the experience of the period after passing the minimum educational qualification and registration from the concerned council has been considered for the selection process.

मोबाईल मेडिकल युनिट अंतर्गत Lady MBBS/BAMS Doctor, ANM/ Staff Nurse, Lab Technician, Pharmacist या पदाची पदभरती करणेसाठी थेट मुलाखत दि. ०१/०२/२०२४ रोजी थेट निवड प्रक्रिया आयोजीत करण्यात आली होती. तसेच पद निहाय प्राप्त ‘अर्जाची यादी दि. ०१/०२/२०२४ रोजी कार्यालयाचे नोटीस बोर्ड व संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन उमेदवारांचे आक्षेप/हरकती दि.०१/०२/२०२४ ते दि.०२/०२/२०२४ या कालावधीमध्ये मागविण्यात आले होते. प्राप्त हरकती/आक्षेप विचारात घेण्यात आले आहेत. तसेच वरील पदाकरीता किमान शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण होऊन संबंधीत कौन्सील कडील नोंदणी झालेनंतरच्या कालावधीचा अनुभव निवड प्रक्रियेसाठी ग्राहय धरण्यात आला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

येथे डाउनलोड करा : https://shorturl.at/cgLN7


NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Result: Under the National Health Mission and the 15th Finance Commission, the recruitment process for the vacant post of Specialist and Medical Officer MBBS is being conducted on the 1st and 15th of every month. Notification to appoint BAMS graduate on temporary basis as Medical Officer for approved Urban Health Center under 15th Finance Commission if MBBS graduate is not available.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत विशेषतज्ञ (Specialist) व वैद्यकिय अधिकारी एमबीबीएस या संवर्गातील रिक्त पदाची पदभरती प्रक्रिया प्रत्येक महिन्यातील दिनांक १ व दिनांक १५ रोजी घेण्यात येत आहे. १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत मंजुर नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन MBBS पदवीधारक उपलब्ध होत नसल्यास तात्पुरत्या स्वरुपात BAMS पदवीधारकाची नियुक्ती करणेची सुचना २६/१२/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार ०१/०१/२०२३ रोजी MBBS पदवीधारक उमेदवार उपस्थित झाले नाहीत. BAMS पदवीधारक २७ उमेदवार उपस्थित पात्र होते. BAMS पदवीधारक उमेदवार यांचे अंतीम वर्षाचे प्राप्त गुण, उच्च शैक्षणिक अर्हता व अनुभव या नुसार १०० गुण या प्रमाणे गुणवत्ता यादी सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

येथे डाउनलोड करा : https://shorturl.at/kFV07

https://shorturl.at/epuP7


NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Result: Recruitment of contract post of Physiotherapist, Accountant, Medical Officer RBSK, Lab Technician (Blood bank), Dental Hygienist, Dental Technician, Medical Officer UG (Unani), Medical Officer PG (Unani), Specialist-Physician, Surgeon under Rashtriya Arogya Abhiyan Zilla Parishad Advertisement was published on 11/04/2023 and applications were invited till 20/04/2023. After examining the applications submitted by the candidates during the said period, the list of provisionally eligible and ineligible candidates is being published as follows.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अंतर्गत Physiotherapist, Accountant, Medical Officer RBSK, Lab Technician (Blood bank), Dental Hygienist, Dental Technician, Medical Officer UG (Unani), Medical Officer PG (Unani), Specialist- Physician, Surgeon या कंत्राटी पदाची पदभरती करणेसाठी दि.११/०४/२०२३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करुन दि.२०/०४/२०२३ रोजी पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. सदर कालावधीमध्ये उमेदवारांनी सादर केलेल्या अर्जाची तपासणी करुन तात्पुरती पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी खालील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

येथे डाउनलोड करा : https://shorturl.at/hwOR0


 NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Result:   National Health Mission and 15th Finance Commission Zilla Parishad by publishing the advertisement for this contract post and conducting the selection process, the selection and waiting list dt. 08/05/2023 and dt. Published on 26.07.2013. However, to select the candidates who have not joined the post of Staff Nurse and the candidates from the waiting list for the vacant post, ‘Counseling Process dt. Held on 25/10/2023. However, the candidates in the list given along with 25/10/2023 at 10.00 am. National Health Mission Office should be present at Zilla Parishad Dharashiv.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व १५ वा वित्त आयोग जिल्हा परिषद अंतर्गत या कंत्राटी पदाची जाहिरात प्रसिध्द करून निवड प्रक्रिया राबवुन निवड व प्रतिक्षा यादी दि. ०८/०५/२०२३ व दि. २६.०७.२०१३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तरी स्टाफ नर्स पदावर नियुक्ती आदेश देऊन रुजु न झालेले उमेदवार व रिक्त असलेल्या पदावर प्रतिक्षा यादीमधील उमेदवारांची निवड करणेसाठी ‘समुपदेशन प्रक्रिया दि. २५/१०/२०२३ रोजी आयोजीत करण्यात आली आहे. तरी सोबत देण्यात आलेल्या यादीमधील उमेदवारांनी दि. २५/१०/२०२३ रोजी सकाळी १०.०० वा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय जिल्हा परिषद धाराशिव येथे उपस्थित रहावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान धाराशिव स्टाफ नर्स या पदाचे प्रतिक्षा यादी जाहीर 


NHM Osmanabad Result -zposmanabad.gov.in

NHM Osmanabad Result: A Selection and waiting list for contract recruitment of Medical Officers and Specialists and other various Posts under National Health Mission Osmanabad has been Published on official Site. To fill various vacancies under National Health Mission Osmanabad following candidates whose name in PDF are Selected. Download NHM Osmanabad Result PDF from below Link

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती २०२३ ची तात्पुरती पात्र अपात्र व गुवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

NHM Osmanabad MO Eligibel List

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व विशेषतज्ञ या कंत्राटी पदभरतीस अनुसरून निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत २०२३ – ०७ – २६ २०२३ – ०८ – ०२ Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत विविध कंत्राटी पदभरतीस अनुसरून निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत २०२३ – ०७ – २६ २०२३ – ०८ – ०२ Donwload

 


NHM Osmanabad Eligible And Non-Eligible List 2023

NHM Osmanabad Result : NHM Osmanabad has publish the final eligibility / Noneligibility list and provisional merit list of eligible candidate under 15th finance and NHM advertisement. Candidates who have applied for Medical Officer, Staff Nurse and M. P. W. (Male) can check their Mraks Obtained and Download NHM Dharashiv Bharti Result from below link”

१५ वा वित्त आयोग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी, स्टाफ नर्स व एम. पी. डब्ल्यु. ( पुरुष ) या पदाची पदभरती करणेसाठी दि. २२/०६/२०२२ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करुन ३०/०६/२०२२ पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. अर्ज सादर केलेल्या सर्व उमेदवाराचे मुळ कागदपत्र तपासणी करुन अंतीम पात्र व अपात्र यादी सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

NHM Dharashiv Bharti Result

तसेच पदासाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक अर्हतामधील अंतीम वर्षाच्या एकुण गुणापैकी मिळालेल्या गुणाच्या ७०% प्रमाणे (Proportion), पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेपेक्षा संबंधीत विषयामध्येच अधिकची शैक्षणिक अर्हता असल्यास त्यास १० गुण देण्यात आले व शासकिय संस्था, विभाग, शासन अंगीकृत संस्थामध्ये अनुभव ग्राहय धरुन प्रत्येक १ वर्षासाठी ४ गुण असे जास्तीत जास्त २० गुण याप्रमाणे एकुण १०० गुण नुसार तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
तरी सदर गुणवत्ता यादी बाबत उमेदवारांचे काही आक्षेप / हरकती असल्यास सदर आक्षेप / हरकती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे दिनांक 12/04/२०२३ रोजी (एक दिवस) प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत आक्षेपासोबत त्याच्या पृष्ठयर्थ योग्य पुरावे सादर सादर करावेत. यानंतर प्राप्त होणारे हरकती / आक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही यादी नोंद घ्यावी.

Download NHM Dharashiv/Osmanabad Eligible And Merit List 2023

NHM Osmanabad Result 

NHM Osmanabad Result : Regarding publishing the list of provisionally eligible/ineligible candidates. Contract Medical Officer, Staff Nurse and M. P. W. (Male) Applications were invited till 30/06/2022 by publishing advertisement on 22/06/2022. Original document verification process of all the candidates who have submitted the application dt. 17/08/2022 to dt. was held on 19/08/2022. Accordingly, a list of provisionally eligible and ineligible candidates has been prepared by checking the terms and conditions mentioned in the advertisement as well as the original documents submitted by the candidates. Download NHM Osmanabad Selection List 2023 through below link

१५ वा वित्त आयोग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी, स्टाफ नर्स व एम. पी. डब्ल्यु. ( पुरुष ) या पदाची पदभरती करणेसाठी दि.२२/०६/२०२२ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करुन ३०/०६/२०२२ पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. अर्ज सादर केलेल्या सर्व उमेदवाराचे मुळ कागदपत्र तपासणी प्रक्रिया दि. १७/०८/२०२२ ते दि. १९/०८/२०२२ रोजी आयोजीत करण्यात आली होती. त्यानुसार जाहिरातीमध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्ती तसेच उमेदवारांनी सादर केलेले मुळ कागदपत्र तपासणी करुन तात्पुरती पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

तरी सदर तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी बाबत उमेदवारांचे काही आक्षेप / हरकती असल्यास सदर हरकती / आक्षेप राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे सुचना प्रसिध्द झालेपासुन दिनांक 15/03/२०२३ रोजीपर्यंत कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रत्यक्ष सादर करावेत. यानंतर प्राप्त होणारे हरकती / अक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही यादी नोंद घ्यावी.

Download NHM Osmanabad Provisional Selection List 2023

NHM Osmanabad Interview List

NHM Osmanabad Result: National Health Mission Latur has been declared an interview List of Staff Nurse, LHV PHC, Medical Officer, Lab Technician, Cold Chain Technician & Other Posts. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन २०२१-२२ अनुसरुन गुणवत्तेनुसार उमेदवारांचे खालील नियोजनानुसार मुळ कागदपत्र तपासणी व मुलाखत प्रक्रिया दि. 28 ते 29 मार्च 2022 रोजी सकाळी 10.00 वा कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृह जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे आयोजीत करण्यात आली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links For NHM Osmanabad Result

 यादी डाउनलोड : https://cutt.ly/iSKBptf  

NHM Osmanabad Provisional Merit List

NHM Osmanabad Result: National Health Mission Latur has been declared a Provisional eligible and Not eligible List of Staff Nurse, LHV PHC, Medical Officer, Lab Technician, Cold Chain Technician & Other Posts. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती 2021-22 परीक्षेची तात्पुरती पात्र अपात्र व गुवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links For NHM Osmanabad Result

 यादी डाउनलोड : https://cutt.ly/tAdW6iJ  

NHM Osmanabad Provisional Eligible and Not eligible List

NHM Osmanabad Result: National Health Mission Latur has been declared a Provisional eligible and Not eligible List of Staff Nurse, LHV PHC, Medical Officer & Other Posts. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत विविध पदभरती परीक्षेची तात्पुरती पात्र अपात्र व गुवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links For NHM Osmanabad Result

 यादी डाउनलोड : https://bit.ly/3J41weA 

NHM Osmanabad Result  : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत विविध पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links For NHM Osmanabad
 यादी डाउनलोड : https://bit.ly/3cGSyGx

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
  1. MahaBharti says

    new update……

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड