MPSC लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक संवर्गाच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या व तात्पुरत्या निवड याद्या प्रसिध्द! -MPSC Group C Selection And Merit List

MPSC Group C Selection And Merit List

MPSC Group C Mains Selection And Merit List

MPSC Group C Selection And Merit List: Maharashtra Group-C Service (Main) Examination – 2022 General Merit List and Provisional Selection List of Clerk Typist (Marathi and English) and Tax Assistant has been published on the website of the Commission and based on that candidates are invited to opt out of the recruitment process. . The said Provisional Selection Lists and General Merit Lists are purely provisional and the claims/recommendations of some candidates may change after verification before the final result in accordance with the reservation and other claims in the application of the candidates.

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२२ मधील लिपिक टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) व कर सहायक या संवर्गाच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या व तात्पुरत्या निवड याद्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्याआधारे उमेदवारांकडून भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प मागविण्यात येत आहे. सदर तात्पुरत्या निवड याद्या व सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून उमेदवारांच्या अर्जामधील आरक्षणाविषयक व इतर दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणीअंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये / शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो.   या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.


🎯MPSC लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक टंकलेखन कौशल्य चाचणीचे निकाल जाहीर! | MPSC Group C Result 2023

प्रस्तुत पदांच्या अधिसूचनेतील परि.क्र ८.५ नुसार आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीत अर्हताप्राप्त /पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचाच (दिव्यांग, माजी सैनिक व अनाथ उमेदवार वगळता) सदर सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या व तात्पुरत्या निवड याद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

प्रस्तुत सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या व तात्पुरत्या निवड याद्या मा. न्यायालया / मा. न्यायाधिकरणामध्ये येथे दाखल विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत.

प्रस्तुत परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘ONLINE FACILITIES’ या मेनूमध्ये ‘Post Preference / Opting Out’ वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर वेबलिंक दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी १२.०० वाजेपासून दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.

ऑनलाईन पध्दतीखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारे पाठविलेला भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय ग्राहय धरला जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांची कोणतीही बाब / निवेदने / पत्रव्यवहार तद्नंतर विचारात घेतली जाणार नाहीत.

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (Opting Out) विकल्पाआधारे अंतिम निकाल / शिफारशीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा विकल्प निवडणा-या उमेदवारांचा अंतिम निकाल प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार नाही.

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८०० १२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा Support [email protected] या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क साधता येईल.


MPSC Group C Translator Selection And Merit List

 

जा.क्र.001/2023 महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मधील लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.   या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

 


MPSC Group C Selection And Merit List : The list of qualified candidates for Typing Skill Test of Clerk-Typist (Marathi) and Clerk Typist (English) cadre in Maharashtra Group-C Services (Main) Examination – 2021 has been published on the website of the Commission. Click on the link below to download the list. Selected candidates have to appear for Clerk Typist Exam 2023. details Of MPSC Clerk Typist Exam is given below :

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१, मधील लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. तसेच लिपिक टंकलेखन कौशल्य चाचणी संपूर्ण माहिती या लिंक द्वारे बघा..व यंदा किती गेला कट ऑफ ते या लिंक ने चेक करा !!

LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR TYPING TEST – MARATHI
 • सदर अर्हताप्राप्त उमेदवारांची यादी ही निव्वळ टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी असून उमेदवारांच्या अर्जामधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणी अंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये / शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो.
 • खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरिता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची क्रीडाविषयक कागदपत्रे प्राधिकृत क्रीडा अधिका-यांनी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांचा खेळाडू प्रवर्गाचा दावा तात्पुरता ग्राह्य धरण्यात आला असून त्यांचा अर्हताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
LIST OF QUALIFIED CANDIDATES IN SKILL TEST – ENGLISH (TAX Assistant)

MPSC Marathi and English Typing Skill Test Mock Link | टंकलेखन चाचणी मराठी की-बोर्डवरच होणार

 • दिव्यांग, माजी सैनिक तसेच अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या व अर्हताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे अशा उमेदवारांना टंकलेखन चाचणी अनिवार्य नाही.
 • प्रस्तुत अर्हताप्राप्त उमेदवारांची यादी मा. न्यायालय / मा. न्यायाधिकरण येथे दाखल विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात येत आहे.
 • टंकलेखन कौशल्य चाचणी अर्हताकारी / पात्रता (Qualifying) स्वरुपाची असून त्याबाबत उमेदवारांना आयोगाच्या https://mpsc.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येईल.
LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR TYPING TEST – ENGLISH
LIST OF QUALIFIED CANDIDATES IN SKILL TEST – MARATHI (TAX Assistant)

MPSC Group C Recommendation Waiting List

MPSC Group C Selection And Merit List: Today MPSC has published a list of eligible candidates for the post of Technical Assistant Exam for recommendation through waiting List, Download MPSC Technical Assistant Waiting List PDF from below Link

आज MPSC ने तांत्रिक सहाय्यक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द केली असून, शिफारस द्वारे प्रतीक्षा यादी खालील लिंकन डाउनलोड करा. यंदा किती गेला कट ऑफ ते या लिंक ने चेक करा !!

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC Technical Assistant Waiting List PDF

MPSC Group C Selection And Merit List


MPSC Group C Clerk  Selection And Merit List

MPSC Group C Selection And Merit List : The list of qualified candidates for Typing Skill Test of Clerk-Typist (Marathi) and Clerk Typist (English) cadre in Maharashtra Group-C Services (Main) Examination – 2022 has been published on the website of the Commission. Click on the link below to download the list. Selected candidates have to appear for Clerk Typist Exam 2023. details Of MPSC Clerk Typist Exam is given below :

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२२, मधील लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. तसेच लिपिक टंकलेखन कौशल्य चाचणी संपूर्ण माहिती या लिंक द्वारे बघा..व यंदा किती गेला कट ऑफ ते या लिंक ने चेक करा !!

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR TYPING TEST – MARATHI
 • सदर अर्हताप्राप्त उमेदवारांची यादी ही निव्वळ टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी असून उमेदवारांच्या अर्जामधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणी अंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये / शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो.
 • खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरिता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची क्रीडाविषयक कागदपत्रे प्राधिकृत क्रीडा अधिका-यांनी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांचा खेळाडू प्रवर्गाचा दावा तात्पुरता ग्राह्य धरण्यात आला असून त्यांचा अर्हताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

MPSC Marathi and English Typing Skill Test Mock Link | टंकलेखन चाचणी मराठी की-बोर्डवरच होणार

 • दिव्यांग, माजी सैनिक तसेच अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या व अर्हताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे अशा उमेदवारांना टंकलेखन चाचणी अनिवार्य नाही.
 • प्रस्तुत अर्हताप्राप्त उमेदवारांची यादी मा. न्यायालय / मा. न्यायाधिकरण येथे दाखल विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात येत आहे.
 • टंकलेखन कौशल्य चाचणी अर्हताकारी / पात्रता (Qualifying) स्वरुपाची असून त्याबाबत उमेदवारांना आयोगाच्या https://mpsc.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येईल.
LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR TYPING TEST – ENGLISH

MPSC Group C Selection And Merit List

MPSC Group C Selection And Merit List – Maharashtra Group C Services Main Examination 2021 – Paper 2 Provisional Selection and Merit List for the Post of Industry Inspector has been issued on the official site of the Commission. Students who have appeared in MPSC Group C Mains Industry Inspector Paper 2 exam can download  Industry Inspector Provisional Selection and Merit List from the below Link.  Based on that the candidates are invited to opt-out of the recruitment process. A ‘Post Preference / Opting Out’ web link is being made available in the ‘ONLINE FACILITIES’ menu on the Commission’s website https://mpsc.gov.in for opting out of the recruitment process of the present examination. The said weblink will be open from 12.00 hrs on 20th December 2022 to 23.59 hrs on 26th December 2022.

Maharashtra Group-C Services (Main) Examination – 2021 General Merit List and Provisional Selection List for the cadre of Industry Inspector, Directorate of Industries have been published on the website of the Commission and based on that the candidates are invited to opt out of the recruitment process. Click on the link below to download the list.

जाहिरात क्रमांक 062/2022 महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 उद्योग निरीक्षक या पदाची अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१ मधील उद्योग निरीक्षक, उद्योग संचालनालय या संवर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्याआधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प मागविण्यात येत आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Group C Mains Provisional Selection and Merit List 

 • सदर तात्पुरती निवड यादी व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून उमेदवारांच्या अर्जामधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणीअंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये / शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो.
 • खेळाडू प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची क्रीडाविषयक कागदपत्रे प्राधिकृत क्रीडा अधिका-यांनी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांचा खेळाडू प्रवर्गाचा दावा तात्पुरता ग्राह्य धरण्यात आला आहे व त्यांचा तात्पुरत्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व निवड यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
 • प्रस्तुत तात्पुरती निवड यादी मा. न्यायालयात / मा. न्यायाधिकरणामध्ये दाखल विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात येत आहे.
 • प्रस्तुत परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘ONLINE FACILITIES’ या मेनूमध्ये ‘Post Preference / Opting Out’ वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर वेबलिंक दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी १२.०० वाजेपासून दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.
 • ऑनलाईन पध्दतीखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारे पाठविलेला भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय ग्राहय धरला जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांची कोणतीही बाब / निवेदने / पत्रव्यवहार तद्नंतर विचारात घेतली जाणार नाहीत.
 • भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (Opting Out) विकल्पाआधारे अंतिम निकाल / शिफारशीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा विकल्प निवडणा-या उमेदवारांचा अंतिम निकाल प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार नाही.
 • भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा [email protected] या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क साधता येईल.
LIST OF CANDIDATES – ELIGIBLE FOR RECOMMENDATION
MERIT LIST FOR INDUSTRIAL INSPECTOR

MPSC Opting OUT Link 

Industry Inspector Mains 2021 Opting Out ची लिंक चालू केलेली आहे…

या परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘ ONLINE FACILITIES’ या मेनूमध्ये ‘Post Preference / Opting Out’ वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही वेबलिंक दिनांक 20 डिसेंबर, 2022 रोजी 12.00 वाजेपासून दिनांक 26 डिसेंबर, 2022 रोजी 11.59 (रात्री) वाजेपर्यंत सुरु राहील.

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या 1800-1234-275 किंवा 7303821822 या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा [email protected] या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क साधता येईल, असे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून कळविण्यात आले आहे.

Opting Out – http://bit.ly/3id4NzT
यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3id4NzT

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड