मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम निवडसुची व प्रतीक्षासुची | Mumbai Police Bharti Result 2022

Mumbai Police Bharti Result 2022

Mumbai Police Bharti Final Waiting and Selection List

Mumbai Police Bharti Result 2022: “Provisional Selection List” of 7076 Vacant Posts of Mumbai Police Constable as per Maharashtra Police Constable (Entry) Rules 2011 and subsequent amendments made by the Government from time to time and vide order dated 23/06/2022, also considering the orders/instructions issued by the Government regarding the selection list, social reservation and from time to time Considering the parallel reservation, the document is being published on the website mumbaipolice.gov.in subject to verification. Those who are on the same marks in terms of social reservation and parallel reservation have been included in the selection list on the basis of seniority of date of birth.

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ प्रक्रीयेमधील लेखी परिक्षेमध्ये प्राप्त गुणांची यादी – दि. १५/०५/२०२३ रोजी mumbaipolice.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर यादीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची योग्य ती दखल घेण्यात आली आहे.  लेखी परिक्षेमधील गुणतक्त्याबाबत नोंदविलेल्या आक्षेपांची तपासणी केली असता त्यामध्ये कोणतेही बदल नसून, त्याबाबतचे सविस्तर विवरण सोबत जोडले आहे. सर्व संबंधित उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी. तसेच या भरतीसाठी लागणारे कागदपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा मुंबई पोलीस चालक १४ मे रोजी झालेला पेपर या लिंकने डाउनलोड करा 

मुंबई पोलीस शिपाई पदाच्या रिक्त असलेल्या ७०७६ पदांची “अंतरिम निवडसुची” महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम २०११ व त्यानंतर शासनाने वेळोवेळी आणि दिनांक २३/०६/२०२२ च्या आदेशान्वये केलेल्या सुधारणांनूसार, तसेच शासनाने निवडसुचीबाबत वेळोवेळी दिलेले आदेश/सूचनांचा विचार करुन, सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण विचारात घेवून कागदपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून mumbaipolice.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
सामाजिक आरक्षण निहाय व समांतर आरक्षण निहाय एकाच गुणांवर असणाऱ्यांचा जन्मदिनांकाच्या ज्येष्ठतेने निवड यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
सदर अंतरिम निवडसुची ही अंतीम नसून, सदर निवडसुचीवर प्राप्त होणारे आक्षेप, मा. न्यायालयाचे निर्णय, कागदपत्र पडताळणी, उमेदवाराचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल, चारित्र्य पडताळणी, सदर उमेदवारांचे भरतीबाबतचे या कार्यालयाकडील उपलब्ध अभिलेख, शारिरीक व मैदानी चाचणीच्या गुणपत्रिका, लेखी चाचणीच्या गुणपत्रिका, इत्यादी सर्व बाबींच्या फेर तपासणीच्या अधीन राहून या निवडसुचिमध्ये न्यायोचित बदल होऊ शकतील याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.तारीख शिर्षक भरती प्रक्रियेचे पद माहिती
१७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती- २०२१ अंतरिम प्रतीक्षासुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती – २०२१ PDF view
१७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती- २०२१ अंतरिम निवडसुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती – २०२१ PDF view
१७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम प्रतीक्षासुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
१७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम निवडसुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
१७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती २०२१ लेखी परीक्षेचा गुणतक्त्यातील आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती – २०२१ PDF view
१७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेचा गुणतक्त्यातील आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view

 


Mumbai Police Constable Recruitment-2021 Marklist of Written Exam

Mumbai Police Bharti Result 2022: The Written Exam for Mumbai Police Constable Recruitment 2021 has been conducted on 07/05/2023 and the Interim Answer Table of the said Written Exam Question Paper wise (A, B, C, D ) dt. was promulgated on 07/05/2023, and dated 08/05/2023 at 20:00 hrs. Objections were invited up to After scrutinizing all objections received and making appropriate changes. On 19/05/2023 the final answer sheet has been published group wise (A, B, C, D). According to the said final answer sheet, the marks obtained by all the candidates in the written test is published on the website mumbaipolice.gov.in.

मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ करिता लेखी परिक्षा दिनांक ०७/०५/२०२३ रोजी घेण्यात आली असून सदर लेखी परिक्षेची अंतरिम उत्तर तालिका प्रश्नसंचनिहाय (A, B, C, D ) दि. ०७/०५/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती, व त्यावर दि. ०८/०५/२०२३ रोजी २०:०० वा. पर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले होते. सर्व प्राप्त आक्षेपांची छाननी करुन व उचित बदल करुन दि. १९/०५/२०२३ रोजी अंतिम उत्तर तालिका संचनिहाय (A, B, C, D ) प्रसिध्द करण्यात आली आहे.सदर अंतिम उत्तरतालिकेनुसार लेखी परिक्षेमध्ये सर्व हजर उमेदवारांना प्राप्त झालेल्या गुणांचा तक्ता mumbaipolice.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच या भरतीसाठी लागणारे कागदपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा मुंबई पोलीस चालक १४ मे रोजी झालेला पेपर या लिंकने डाउनलोड करा 

Police Bharti Answer Key: मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती 2023 अंतरिम उत्तर तालिका जाहीर

  • सदरचा गुणतक्ता म्हणजे ही गुणवत्ता यादी नसुन सर्व हजर उमेदवारांना लेखी परिक्षेत प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी आहे.
  • उमेदवारांना पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परिक्षेच्या गुणांबाबत काही आक्षेप नोंदवावयाचा असल्यास पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय-२) यांचे desk [email protected] या ई-मेलवर दिनांक १४/०५/२०२३ रोजीचे २२:०० वाजेपासून दिनांक १५/०५/२०२३ रोजीचे २२:०० वाजेपर्यंत (२४ तासांच्या आत) आक्षेप नोंदवावेत.
  • पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परिक्षेच्या गुणांबाबतचे आक्षेप नोंदवितांना गुणांबाबतची संदर्भीत प्रत ई-मेल मधील आक्षेपासोबत जोडण्यात यावी. २४ तासांनंतर ई-मेल वर प्राप्त होणारे तसेच ई-मेल शिवाय इतर माध्यमांद्वारे प्राप्त होणाऱ्या आक्षेपांची दखल घेण्यात येणार नाही, यांची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

Download Mumbai Police Chalak Marklist 2023

१४ – मे – २०२३ Mumbai Police Constable Recruitment-2021 Marklist of Written Exam मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ Download

Mumbai Police Driver Bharti Result 2022

Mumbai Police Bharti Result 2022 : Written Examination for the post of Mumbai Police Constable (Driver) will be held on 14/05/2023 and total of 10,346 candidates who have qualified for the said written test will be provided the admit card of the written test on their profile. All concerned candidates should take note. And Download Mumbai Police Driver List Of Candidates who are shortlisted For Written Exam :

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०२१ प्रक्रियेच्या मैदानी चाचणीमध्ये रिक्त पदांच्या १:१० प्रमाणात पात्र ठरलेल्या एकूण १२,५५० उमेदवारांची वाहन चालविणे कौशल्य चाचणी दि. ०६/०४/२०२३ ते दि. ३०/०४/२०२३ या कालावधीमध्ये घेण्यात आली आहे. वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या एकूण १२,५५० उमेदवारांपैकी एकूण १०,३४६ उमेदवार लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत आणि एकूण ५३८ उमेदवार अपात्र ठरलेले आहेत. तसेच १,६६६ उमेदवार हे वाहन कौशल्य चाचणीसाठी गैरहजर राहिलेले आहेत. अशा एकुण १२,५५० उमेदवारांची (पात्र / अपात्र / गैरहजर) यादी सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच या भरतीचे संपूर्ण अभ्यासक्रम डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करामुंबई पोलीस शिपाई ७ मे रोजी झालेला पेपर या लिंकने डाउनलोड करा 

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) पदाची लेखी परिक्षा दि. १४/०५/२०२३ रोजी घेण्यात येणार असून, सदर लेखी परिक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या एकूण १०,३४६ उमेदवारांना लेखी परिक्षेचे प्रवेशपत्र त्यांच्या प्रोफाईलवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सर्व संबंधीत उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

पोलीस भरती चालक महत्वाचे प्रश्न – Mumbai Police Driver Bharti Quiz Question Paper

Mumbai Police Constable (Driver) Recruitment-2021 – List of Candidates Qualified for Written Exam

०७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ – लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१
०७ – मे – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१

ऑनलाइन सोडवून बघा अधिकृत पुणे ग्रामीण चालक प्रश्नपत्रिका 2023 | Pune Police Driver Bharti Question Paper 2023


Mumbai Police Bharti Result 2022 PDF

Mumbai Police Bharti Result 2022: 563451 Male / Female / Tertiary Candidates had submitted applications for the Police Constable post. Their field test has been conducted from 07/02/2023 to 16/04/2023 at Naigaon Police Headquarters, Marol Police Headquarters, Kalina Vidyapith Ground, Mumbai. Among the candidates qualified for the field test who have secured at least 50% marks in physical test as per 4(2) of Maharashtra Police Constable (Entry) (First Amendment) Rules 2022, in the ratio of 1:10 to the vacancies mentioned in the advertisement in the concerned category. 1:10 ratio list of such candidates has been prepared for the written test and it is attached herewith. Download Mumbai Police Wtitten Exam Qualified Candidates list

पोलीस शिपाई पदासाठी ५६३४५१ पुरुष / महिला / तृतीयपंथी उमदेवारांनी अर्ज सादर केले होते. त्यांची मैदानी चाचणी दिनांक ०७/०२/२०२३ ते दिनांक १६/०४/२०२३ या कालावधीमध्ये नायगांव पोलीस मुख्यालय, मरोळ पोलीस मुख्यालय, कलिना विद्यापिठ मैदान, मुंबई येथे घेण्यात आली आहे. मैदानी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांनी “महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (पहिली सुधारणा) नियम २०२२ मधील ४ (२) प्रमाणे शारिरीक चाचणीमध्ये किमान ५० टक्के गुण प्राप्त केले आहेत, अशा उमेदवारांपैकी संबधित प्रवर्गामधील जाहिरातीत नमूद केलेल्या रिक्त जागांच्या १:१० या प्रमाणात लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आले असून, अशा उमेदवारांची लेखी परीक्षेसाठी १:१० प्रमाणात यादी तयार करण्यात आली असून, ती सोबत जोडली आहे.

 या भरती संबंधित महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप येथे तपासा तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा , म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील. 

सदर यादीबाबत उमेदवारांचे काही आक्षेप असल्यास, यादी प्रसिध्द झाल्यापासून २४ तासाच्या आत लेखी स्वरुपात [email protected] या ई-मेलवर आपले निवेदन सादर करणे बंधनकारक राहील. २४ तासानंतर प्राप्त निवेदनाचा विचार केला जाणार नाही, तसेच वरील ई-मेल आयडी अॅड्रेस सोडून इतरत्र पाठविलेल्या आक्षेपांचाही विचार केला जाणार नाही याची कृपया उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमदेवारांना लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत लवकरच अवगत करण्यात येईल याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

तारीख शिर्षक भरती प्रक्रियेचे पद माहिती
२७ – एप्रिल – २०२३ लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीमध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांच्या नावांबाबतचे शुद्धिपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२५ – एप्रिल – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
१९ – एप्रिल – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)-२०२१ वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीबाबत वाहन परवनाबाबत उमेदवारांना सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०२१ PDF view
१३ – एप्रिल – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ दि : १५/०४/२०२३ व १६/०४/२०२३ रोजी मरोळ पोलीस मुख्यलाय मैदानावर मैदानी चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांना सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
११ – एप्रिल – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ ज्या उमेदवारांना तांत्रिक अडचणीमुळे एसएमएस/ई-मेल प्राप्त झालेले नाहीत अशा उमेदवारांना दि : १५/०४/२०२३ व १६/०४/२०२३ रोजी मैदानी चाचणीसाठी संधी देण्यात येत आहे बाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
०६ – एप्रिल – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती २०१९ दि :- १०/०४/२०२३ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view

 

मुंबई – पोलीस शिपाई चालक पदाचे लेखी परीक्षेचे प्रवेश पत्र जाहीर ! – Police Bharti Hall Ticket Download


Mumbai Police Bharti Result 2022: Mumbai Police Constable (Driver) Recruitment – 2021 List of candidates to be called for Driving Skill Test from 06/04/2023 to 30/04/2023. Candidates can download below PDF and Check Their names for Mumbai Police Driving Skills Test. Also Time Table of Female Candidates to be called for Field Test has been issued.

Mumbai Police Bharti Driver Eligible List

तारीख शिर्षक भरती प्रक्रियेचे पद माहिती
२९ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०२१ दि. ०६/०४/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०२१ PDF view
२८ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती (चालक)-२०२१ वाहन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२८ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ दि. ३१/०३/२०२३ रोजी मैदानी चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२८ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२७ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ दि. ३१ मार्च २०२३ मैदानी चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२७ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२७ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ पर्यंत (मरोळ )मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२७ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ पर्यंत (कालीना) मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२७ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२४ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१, वाहन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबतचे वार्तापत्र, दि. २४-०३-२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०२१ PDF view
२१ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२१ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, दि. २७/०३/२०२३ ते ३१/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view
२१ – मार्च – २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई – २०२१ दि.२१/०३/२०२३ रोजीची भरती प्रक्रिया रद्द झालेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती – २०२१ PDF view


Mumbai Police Bharti Result 2022

Mumbai Police Bharti Result 2022 – Mumbai Police Constable and Police Constable (Driver) Recruitment 2022  @mumbaipolice.gov.in New Update is out. Please check details given below.

Mumbai Police Bharti Time has been Revised due to a technical issues. Earlier Mumbai Police Physical Exam was scheduled on 1st March 2023, now it is revised as 13rd March 2023. Candidates can check below Mumbai Police Recruitment corrigendum :

 

वाहन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी पोलीस शिपाई चालक पदासाठी १,१७,८४३ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. त्यांची मैदानी चाचणी दि. ३१/०१/२०२३ ते दि. १३/०३/२०२३ या कालावधीमध्ये घेण्यात आली आहे, पोलीस शिपाई चालक पदासाठी १,१७,८४३ पुरुष/महिला उमेदवारांची मैदानी चाचणी नायगांव पोलीस मुख्यालय, मरोळ पोलीस मुख्यालय, मुंबई आणि मुंबई विद्यापीठ कलिना मैदान येथे दिनांक १३/०३/२०२३ रोजी पूर्ण झाली आहे.

मैदानी चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची महाराष्ट्र सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक चालक, पोलीस हवालदार चालक, पोलीस नाईक चालक, पोलीस शिपाई चालक (सेवाप्रवेश) नियम २०२२ (सुधारीत), दि. २७/०६/२०२२ मधील ८ अ नुसार शारिरीक चाचणीमध्ये किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करणारे उमेदवार संबधित प्रवर्गामधील जाहिरातीत नमूद केलेल्या रिक्त जागांच्या १:१५ या प्रमाणात वाहन चालविणे कौशल्य चाचणी व १०० गुणांच्या लेखी परिक्षासाठी बोलावण्यास पात्र ठरतील असे नमूद केले आहे. तथापी दिनांक २३/०९/२०२२ च्या अधिसुचनेनुसार १:१० प्रमाण नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाने दिनांक २३/०९/२०२२ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनेनुसार मैदानी चाचणीमध्ये किमान ५० टक्के गुण मिळालेल्या पात्र उमेदवारांमधून १:१० प्रमाणात उमेदवार हे जाहीरातीमध्ये नमूद केलेल्या प्रवर्गनिहाय रिक्त पदांनुसार लेखी परिक्षेस बोलावण्यास पात्र ठरणार आहेत, सदरची यादी तयार करुन प्रसिध्द करण्यापूर्वी मुंबई पोलीस शिपाई / पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१ निवड समिती (खातेबाह्य सदस्यांसह) बैठक दिनांक ०२/०३/२०२३ तसेच दिनांक २३/०३/२०२३ रोजी मा. पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), तथा अध्यक्ष, मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ यांचे स्वीय दालनात आयोजीत करण्यात आली होती.

वाहन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी सोबत जोडून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांना वाहन कौशल्य चाचणीसाठी हजर राहण्याबाबतचा दिनांक आणि वेळेबाबत महा-आय टी कडून ओळखपत्रे देण्यात येतील. करिता उमेदवारांनी मुंबई पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस महासंचालक, म. रा. मुंबई या कार्यालयाचे संकेतस्थळावरुन वेळोवेळी वाहन कौशल्य चाचणीच्या वेळापत्रकाबाबत माहीती घ्यावी.

यादी पहा


उपरोक्त संदर्भानुसार मुंबई पोलीस शिपाई / मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. संदर्भ क्र. १ व ४ नुसार कागदपत्र पडताळणी व भरती निकषाच्या अधिन राहून गुणवत्तेनुसार पोलीस शिपाई यांची तात्पुरती अंतरिम निवड यादी / अंतरिम प्रतिक्षा यादी (Provisional Select / Waiting List) जाहिर करण्यात आली आहे. तद्नंतर उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी व चारित्र्य पडताळणीमध्ये पात्र ठरलेल्या सोबतच्या यादीतील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी व भरती निकषाच्या अधिन राहुन नियुक्ती पत्र स्विकारण्यासाठी बोलविण्यात येत आहे.

 या भरती संबंधित महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप येथे तपासा तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा , म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील. 

नियुक्ती पत्र स्विकारण्याकरिता बोलविण्यात आले म्हणुन नियुक्तीचा अधिकार प्राप्त झाला असे समजण्यात येवु नये. भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर निवड रद्द करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास आहेत. याची संबंधि उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. तसेच खाली नमुद केलेल्या सुचनांचे पालन करण्यात यावे.

Important Documents For Mumbai Police Bharti 2022

नियुक्तीसाठी येताना कागदपत्र पडताळणीकरिता खालील नमूद प्रमाणपत्र न चुकता सोबत आणणे आवश्यक आहे :-

१) भरती ओळखपत्र (मैदानी चाचणी/ लेखी परिक्षेचे)
२) भरती प्रक्रियेसाठी यापूर्वी जमा न केलेले सर्व मुळ कागदपत्र
उदा. शैक्षणिक/ डोमीसाईल / जात प्रमाणपत्र / नॉन क्रिमिलेअर / होमगार्ड /
प्रकल्पग्रस्त/ धरणग्रस्त इ. संबंधित मुळ प्रमाणपत्र.
३) ०४ पासपोर्ट साईज फोटो.
४) आधार कार्ड व पॅन कार्ड.
तयारी ५) दैनंदिन गरजेच्या वस्तु घेवून पोलीस प्रशिक्षणाच्या तयारीने न चुकता हजर रहावे.

मुंबई पोलीस शिपाई / मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०१९ (पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई चालक पदावर अस्थायी व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुकीबाबत) दि. ३०/०१/२०२३ सकाळी ०९:०० वा नियुक्तीसाठी ‘पोलीस संकुल नायगांव’ नायगांव पोलीस मुख्यालय, (पोलीस भरती संगणक कक्ष), नायगांव, दादर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०१४ येथे कागदपत्र पडताळणी व भरती निकषाच्या अधिन राहुन बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करा…

मुंबई पोलीस शिपाई नियुक्ती यादी


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड