MPSC भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड

MPSC Bharti Question Paper & Answer Key Download

MPSC भरतीचे जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या MPSC भरतीच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका.

MPSC भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड 

अनु क्र. MPSC भरती लिंक्स PDF Download Link
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (पूर्व) परीक्षा – २०१९ डाउनलोड करा
दिवाणी न्यायधीश व न्यायदंडाधिकारी (पूर्व) परीक्षा – २०१९ डाउनलोड करा
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २ सप्टेंबर २०१८ डाउनलोड करा
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २६ ऑगस्ट २०१८ डाउनलोड करा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – GS1
डाउनलोड करा – GS2
डाउनलोड करा – GS3
डाउनलोड करा – GS4
डाउनलोड करा – ENG_MAR 1
डाउनलोड करा – ENG_MAR 2
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१० राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

११ राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१२ विक्रीकर निरीक्षक गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१३ महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (पूर्व) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१४ महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (पूर्व) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१५ महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर I) (कृषी विज्ञान) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१६ महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर II) (कृषीअभियांत्रिकी) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१७ महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर II) (कृषी) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१८ MPSC सहायक कक्षा अधिकारी अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१९ MPSC सहायक कक्षा अधिकारी अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२० MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२१ MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२२ MPSC लिपिक टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा – २०१७ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२३ MPSC JMFC (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I/II) प्रश्नसंच – (पेपर I)

प्रश्नसंच – (पेपर II)

२४ महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२५ महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२६ महाराष्ट्र कृषी सेवा (पूर्व) परीक्षा – २०१७ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२७ MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट-क (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२८ MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट-क (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२९ MPSC PSI STI ASO, गट-ब संयुक्त (पूर्व) परीक्षा – २०१७ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३० MPSC कर सहाय्यक गट-क परीक्षा – २०१६ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच उत्तरतालिका
३१ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (सामान्य अध्ययन I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३२ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (सामान्य अध्ययन II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३३ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (मराठी & इंग्रजी पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३४ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (मराठी & इंग्रजी पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३५ MPSC सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३७ MPSC सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३८ MPSC विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा – २०१६ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३९ MPSC विक्रीकर निरीक्षक अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

४० MPSC विक्रीकर निरीक्षक अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४१ MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४२ MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४३ MPSC विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा – २०१५ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४४ MPSC विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015 (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४५ MPSC विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015 (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

आपल्या मित्रांना शेयर करायला विसरू नका !!

अन्य महत्वाचे जॉब बघा..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जॉब अपडेट्ससाठी महाभरतीची नवी अँप लगेच डाउनलोड करा !