MPSC भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड

MPSC Bharti Question Paper & Answer Key Download

MPSC भरतीचे जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या MPSC भरतीच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका.

MPSC भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड 

अनु क्र. MPSC भरती लिंक्स PDF Download Link
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (पूर्व) परीक्षा – २०१९ डाउनलोड करा
दिवाणी न्यायधीश व न्यायदंडाधिकारी (पूर्व) परीक्षा – २०१९ डाउनलोड करा
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २ सप्टेंबर २०१८ डाउनलोड करा
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २६ ऑगस्ट २०१८ डाउनलोड करा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – GS1
डाउनलोड करा – GS2
डाउनलोड करा – GS3
डाउनलोड करा – GS4
डाउनलोड करा – ENG_MAR 1
डाउनलोड करा – ENG_MAR 2
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा – २०१८ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१० राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

११ राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – २०१८ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१२ विक्रीकर निरीक्षक गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१३ महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (पूर्व) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१४ महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (पूर्व) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१५ महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर I) (कृषी विज्ञान) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१६ महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर II) (कृषीअभियांत्रिकी) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१७ महाराष्ट् कृषी सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (पेपर II) (कृषी) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१८ MPSC सहायक कक्षा अधिकारी अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

१९ MPSC सहायक कक्षा अधिकारी अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२० MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२१ MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२२ MPSC लिपिक टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा – २०१७ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२३ MPSC JMFC (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I/II) प्रश्नसंच – (पेपर I)

प्रश्नसंच – (पेपर II)

२४ महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२५ महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२६ महाराष्ट्र कृषी सेवा (पूर्व) परीक्षा – २०१७ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२७ MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट-क (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२८ MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट-क (मुख्य) परीक्षा – २०१७ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

२९ MPSC PSI STI ASO, गट-ब संयुक्त (पूर्व) परीक्षा – २०१७ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३० MPSC कर सहाय्यक गट-क परीक्षा – २०१६ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच उत्तरतालिका
३१ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (सामान्य अध्ययन I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३२ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (सामान्य अध्ययन II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३३ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (मराठी & इंग्रजी पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

३४ MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०१७ (मराठी & इंग्रजी पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३५ MPSC सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३७ MPSC सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३८ MPSC विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा – २०१६ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
३९ MPSC विक्रीकर निरीक्षक अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

डाउनलोड करा – उत्तरतालिका

४० MPSC विक्रीकर निरीक्षक अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४१ MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४२ MPSC पोलीस उपनिरीक्षक (अराजपत्रित) गट-ब (मुख्य) परीक्षा – २०१६ (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४३ MPSC विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा – २०१५ डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४४ MPSC विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015 (पेपर I) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच
४५ MPSC विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015 (पेपर II) डाउनलोड करा – प्रश्नसंच

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

4 Comments
 1. रंजीत वीर says

  आर्मी रिटायर साठि जॉब

 2. Priti Dhodi says

  Priti Dhodi
  Mala pn Pulis mbhe join Kray ch Aaheb Sr

 3. Shivu jadhav says

  Mpsc राज्यसेवेबद्दल अधिक माहिती

 4. [email protected] says

  Pooja Ingawale

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड