Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

MPSC दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१)/ मुद्रांक निरीक्षक भरती गुणवत्ता यादी व शिफारस यादी प्रकाशित, येथे चेक करा! | MPSC Exam Group B Result 2023

MPSC Exam Group B Result 2024

MPSC Exam Group B Result 2024

 सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाची तात्पुरती निवड यादी तर दुय्यम निबंधक श्रेणी-१/मुद्रांक निरीक्षक व राज्य कर निरीक्षक संवर्गाचा निकाल प्रसिध्द करण्यात आला होता. तथापि सदर परीक्षेसंदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.५६९/२०२४ प्रकरणी दिलेल्या दिनांक १० मे, २०२४ रोजीच्या निर्देशानुसार उपरोक्त संवंगांच्या तात्परती निवड यादी/ शिफारस यादी मधील उमेदवारांसाठी संमती विकल्प (Consent Submission) मागविण्याची प्रक्रीया राबविण्यात आली होती. तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

  • संमती विकल्पा आधारे दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१)/ मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाचा सुधारित अंतिम निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरीता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवारांचे गुण (Cut-off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
  • प्रस्तुत निकालात नमुद केलेल्या सर्व शिफारसपात्र उमेदवारांच्या शिफारशी, त्यांनी प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्जात नमूद केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने त्यांची पदासाठीची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रावरून तपासण्याच्या तसेच आरक्षणाचे दावे/प्रमाणपत्रे विहित प्राधिकरणाकडून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून शासनाकडे करण्यात येत आहेत. उमेदवारांनी आवेदनपत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता न केल्यास, शासन स्तरावर अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार दावे तपासतांना व अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
  • प्रस्तुत परीक्षेचा निकाल समांतर आरक्षणाच्या मुद्यांसंदर्भात तसेच अन्य मुद्यांसंदर्भात विविध मा. न्यायालयात/मा. न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात आला आहे.

 


MPSC Exam Group B Result 2024

MPSC Exam Group B Result 2024: For Adv.No. 028/2022 MPSC has issued Result For Administrative Officer, General State Services, Group-B,in the Directorate of Ayush, Medical Education and Drug Department . Candidates can download MPSC Exam Group B Result 2024 from below link

MPSC ने आयुष संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागातील प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब साठी निकाल जारी केला आहे. उमेदवार खालील लिंकवरून एमपीएससी परीक्षा गट बी निकाल 2024 डाउनलोड करू शकतात..तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Adv.No. 028/2022 Administrative Officer, General State Services, Group-B,in the Directorate of Ayush, Medical Education and Drug Department – Recommendation List

Adv.No. 028/2022 Administrative Officer, General State Services, Group-B,in the Directorate of Ayush, Medical Education and Drug Department – Merit List


MPSC Assistant Professor Group B Result 2023

 

जा.क्र.138/2023 सहायक प्राध्यापक (क्ष-किरणशास्त्र), जा.क्र.148/2023 सहायक प्राध्यापक (अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र) व जा.क्र.242/2023 सहायक प्राध्यापक(औषधवैद्यकशास्त्र), गट-ब संवर्गाच्या गुणवत्ता यादी व शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. खालील लिंक वरून आपण निकाल बघू शकता.  तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC Result 2024

 


MPSC Exam Group B Result 2023: The result of a total of 03 posts of Assistant Professor, Government Medical College, Department of Medical Education and Pharmaceuticals, Group-B has been declared by MPSC on its official handle. Candidates can download their MPSC AP Result PDF From below link:

जाहिरातक्र. २०४/२०२३, २२२/२०२३, जा.क्र.- १४०/२०२३, सहायक प्राध्यापक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, गट-ब, च्या एकुण ०३ पदांचा निकाल प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. 

 


MPSC Exam Group B Results

जा.क्र.261/2023 सहायक प्राध्यापक, औषधवैद्यकशास्त्र (General Medicine), शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,सातारा, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब या पदाच्या मुलाखती दि. 07 फेब्रुवारी, 2024 रोजी घेण्यात आल्या असून प्रस्तुत पदाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. खालील लिंक वरून आपण निकाल बघू शकता. तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8560

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8561

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8562

 

जा.क्र.178/2023 सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र (Anatomy), शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब या पदाच्या मुलाखती दिनांक 06 फेब्रुवारी, 2024 रोजी घेण्यात आल्या असून प्रस्तुत पदाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.खालील लिंक वरून आपण निकाल बघू शकता. तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8563

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8564

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8565

 

जा.क्र.235/2023 सहायक प्राध्यापक, रोगप्रतिबंधक व सामाजिक औषधवैद्यकशास्त्र (Preventive & Social Medicine), शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परभणी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब, या पदाच्या मुलाखती दि.07 फेब्रु, 2024 रोजी घेण्यात आल्या असून प्रस्तुत पदाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. खालील लिंक वरून आपण निकाल बघू शकता. तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8566

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8567

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8568

 

 

 


MPSC Exam Group B Result 2023: For the Recruitment of Assistant Professor in Maharashtra Medical and Research Service, Group -B in the Sindhudurg, Nandurbar, Dharashiv Government Medical College  has released Schedule for Interview and list of candidates. Those who have applied for Advt. No. : 202/2023, Advt. No. : 220/2023, Advt. No. : 218/2023 , Advt. No. : 185/2023, Advt. No. 184/2023, Adv.No.169/2023, Adv. No.166/2023, Adv.No.135/2023 , Advt. No. : 227/2023  can check their List and Interview schedule given below. For More MPSC Update follow MahaBharti.in

महाराष्ट्र वैद्यकीय आणि संशोधन सेवेतील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या  गट-ब,  भरतीसाठी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने मुलाखतीचे वेळापत्रक आणि उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. ज्यांनी अॅड. क्रमांक : २०२/२०२३, अॅड. क्रमांक : 220/2023, Advt. क्रमांक : २१८/२०२३, अॅड. क्रमांक : १८५/२०२३, अॅड. क्र. 184/2023, ऍड. क्र.169/2023, ऍड. नं.१६६/२०२३, अॅड.नं.१३५/२०२३, अॅड. क्रमांक : 227/2023  अर्ज केले आहेत ते  खाली दिलेली लिंकद्वारे त्यांची यादी आणि मुलाखतीचे वेळापत्रक तपासू शकतात. अधिक MPSC अपडेटसाठी MahaBharti.in फॉलो करा. 

Download MPSC Group B Assistant Professor Schedule for Interview


MPSC Group B Bharti Merit List

MPSC Exam Group B Result 2023:  The final merit list and recommendation list of Drug Manufacturer, Maharashtra Medical Education and Research Service, Group B, District Extension and Media Officer, General State Service, Group B cadre has been published on the commission’s website.

औषध निर्माता, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट ब, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी, सामान्य राज्यसेवा, गट ब संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी व शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Pharmacist in Government Medical College Group B Recommendation List
Pharmacist in Government Medical College Group Bc Merit List
District Extension and Media Officer, Recommendation List
District Extension and Media Officer Merit List

 

MPSC Group B Bharti Result 2023

MPSC Exam Group B Result 2023: The result of Assistant Director, Directorate of Archives, Department of Tourism and Culture, Group-B has been released on the website of the Commission on 24th November, 2023. Hon. The final result of the post under consideration is being published subject to the final adjudication of the judicial cases filed in Original Application No. 713/2023 filed in the Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai.

सहायक संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, गट-ब या संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेत स्थळावर दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मुंबई, येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक ७१३/२०२३ येथे दाखल न्यायीक प्रकरणांच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून विचाराधीन पदाचा अंतिम निकाल प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Download MPSC Assistant Director, Group-B Eligible List For Recommendation

Download MPSC Group B Merit List

List Of Candidates for Curator, Group-B Posts

Curator, Group-B Merit List

MPSC Assistant Administrative Officer Group B List

Assistant Administrative Officer, Group-B Merit list


MPSC Exam Group B Result 2023

जा.क्र.007/2023 सहायक आयुक्त (तांत्रिक), महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा, गट-ब या संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. खालील लिंक वरून आपण आपला निकाल बघू शकता. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

 


MPSC Exam Group B Result 2023 : The provisional general merit list of Maharashtra Education Service (Administration Branch)Group B Limited Divisional Competitive Examination 2017-District Technical Services Cadre has been published on the commission’s website. Also, a weblink is being made available from September 13 to 19, 2023 to exit the recruitment process.

 

MPSC ग्रुप B तांत्रिक सेवा संवर्गाची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रकाशित – जा.क्र.40/2017 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा)गट ब मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2017-जिल्हा तांत्रिक सेवा संवर्गाची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याकरीता दि.13 ते 19 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत वेबलिंक उप्लब्ध करुन देण्यात येत आहे.  

 

 

 

Maharashtra Public Service Commission has Published  ASSISTANT CHEMICAL ANALYSER, GROUP – B Result on its Official Site. Candidates who have applied for ASSISTANT CHEMICAL ANALYSER, GROUP – B  Exam can check their Screening Test Result from below PDF:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक १९ जानेवारी, २०२३ रोजी आयोजित सहायक रासायनिक विश्लेषक, सामान्य राज्य सेवा गट-ब (जा.क्र.३८ / २०२२) या चाळणी परीक्षेचा निकाल संबंधित न्यायिक प्रकरणामधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

प्रस्तुत निकालानुसार प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता तपासल्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीस बोलविण्यात येईल. जाहिरातीमधील तरतुदीनुसार विविध दावे तपासताना वा अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी, कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.

मुलाखतीचा तपशीलवार कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्ररित्या प्रसिध्द करण्यात येईल.

MPSC Exam Group B Result 2023

Download MPSC GROUP B Result 2023

MPSC Exam Result 2021

MPSC Exam Result 2021 : Maharashtra Public Service Commission has declared Recruitment final result. Click on the below link to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत भरती परीक्षेचे अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

जा.क्र. 31/2022 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच संवर्गाचे पसंतीक्रम सादर करण्याकरीता दि. 3 मार्च 2023 ते 10 मार्च 2023 या कालावधीत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

✅http://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6794

✅http://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6795


Previous Update –

MPSC दिवाणी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2021 – लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर | MPSC Exam Result 2022

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the Civil Judge Junior Level and Magistrate First Class Main 2021 Written Exam Result. Click on the below link to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत जाहिरात क्रमांक 48/2021 दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग मुख्य परीक्षा 2021 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Civil Judge – List of Qualified Candidates 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ०२ जुलै, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ चा निकाल मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणांमधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

  • उपरोक्त निकालानुसार मुलाखतीसाठी प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्याच्या पृष्ठयर्थ मुलाखतीच्या वेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रावरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुलाखतीस बोलविण्यात येत आहे.
  • उमेदवारांनी आवेदन पत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा चूकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक मुळ प्रमाणपत्रांची पूर्तता तीचे वेळी न केल्यास, तसेच अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार दावे तपासताना वा अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी, कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
  • सदर निकालानुसार अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीचा तपशीलवार कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर लवकरच प्रसिध्द करण्यात येईल. मुलाखतपत्रे संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  • अत्यंत अपरिहार्य कारणाशिवाय मुलाखतीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही. उमेदवारांनी मुलाखतीस येताना मुलाखतपत्राची प्रत घेऊन येणे व त्यातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
  • मुलाखतीच्या वेळेस अर्जात दावा केल्या पृष्ठ्यर्थ आवश्यक सर्व मूळ प्रमाणपत्रे / सर्व वर्षांची गुणपत्रके/ निगडीत असणारी विहित प्राधिकाऱ्यांनी दिलेली अनुभव प्रमाणपत्रे इ. सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही व अशा उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात येणार नाही याची कृपया संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

सदर मुख्य परीक्षेमधून मुलाखतीकरीता अर्हताप्राप्त न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपुस्तिकेतील गुणांची फेरपडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलमध्ये प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत आयोगाकडे ऑनलाईन पध्दतीने विहित पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.

निकाल डाउनलोड करा – https://bit.ly/3WllJDP
नोटीस – https://bit.ly/3sJCTxD

Previous Post –

MPSC पदभरतीची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी जाहीर

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the General Merit List & Final Recommendation list for Advertisement No. 40/2021, 79/2021, 99/2021, 136/2021, 140/2021, 179/2021, 200/2021, 201/2021, 231/2021, 243/2021 Recruitment Process. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत जाहिरात क्रमांक 40/2021, 79/2021, 99/2021, 136/2021, 140/2021, 179/2021, 200/2021, 201/2021, 231/2021, 243/2021 भरतीप्रक्रियेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3TgUVCl

MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Main Exam 2020 Merit List 

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the ASSISTANT MOTOR VEHICLE INSPECTOR MAIN EXAMINATION – 2020 Revised General Merit List. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा – 2020 ची सुधारित सामान्य गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3CiU51c

MPSC PSI Limited Department Main Exam 2021 Qualified List

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the list of qualified list of POLICE SUB INSPECTOR LIMITED DEPARTMENTAL MAIN EXAMINATION – 2021. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित पोलीस उपनिरीक्षक लिमिटेड विभागीय मुख्य परीक्षा – 2021 ची पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3SrGKKE


MPSC Maharashtra Medical Education and Research Services – Merit List 

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the Professor, Associate Professor, (Adv. No. 066/2021, 67/2021, 81/2021, 103/2021 merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट अ (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक) जाहिरात क्रमांक 066/2021, 67/2021, 81/2021, 103/2021 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3qAPS3m


MPSC Exam Merit List Declared 

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the Professor, Associate Professor, and Assistant Professor (Adv. No. 077/2021, 116/2021, 194/2022, 206/2022) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक जाहिरात क्रमांक 077/2021, 116/2021, 194/2022, 206/2022 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3qAPS3m


MPSC Maharashtra Medical Education and Research Services Admit Card

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Medical Education and Research Services, Group-A (Professor, Associate Professor) (Advertisement No. 112/2021, 164/2022, 220/2021, 221/2021) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट-अ (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक) जाहिरात क्रमांक 112/2021, 164/2022, 220/2021, 221/2021 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3qAPS3m


MPSC Maharashtra Medical Education And Research Services Group A Merit List

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Medical Education And Research Services, Group-A (Associate Professor) (Advertisement No. 102/2021, 117/2021, 219/2021 and 228/2021) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट-अ (सहयोगी प्राध्यापक) जाहिरात क्रमांक 102/2021, 117/2021, 219/2021 व 228/2021 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Download List –

जाहिरात क्रमांक 102/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3ef543g

जाहिरात क्रमांक 117/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3REVdlP

जाहिरात क्रमांक 219/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3qdHPcJ

जाहिरात क्रमांक 228/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3xmp6zR


MPSC Maharashtra Medical Education And Research Services Merit List

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Medical Education And Research Services, Group-A (Associate Professor) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट-अ (सहयोगी प्राध्यापक) ची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. गुणवत्ता यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

गुणवत्ता यादी डाउनलोड 1 – https://bit.ly/3e7hOsB

गुणवत्ता यादी डाउनलोड 2 – https://bit.ly/3e4df2n


MPSC Exam Result 2022 – MPSC Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Preliminary Examination 2021 Result is published. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Technical Services Preliminary Exam result is now available. MPSC Technical Services Preliminary Exam Answer Key set is also available now for candidates to download. MPSC conducted the Technical Services Preliminary Exam on 30th April 2022. MPSC Technical Services Preliminary Exam result Download from the link given below. All MPSC Technical Services Exam results are available in this section.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 चा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC 2022 Result

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड