Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

मनरेगा अंतर्गत साधन व्यक्ती उमेदवारांची निवड यादी; येथे तपासा!! – MGNREGA Result

MGNREGA Result

MGNREGA Sindhudurg Result

MGNREGA Result: With reference to the above, under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, an advertisement was published for the appointment to the Panel on the post of Tool Person on emolument basis. Accordingly interviews dated 11/12/2023 and dated 12/12/2023, Deputy Collector Rohoyo Sindhudurg, Sindhudurgnagari, Oros Ta. Kudal District Sindhudurg’s office and the information of the persons selected on the panel for social audit is being published here with.

उपरोक्त संदर्भान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत, साधन व्यक्ती पदावर मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्ती साठी जाहिरात प्रसिध्द करणेत आली होती. त्यास अनुसरून मुलाखती दिनांक 11/12/2023 आणि दिनांक 12/12/2023 रोजी, उप जिल्हाधिकारी रोहयो सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयात घेणेत आलेल्या असून सामाजिक अंकेक्षण करीता पॅनलवर निवड केलेल्या साधन व्यक्तींची माहीती यासोबत जोडून प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

MNREGA Sindhudurg Bharti Results – येथे क्लिक करा 


MGNREGA Buldhana Result

MGNREGA Result: List of selected candidates for Social Audit Tool Individuals announced. The selected 100 resourceful persons are informed that their selection process has been done as per the rules and policies of the government and henceforth we – Hon. Further instructions will be conveyed by telephone from the Director, Maharashtra State Social Audit and Transparency Society, Ministry, Mumbai.

सामाजिक अंकेक्षण साधन व्यक्ती करिता निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर. निवड झालेल्या 100 साधन व्यक्तींना कळविण्यात येते की, आपली निवड प्रक्रिया शासनाच्या नियम व धोरणानुसार झाली असून यापुढे आपणांस – मा. संचालक, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय, मुंबई येथून दूरध्वनी द्वारे पुढील सूचना कळविण्यात येतील.

MGNREGA Buldhana List : येथे क्लिक करा 


MGNREGA Ahmednagar Result

MGNREGA Result: Interviews have been conducted for the candidates who have qualified for the interview to form the panel of resource persons at the district level for social audit under ROHYO.

रोहयो अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षणासाठी जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती पॅनल तयार करण्याकरीता मुलाखतीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेद्वारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

MGNREGA Ahmednagar List : येथे क्लिक करा 


MGNREGA Sindhudurg Result

MGNREGA Result: Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, advertisement was published for appointment to the panel on emolument basis for the post of Resource Person. As per the said advertisement, the application received for the job has been scrutinized. According to this, the list of candidates eligible for interview is being published on 27/11/2023. Interview of Selected candidates will be held on 11th and 12th of December 2023 at below address given in PDF

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत, साधन व्यक्ती पदावर मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्ती साठी जाहिरात प्रसिध्द करणेत आली होती. या नुसार मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मुलाखतीस पात्र उमेदवारांनी 11 आणि 12 डिसेंबर 2023 रोजी मुलाखतीकरिता हजर राहावे. तरी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांनी आपले नावासमोर नमुद दिवशी व वेळी आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित रहावयाचे आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MNREGA Sindhudurg Bharti Results – येथे क्लिक करा 

MGNREGA Parbhani Result

MGNREGA Result : A total of 244 candidates were qualified for the interview due to instructions to give priority to the candidates possessing the prescribed qualification and having working experience of the social audit process for the post of instrumental person for the social audit of the work done at the village level under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Interviews of the said candidates were conducted on 15/09/2023 and 16/09/2023 in the hall of Chairman Selection Committee and Deputy Collector (Rohyo), Collector’s Office, Parbhani.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्राम पातळीवर केलेल्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर निवड करण्या साठी विहीत अर्हता धारण करणा-या व सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांचा प्राधान्य देण्याच्या सुचना असल्यामुळे एकुण 244 उमेदवारांना मुलाखती करीता पात्र ठरविण्यात आले होते. सदरील उमेदवारांची दिनांक 15/09/2023 व दिनांक- 16/09/2023 रोजी अध्यक्ष निवड समिती तथा उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांच्या दालनात मुलाखती घेण्यात आलेल्या आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

साधन व्यक्ती पदी निवडी करीता मुलाखतीस पात्र करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या मुळ शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी दिनांक- 08/11/2023 रोजी घेण्यात आलेली आहे. परंतू, सदर कागदपत्र पडताळणी करीता मुलाखतीस उपस्थित असलेले बहुतांश उमेदवार अनुपस्थित होते. तरी दिनांक- 08/11/2023 रोजी अनुपस्थित असणारे उमेदवारांनी दिनांक- 21/11/2023 रोजी मुळ कागदपत्रांसह अध्यक्ष तथा उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांच्या कार्यालयात उपस्थित रहावे. सदर दिनांकास अनुपस्थित उमेदवार यांचा भरती प्रक्रियेत विचार करण्यात येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी जाहीर प्रगटन मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी जाहीर प्रगटन 17/11/2023 21/11/2023 पहा (184 KB) 

MGNREGA Hingoli Revised Interview Schedule

MGNREGA Result: MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME Hingoli social audit Resource Person Selection Revise schedule has been Issued. Candidates can note that, Now MGNREGA Hingoli Interview will be scheduled from 4th October 2023. Download MGNREGA Hingoli Revised Interview Schedule 2023 from below link:

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय मुंबई साधनव्यक्ती पदावर दैनंदीन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी निवडप्रक्रिया खालील सुधारीत कार्यक्रम प्रसिध्द करण्यात येत आहे, याची नोंद अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांनी घ्यावी.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MGNREGA Result

 


MGNREGA Auranagabad Result

MGNREGA Result: All the candidates are informed that this office has published the advertisement for the post of 100 Resource Person on 03/8/2023. As per the said advertisement, the application received for the job has been scrutinized. According to this, the list of candidates eligible for interview is being published on 21/09/2023. Candidates eligible for interview should appear with all original documents on the date attached with the interview as per interview list no. Download MGNREGA Auranagbad Result, MGNREGA Result from below List:

सर्व उमेदवारांना कळविण्यात येते की, या कार्यालयाने दिनांक 03/8 /2023 रोजी 100 साधन व्यक्ती या पदाची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. सदर जाहिराती नुसार कार्यालास प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करण्यात आलेली आहे. या नुसार मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी दिनांक 21/09/2023 या रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मुलाखतीस पात्र उमेदवारांनी मुलाखत यादी अ.क्र नुसार मुलाखत सोबत जोडलेल्या दिनांक रोजी सर्व मुळ कागदपत्रासह उपस्थित रहावे. 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उमेदवारांची निवड हि गुणक्रमांकाच्या आधारे प्राधान्य क्रमाने करण्यात येतील उमेदवारांना मुलाखतीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तयार करण्यात येणाऱ्या गुणवत्ता क्रमानुसार करण्यात येईल. मुलाखतीकरिता उपस्थित उमेदवारांना प्रवासभत्ता अथवा कुठलाही भत्ता देय राहणार नाही. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

मुलाखत घेण्याचे स्थळ:- उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर

मग्रारोहयो चे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हास्तरावर १०० साधन व्यक्तीच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांचे यादी मग्रारोहयो चे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हास्तरावर १०० साधन व्यक्तीच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांचे यादी 21/09/2023 15/10/2023 पहा (7 MB) 

MGNREGA Sambhaji Nagar Interview Schedule

MGNREGA Sambhaji Nagar Interview Schedule


MGNREGA Result

MGNREGA Result: Rohyo, Collectorate, Amravati- List of additional eligible candidates for Social Audit Interview has been Publihsed By Jilhadhikari Karyalay Amravati. Candidates who have applied for Amravati Social Audit Bharti 2023 can download their MGNREGA Eligible List from below Link. Interview of Selected candidates will be held on 7th September 2023 at below address given in PDF. Download MGNREGA Result from below link:

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत साधन व्यक्ती निवडसुची करिता मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

MGNREGA Eligible List PDF 

Parbhani MGNREHA Result 2023 वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 08/09/2023 08/10/2023 पहा (3 MB) 

 

रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामाजिक अंकेक्षण मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत साधन व्यक्ती निवडसुची करिता मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी. 06/09/2023 06/03/2024 पहा (665 KB) 
रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामाजिक अंकेक्षण मुलाखत यादी सामाजिक अंकेक्षण  साधन व्यक्ती पात्र उमेदवारांची मुलाखत यादी. 28/08/2023 28/02/2024 पहा (5 MB) 

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड