MPSC भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड

MPSC Bharti Question Paper & Answer Key Download

MPSC भरतीचे जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या MPSC भरतीच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका.

MPSC भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड 

अनु क्र.MPSC भरती लिंक्स PDF Download Link
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (पूर्व) परीक्षा – २०१९डाउनलोड करा
दिवाणी न्यायधीश व न्यायदंडाधिकारी (पूर्व) परीक्षा – २०१९ डाउनलोड करा
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २ सप्टेंबर २०१८डाउनलोड करा
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २६ ऑगस्ट २०१८डाउनलोड करा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा – २०१८डाउनलोड करा – GS1
डाउनलोड करा – GS2
डाउनलोड करा – GS3
डाउनलोड करा – GS4
डाउनलोड करा – ENG_MAR 1
डाउनलोड करा – ENG_MAR 2
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा – २०१८डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०१८डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा – २०१८डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१०राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

११राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१२विक्रीकर निरीक्षक गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१३महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (पूर्व) परीक्षा – २०१७ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१४महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (पूर्व) परीक्षा – २०१७ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१५महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर I) (कृषी विज्ञान)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१६महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर II) (कृषीअभियांत्रिकी)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१७महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर II) (कृषी)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१८MPSC सहायक कक्षा अधिकारी अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१९MPSC सहायक कक्षा अधिकारी अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२०MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२१MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२२MPSC लिपिक टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा – २०१७डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२३MPSC JMFC (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I/II)प्रश्नसंच – (पेपर I)

प्रश्नसंच – (पेपर II)

२४महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२५महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२६महाराष्ट्र कृषी सेवा (पूर्व) परीक्षा – २०१७डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२७MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट-क (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२८MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट-क (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२९MPSC PSI STI ASO, गट-ब संयुक्त (पूर्व) परीक्षा – २०१७डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३०MPSC कर सहाय्यक गट-क परीक्षा – २०१६डाउनलोड करा – प्रश्नसंच उत्तरतालिका
३१MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (सामान्य अध्ययन I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३२MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (सामान्य अध्ययन II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३३MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (मराठी & इंग्रजी पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३४MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (मराठी & इंग्रजी पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३५MPSC सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३७MPSC सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३८MPSC विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा – २०१६डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३९MPSC विक्रीकर निरीक्षक अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

४०MPSC विक्रीकर निरीक्षक अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४१MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४२MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४३MPSC विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा – २०१५डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४४MPSC विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015 (पेपर I)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४५MPSC विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015 (पेपर II)डाउनलोड करा – प्रश्नसंच


2 Comments
  1. [email protected] says

    Pooja Ingawale

  2. Shivu jadhav says

    Mpsc राज्यसेवेबद्दल अधिक माहिती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड