Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

बृहन्मुंबई महानगरपालिका गैरहजर उमेदवारांचे नाव, सूचना, यादी जाहीर! डाउनलोड करा। MCGM Result 2024

MCGM Result 2024

BMC Result 2024

MCGM Result 2024: To fill up 226 vacancies in this cadre by conducting multiple choice objective online examination on 22.12.2023, the selected candidates based on the verification of original educational certificate and other necessary certificates from the provisional selection list published on 13.03.2024 https://portal.megm.gov of Brihanmumbai Municipal Corporation As per the notification issued earlier on the website .in/For prospects/Recruitment/Chief Personnel Officer, instructions to attend during the period dated 08.04.2024, 10.04.2024 and 12.04.2024 were issued through e-mail, registered post and notice letter. However, the candidates who are absent on the said date are being given another final opportunity and as mentioned in Table-A below, the candidates should be present on the time and date mentioned in the table below for verification of all their original educational certificates and other necessary documents/certificates. Please note that candidates who are absent for verification will be dropped from the shortlist.

‘ या संवर्गातील 226 रिक्त पदे भरण्याकरीता दि. 22.12.2023 रोजी बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ ऑनलाईन परीक्षा घेऊन, दि. 13.03.2024 रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्प्रत्या निवडयादीमधील मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक प्रमाणपत्राच्या पडताळणी सापेक्ष निवड झालेल्या उमेदवारांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.megm.gov.in/For prospects/Recruitment/Chief Personnel Officer या संकेतस्थळावर यापूर्वी प्रसारीत केलेल्या सूचनापत्रानुसार, दि.08.04.2024, दि. 10.04.2024 व दि. 12.04.2024 या कालावधीमध्ये उपस्थित राहण्याचे ई-मेलव्दारे, नोंदणीकृत टपालाव्दारे तसेच सूचना पत्र प्रसारित करुन निर्देश देण्यात आले होते.तथापि, सदर दिवशी अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांना पुनःश्च अंतिम संधी देण्यात येत असून, खालील तक्त्ता-अ येथे नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवारांनी त्यांच्या सर्व मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या /प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीकरीता खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या वेळेस व दिनांकादिवशी उपस्थित रहावे. पडताळणीकरीता अनुपस्थित राहणा-या उमेदवारांचे नाव निवडयादीमधून कमी करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

कागदपत्रे पडताळणीकरीता उपस्थित राहणा-या उमेदवारांकरीता आवश्यक सूचना :

1. सोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमुन्यातील अर्जामध्ये माहिती भरुन, सदर अर्ज सोबत आणणे आवश्यक आहे.
2. शालांत परीक्षा गुणपत्रक व शालांत परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
3. शालांत परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
4. सर्व सेमीस्टरच्या गुणपत्रिकांसह, पदवी परीक्षा गुणपत्रक व पदवी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
5. मान्यताप्राप्त विद्यापिठाचे / महाविद्यालयाचे प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण प्रमाणपत्र तसेच टक्केवारी नमुद करणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
6. मराठी व इंग्रजी टंकलेखनाची विहित गतीची परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे शासनाचे व्यावसायिक प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
7. मराठी व इंग्रजी लघुलेखनाची विहित गतीची परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे शासनाचे व्यावसायिक प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
8. ‘एम.एस.सी.आय.टी’ परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा शासन निर्णय क्र. मातंस/2012/प्र.क्र.277/39 दि.04.02.2013 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार संगणक / माहिती तंत्रज्ञान विषयक परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
. सक्षम प्राधिका-यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व असल्यास, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
9 10. जन्मदिनांक समाविष्ट असलेले शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मदाखला सादर करणे आवश्यक आहे.
11. ‘कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म)’ या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरीता प्रसारित केलेल्या क्र. एमपीआर/3130 दि.11.08.2023 अन्वयेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार, उमेदवाराने धारण केलेल्या सर्व शैक्षणिक आणि इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे तसेच सामाजिक आरक्षणांतर्गत आवश्यक असलेली सर्व मूळ प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी सादर करणे आवश्यक आहेत.
12. समांतर आरक्षणांतर्गत अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी, जाहिरातीमध्ये नमुद केलेल्या शासन निर्देशानुसार आवश्यक ती सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
(महिला आरक्षण/माजी सैनिक/प्रकल्पग्रस्त / भूकंपग्रस्त/खेळाडू/अंशकालीन पदवीधर / अनाथ/दिव्यांग)

13. अ.जा. व अ.ज. प्रवर्गातील उमेदवार वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील उमेदवारांनी ते/ त्या उन्नत व प्रगत गटात
मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमीलेअर) सक्षम प्राधिका-याचे सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये वैध असलेले
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
14. विवाहित महिला उमेदवारांनी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, नावात बदल झाल्याबाबतचे राजपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
15. दिव्यांग आरक्षणांतर्गत अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी किमान 40% दिव्यांगत्व असल्याबाबतचे सक्षम शासकीय प्राधिका-यांनी दिलेले ऑनलाईन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
16. वर नमूद केलेल्या सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे / इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीसह, साक्षांकीत प्रतींचा एक संच पडताळणी करीता सादर करणे आवश्यक आहेत.
17. लेखनिकाची सुविधा घेतलेल्या दिव्यांग कर्मचा-यांनी लेखनिकाची शैक्षणिक पात्रता ही कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म) पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेपेक्षा कमी असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह सादर करणे आवश्यक आहे.
18. सरकारी, निमसरकारी किंवा खाजगी नोकरीत असल्यास, नियोक्त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र (प्रत्यक्ष नियुक्तीपूर्वी राजीनामा देणे आवश्यक राहील) सादर करणे आवश्यक आहे.
19. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून इतर सर्व जिल्हयातील उमेदवारांनी पोलिस ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणेकरीता आवश्यक असलेला संबंधित जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या कार्यालयाचा पत्ता सोबत आणणे आवश्यक आहे.
20. उपरोक्त बाबत काही शंका असल्यास दूरध्वनी क्र. 022-22620251 विस्तारीत क्र. 4610, 4626 वर संपर्क साधावा.

Download BMC Exam List 2024

MCGM Result 2024

MCGM Result 2024: Brihanmumbai Municipal Corporation to fill the vacancies of ‘Junior Stenographer (In-Ni-M)’ Cadre May. IBPS. (Institute of Banking Personnel Selection) Common Merit List of Candidates Qualified as per the Selection Criteria in the Examination conducted on 22.12.2023 for Direct Service Recruitment Process through this External Organisation.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ‘कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म)’ संवर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी मे.आय.बी.पी.एस. (इंस्टीटयुट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या बाहय संस्थेमार्फत सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबण्याकरीता दिनांक 22.12.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये निवडीचे निकषानुसार उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची सामाईक गुणवत्ता यादी. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

1. सामाईक गुणवत्ता यादी,

2. एकत्रित प्रवर्ग निहाय निवड यादी

3. तात्पुरती निवड यादी – अजा प्रवर्ग

4. तात्पुरती निवड यादी – अज प्रवर्ग

5. तात्पुरती निवड यादी – विजा(अ) प्रवर्ग

6. तात्पुरती निवड यादी – भज (ब) प्रवर्ग

9. तात्पुरती निवड यादी – विमाप्र प्रवर्ग

10. तात्पुरती निवड यादी – इमाव प्रवर्ग

11. तात्पुरती निवड यादी – आदुघ प्रवर्ग

12. तात्पुरती निवड यादी – खुला प्रवर्ग
कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म) या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परिक्षा 2023 चे निकालपत्र.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ‘कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म)’ संवर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी मे. आय.बी.पी.एस. (इंस्टीटयुट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या बाहय संस्थेमार्फत सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबण्याकरीता दिनांक 22.12.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकालपत्र. क्र. एमपीआर/3130 दि.11.08.2023 अन्वये प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ‘कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म)’ संवर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी मे. आय.बी.पी. एस. (इंस्टीटयुट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या बाहय संस्थेमार्फत सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबण्याकरीता, दिनांक 22.12.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ परीक्षेचा निकाल, मा. महानगरपालिका आयुक्त यांनी क्र. एमजीसी/एफ/2855 दि. 13.03.2024 अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
तसेच, क्र. एमपीआर/3130 दि.11.08.2023 अन्वये प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीमध्ये नमूद केलेले निवडीचे निकष व कार्यपध्दतीनुसार पात्र उमेदवारांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्र / कागदपत्रांच्या पडताळणीसापेक्ष सामाईक गुणवत्ता यादी तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार प्रवर्गनिहाय निवड यादी नंतर जाहीर करण्यात येईल.


BMC Staff Nurse Selection List

MCGM Result 2024: Under Brihanmumbai Municipal Corporation R.A. Sma. Hospital, Ba. Y. L. Nair Hospital, Lo. T. m.s. Hospitals in the cadre of “Staff Nurse” in Group-C in pay scale M-21 (Rs.35400-112400 + admissible allowances) in the establishment of Major Hospitals, Nair Dental Hospital, All Special Hospitals and Maternity Hospitals and Suburban Hospitals under Public Health Department From the interested candidates possessing the prescribed qualifications and fulfilling the conditions for filling up the posts by direct service dt. Applications were invited through advertisement from 08/03/2023 to 21/03/2023. Accordingly, after verification of the original documents of the candidates, the final shortlist of highly qualified candidates for the post of “Staff Nurse” dt. Broadcasted on 17.01.2024.  Check BMC Staff Nurse Selection List at below

बृहन्मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत रा.ए. स्मा. रुग्णालय, बा. य. ल. नायर रुग्णालय, लो. टि. म.स. रुग्णालय ही प्रमुख रुग्णालये, नायर दंत रुग्णालय, सर्व विशेष रुग्णालये तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत प्रसुतिगृहे व उपनगरीय रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील एम-21 (रु.35400-112400 + अनुज्ञेय भत्ते) या वेतनश्रेणीतील गट-क मधील “परिचारीका (Staff Nurse)” या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी विहित अर्हता धारण करणा-या व अटींची पूर्तता करणा-या इच्छुक उमेदवारांकडून दि. 08/03/2023 ते दि.21/03/2023 या कालावधीत जाहीरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने, उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रे पडताळणीनंतर “परिचारीका (Staff Nurse)” पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची अंतिम निवडयादी दि. 17.01.2024 रोजी प्रसारीत करण्यात आली आहे. सदर अंतिम निवडयादीतील उमेदवारांची आस्थापनानिहाय यादी व उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या सुचना खालील प्रमाणे आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

BMC Staff Nurse docuent VErification Date

BMC Staff Nurse docuent VErification Date

उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना-

1. “परिचारीका (Staff Nurse)” पदासाठी वरिलप्रमाणे निवड झालेल्या उमेदवारांनी नियुक्तीबाबतच्या पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेली आस्थापना / रुग्णालय येथे त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या वेळापत्रकानूसार प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे. (उमेदवारांना नियुक्तीकरीता देण्यात आलेल्या आस्थापना /रुग्णालयाचा संपूर्ण पत्ता सोबत नमुद करण्यात आलेला आहे. )
2. उमेदवारांनी “परिचारीका (Staff Nurse)” पदाच्या नियुक्तीच्या कार्यवाहीसाठी येताना उमेदवाराने जाहिरातीत नमूद केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या व अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांच्या मूळ प्रती तसेच अर्जात नमूद करण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांच्या मूळ प्रतीच्या छायांकीत प्रतींचे सक्षम प्राधिका-यांनी साक्षांकित केलेले 02 संच (2 set) सोबत आणावेत. (छायांकीत प्रतीसाठी वापरण्यात येणारे कागद चांगल्या प्रतीचे A-4 आकारातील असावे. तसेच छायांकीत प्रती सुस्पष्ट वाचता येण्याजोग्या (Readable) असाव्यात.)
3. विजा (अ), भज (ब), भज (क), भज (ड), विमाप्र, इमाव व आदुघ या प्रवर्गाअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांनी त्यांचे नॉन क्रिमीलेअर / आ.दु.घ बाबतचे प्रमाणपत्र ज्या जिल्ह्यातुन प्राप्त केले असेल त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा व सदर जिल्हाधिकारी कार्यालय ज्या विभागीय आयुक्त (महसुल) यांच्या
कार्यालयाअंतर्गत येत असेल त्या दोन्ही कार्यालयाचा संपूर्ण पत्ता सोबत आणावा.
4. उमेदवारांनी “परिचारीका (Staff Nurse)” पदाच्या नियुक्तीच्या पुढील कार्यवाहीसाठी येताना स्वतःचे अलिकडे काढलेले पारपत्र आकाराचे 05 रंगीत फोटो सोबत आणावेत.
5. उमेदवारांना “परिचारीका (Staff Nurse)” पदाच्या नियुक्तीच्या कार्यवाहीसाठी त्यांच्या नावासमोर नमूद आस्थापनेवर/रुग्णालयामध्ये स्वखर्चाने उपस्थित राहावे लागेल.

 

परिचारीका (Staff Nurse) पदाच्या नुियक्तीच्या कार्यवाहीसाठी उपस्थित राहण्याच्या दिनांकास उमेदवाराने खालील कागदपत्रांच्या मूळ प्रती सोबत आणणे आवश्यक आहे. तसेच सदर प्रमाणपत्रांच्या साक्षाकीत छायांकीत प्रतींचे दोन संच (2 set) उमेदवाराने जवळ ठेवावे. साक्षाकीत छायांकीत प्रती या सुसष्ट वाचण्यायोग्य (Readable) असणे आवश्यक आहे.

Download BMC Staff Nurse Selection List PDF

BMC Assistant Law Officer Merit List

MCGM Result 2024: The Temporaray Selection List for Assistant Law Officer Has been issued for Document Verification By Brihanmumbai Municipal Corporation. Candidates can download Brihanmumbai Municipal Corporation Assistant Law Officer Selection List from below Link. We have given you direct link to download BMC ASL Grade II Merit List PDF. go Check at below and download your BMC Result 2024:

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दस्तऐवज पडताळणीसाठी सहाय्यक कायदा अधिकाऱ्यांची तात्पुरती निवड यादी जारी केली आहे. उमेदवार खालील लिंकवरून बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहाय्यक कायदा अधिकारी निवड यादी डाउनलोड करू शकतात. आम्ही तुम्हाला BMC ASL ग्रेड II मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक दिली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Temporary Selection List of Assistant Law Officer for Document Verification

Temporary Selection List of Assistant Law Officer Grade -II for Document Verification

Result of Exam held on 05.12.2023 for the post of Assistant Law Officer and Assistant Law Officer Grade-II


BMC Staff Nurse Selection List

MCGM Result 2024: Under Brihanmumbai Municipal Corporation R.A. Sma. Hospital, B.Y.L. Nair Hospital, Lo. T. m.s. Hospitals in the cadre of “Staff Nurse” in Group-C in pay scale M-21 (Rs.35400-112400 + admissible allowances) in the establishment of Major Hospitals, Nair Dental Hospital, All Special Hospitals and Maternity Hospitals and Suburban Hospitals under Public Health Department Applications were invited . Accordingly, Provisional Merit List of High Merit Candidates in Preliminary Scrutiny of Application received by this Department was circulated on MCGM Portal on 12.07.2023 and 18.07.2023 for verification of Original Certificates. The verification of original documents of the candidates in the said list was done at Kasturba Hospital from 24.07.2023 to 08.08.2023. After verification of the original documents of the candidates, the final selection list of highly qualified candidates for the post of “Staff Nurse” is being circulated as follows.

बृहन्मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत रा.ए. स्मा. रुग्णालय, बा.य.ल. नायर रुग्णालय, लो. टि. म.स. रुग्णालय ही प्रमुख रुग्णालये, नायर दंत रुग्णालय, सर्व विशेष रुग्णालये तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत प्रसुतिगृहे व उपनगरीय रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील एम-21 (रु.35400-112400 + अनुज्ञेय भत्ते) या वेतनश्रेणीतील गट-क मधील “परिचारीका (Staff Nurse)” या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी विहित अर्हता धारण करणा-या व अटीची पूर्तता करणा-या इच्छुक उमेदवारांकडून दि.08/03/2023 ते दि.21/03/2023 या कालावधीत जाहीरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने, या विभागास प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या प्राथमिक छाननीमधील उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीकरीता दि. 12.07.2023 व दि. 18.07.2023 रोजी MCGM Portal वर तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसारीत करण्यात आली होती. सदर यादीतील उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी कस्तुरबा रुग्णालय येथे दि. 24.07.2023 ते दि.08.08.2023 पर्यंत करण्यात आली होती. उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रे पडताळणीनंतर “परिचारीका (Staff Nurse)” पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची अंतिम निवडयादी खालीलप्रमाणे प्रसारीत करण्यात येत आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना-
वरीलप्रमाणे, “अंतिम निवडयादी” MCGM PORTAL वर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिनांकापासून पुढील दहा दिवसात (Actual Working 10 days) निवड झालेल्या उमेदवारांची आस्थापनानिहाय यादी व नियुक्ती संबंधित पुढील कार्यवाहीबाबतच्या सर्व सुचना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतील. यास्तव उमेदवारांनी संकेतस्थळ वेळोवेळी पाहणे आवश्यक आहे. याबाबत लेखी स्वरुपात कोणत्याही प्रकारे पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. सदरबाबत कोणत्याही प्रकारे या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या तक्रारी/निवेदने याची दखल घेतली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

Download BMC Staff Nurse Selection List

BMC EXECUTIVE Assistant Document Verification Schedule

MCGM Result 2023: Brihanmumbai Municipal Corporation to fill up the vacancies to be filled through internal selection process from among the lower cadre employees in the cadre of Executive Assistant. IBPS has publishted result for this exam. Candidates can check their result and Know BMC Executive Assistant Document Verification Schedule at below:

परिपत्रक क्र. एमपीआर/2384 दि. 24.05.2023 च्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कार्यकारी सहायक (पूर्वीचे पदनाम लिपिक) संवर्गातील निम्नसंवर्गातील कर्मचा-यांमधून खात्यांतर्गत निवड पध्दतीने भरावयाची रिक्त पदे भरण्यासाठी दि. 12.08.2023 रोजी मे. आय.बी.पी.एस. संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ परीक्षेचा निकाल उपरोक्त संदर्भ क्र. 1 अन्वये महानगरपालिकेच्या ftp://hr.megm.gov.in/ Circular/GAD/ChPo/MPR/2023 या Intranet वर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

तसेच मा. महानगरपालिका आयुक्त यांनी क्र. एमजीसी/एफ/1015 दि. 17.10.2023 अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार ” परिक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या किमान 45% गुण मिळविणे आवश्यक आहे ” याप्रमाणे शिथिल करण्यात आलेल्या निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणा-या उमेदवारांची त्यांच्या सर्व मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसापेक्ष तात्पुरती प्रवर्गनिहाय निवडसूची वरील संदर्भ क्र. 2 अन्वये महानगरपालिकेच्या ftp://hr.mcgm.gov.in/ Circular/GAD/ChPo/MPR/2023 या Intranet वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
उपरोक्त संदर्भ क्र. 2 अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या प्रवर्गनिहाय निवडसूचीमधील उमेदवारांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या सर्व मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीकरीता उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. तात्पुरत्या प्रवर्गनिहाय निवडसूची मध्ये नमूद उमेदवारांव्यतिरिक्त अन्य उमेदवारांनी उपस्थित राहू नये.

BMC Executive Assistant Document Verification Schedule

BMC Executive Assistant Document Verification Schedule

 

Download BMC Lipik result 

BMC Jr. Steno-cum-reporter Final Selection List 2023

MCGM Result 2023: A Merit wise selection / waiting list of candidates who have passed the Marathi/English shorthand and typewriting professional test conducted for the post of Junior Stenographer-cum-Reporter (Marathi/English) in Municipal Secretary Office has been issued on official Site. Candidates can download BMC Junior Stenographer-cum-Reporter Result from below link.We have provided final Junior Stenographer-cum-Reporter Selection List to the candidates who have applied for this.

महानगरपालिका सचिव कार्यालयातील कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (मराठी) ह्या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या मराठी लघुलेखन व टंकलेखनाच्या व्यावसायिक चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड / प्रतिक्षा यादी प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Download Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) Result

महानगरपालिका सचिव कार्यालयातील कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (इंग्रजी) ह्या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या इंग्रजी लघुलेखन व टंकलेखनाच्या व्यावसायिक चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड / प्रतिक्षा यादी :-

Download Jr. Steno-cum-reporter (English) Result

BMC Jr. Steno-cum-reporter Result 2023

MCGM Result 2023: The following candidates who have passed the English Stenographer and English Typing Professional Test conducted for the post of Junior Stenographer-Non-Reporter (English) must submit all the necessary original certificates (School Leaving Certificate / Date of Birth Certificate, Domicile Certificate, Aadhaar Card, PAN Card, all educational qualification certificates, Professional Qualification (Government Certificates in English Shorthand and English Typing) Relevant Mark Sheet, Caste Certificate issued by Competent Authority, Caste Validity Certificate if applicable, Latest Certificate from Competent Authority not falling under Advanced / Advanced Group, Marriage Registration Certificate for Married Female Candidates Gazette regarding Change of Name) as well as the above One certified true copy (Attested) each on Friday, On 20th October 2023:

 

कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (इंग्रजी) ह्या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या इंग्रजी लघुलेखन आणि इंग्रजी टंकलेखन व्यावसायिक चाचणी हयांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या पुढील उमेदवारांनी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे (शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म तारखेबाबतचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शैक्षणिक अर्हतेबाबतची सर्व प्रमाणपत्रे, व्यावसायिक अर्हता ( इंग्रजी लघुलेखन आणि इंग्रजी टंकलेखन याबाबतची शासनाची प्रमाणपत्रे ) संबंधित गुणपत्रिका, सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र, असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र, उन्नत / प्रगत गटात मोडत नसल्याचे सक्षम अधिकाऱ्याचे नवीनतम प्रमाणपत्र, विवाहित महिला उमेदवारांनी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नावात बदल झाल्याबाबतचे राजपत्र) तसेच सदर प्रमाणपत्रांची प्रत्येकी एक छायांकित सत्य प्रत (Attested) ह्यांसह शुक्रवार, दि. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी, खालील नमूद वेळेत महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, समिति सभागृह क्रमांक १. दुसरा मजला, जुनी इमारत, महापालिका मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ (गेट क्रमांक २ येथून प्रवेश घेणे) येथे प्रमाणपत्रे पडताळणीकरिता उपस्थित रहावे:-

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

अनुक्रमांक १ ते १०० दि. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता आणि  अनुक्रमांक १०१ ते २०१ दि. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी दुपारी १२.३० वाजता.  महत्त्वाची सूचना:- दि. १८ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये नमूद निवडीचे निकष व कार्यपध्दती यांनुसार पात्र उमेदवारांची सामाईक गुणवत्ता यादी तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार निवड यादी, उमेदवारांची मूळ शैक्षणिक / व्यावसायिक प्रमाणपत्रे व इतर अनुषंगिक आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर प्रसिध्द करण्यात येणार असल्यामुळे, उमेदवारांना, प्रमाणपत्रे पडताळणीकरिता नमूद केलेल्या दिवशी वेळेतच उपस्थित राहावे लागेल. उपस्थित नसलेल्या उमेदवाराचे नाव निवड यादीत समाविष्ट केले जाणार नाही.

BMC Junior Stenographer-Non-Reporter DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE

Jr. Steno-cum-reporter (English) – DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE (Blind Candidates)

Jr. Steno-cum-reporter (English) – List of PASS Candidates

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – List of PASS Candidates

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – List of PASS Blind Candidates

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) Handicap Typing exam Timetable


BMC ANM Final Selection List 2023

MCGM Result 2023: Common selection list of candidates with high quality and category wise selection list is being published after verification of original certificates and documents of candidates who have applied for Assistant Nurse (Midwife) under Public Health Department of Brihanmumbai Municipal Corporation.

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत साह्यकारी परिचारिका (प्रसविका ) अर्ज केलेल्या उमेदवारांमधील मुळ प्रमाणपत्र व कागदपत्रांच्या पडताळणीअंती पात्र ठरविण्यात आलेल्या उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची सामाईक निवड यादी तसेच प्रवर्गनिहाय निवड यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत साह्यकारी परिचारिका (प्रसविका ) ‘ ( वेतनश्रेणी रु.25500-81100/-) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी दि. ०९.०१.२०२३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने अर्ज केलेल्या उमेदवारांमधील मुळ प्रमाणपत्र व कागदपत्रांच्या पडताळणीअंती पात्र ठरविण्यात आलेल्या उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची सामाईक निवड यादी तसेच प्रवर्गनिहाय निवड यादी (अनु क्र. 1 ते 8 मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटी व सुचनांसापेक्ष ) प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या तसेच खालील अनु क्र. 1 ते 8 मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटी व सुचनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. नियुक्तीबाबतच्या पुढील कार्यवाहीकरीता निवड यादीमधील उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दिनांकास खालील पत्त्यावर उपस्थित रहावे.

उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी (कुकमाबासं) कार्यालय एफ / दक्षिण विभाग कार्यालय इमारत, पहिला मजला, रुम नं. १३ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, परेल मुंबई – ४०००१२.

उमेदवारांसाठी महत्वाच्या अटी व सूचना-
1. उमेदवारांनी अर्जासोबत सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्र व कागदपत्रांच्या मूळ प्रतींसह उपस्थित रहावे.
2. ‘खुला’ प्रवर्गाव्यतिरीक्त इतर प्रवर्गामध्ये निवड झालेल्या सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांच्याबाबत परिपत्रक क्र. एमबीसी / ७१०० दि.३१.०१.२०१२ व राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी / २०११/प्रक्र. १०६४ / २०११ / १६ व दि. १२.१२.२०११ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.
3. शासन निर्णय क्र संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२९७ /मावक दि.२६.०४.२०२२ नुसार, मागास आरक्षणअंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गामध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी झाल्यानंतर नियुक्ती देण्यात येईल.”
4. ‘आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (आदुध)’ आरक्षणाअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांनी सादर केलेल्या ‘आ.दु.घ प्रमाणपत्राची (Eligibility Certificate for Economically Weaker Section) ‘पडताळणी करून नियुक्ती करण्यात येईल..
5. समांतर आरक्षणांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या संबंधित शासन निर्णयामधील निर्देशानुसार करण्यात येईल. (भुकंपग्रस्त / खेळाडू इत्यादी)
6. ‘दिव्यांग’ तसेच ‘अनाथ’ आरक्षणांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या संबंधित शासन निर्णयामधील निर्देशानुसार करण्यात येईल.
7. महानगरपालिकेच्या सेवेत नियुक्ती करण्यापूर्वी उमेदवाराची चारित्र्य पडताळणी पोलिस यंत्रणेमार्फत करुन उमेदवाराविरुद्ध कोणताही गुन्हा नोंदविलेला नाही अथवा सिद्ध झालेला नाही, याबाबतचे पोलिस खात्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्याकरीता उमेदवारांनी स्थानिक पोलिस स्टेशनचा पत्ता सोबत आणणे आवश्यक आहे.
8. उमेदवारांना नियुक्तीबाबतच्या पुढील कार्यवाहीकरीता उपरोक्त पत्त्यावर स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल.

Download BMC Final Selection list for the post of Auxiliary Nurse Midwife (ANM)

बृहन्मुंबई महानगरपालिके द्वारे स्टेनो, टायपिंग उमेदवारांच्या याद्या आणि Interview Schedule जाहीर करण्यात आल्या आहेत. खालील लिंक वरून आपण आपले नाव याद्यांमध्ये चेक करू शकता. 

 

MCGM Result 2023 – M-21 (Rs. 35400-112400 + admissible allowances) in the pay scale of M-21 (Rs. 35400-112400 + admissible allowances) in the establishment of Brihanmumbai Municipal Hospital, Nair Hospital, Major Hospitals, Nair Dental Hospital, All Special Hospitals and Maternity Hospitals under Public Health Department From 08/03/2023 to dt. Applications were invited through advertisement during the period 21/03/2023. Accordingly, provisional list of high merit candidates received by this department as well as preliminary scrutiny of documents is being circulated as follows for verification of original certificates.

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत रा.ए. स्मा. रुग्णालय, बा. य. ल. नायर रुग्णालय, लो. टि. म. स. रुग्णालय ही प्रमुख रुग्णालये, नायर दंत रुग्णालय, सर्व विशेष रुग्णालये तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत प्रसुतिगृहे व उपनगरीय रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील एम-21 (रु.35400-112400 + अनुज्ञेय भत्ते ) या वेतनश्रेणीतील गट-क मधील “परिचारीका (Staff Nurse)” या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी विहित अर्हता धारण करणा-या व अटींची पूर्तता करणा-या इच्छुक उमेदवारांकडून दि.08/03/2023 ते दि. 21/03/2023 या कालावधीत जाहीरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने या विभागास प्राप्त झालेल्या तसेच कागदपत्रांच्या प्राथमिक छाननीमधील उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची तात्पुरती यादी मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीकरीता खालीलप्रमाणे प्रसारीत करण्यात येत आहे.

 

MCGM Bharti Result : The following candidates who are absent for original certificate verification in provisional merit list of ‘Assistant Nurse (Midwife)’ cadre are being given last chance for original certificate verification on 02.06.2023. Candidates who are not present on the said day will not be considered again for appointment to the said post, the list should be noted. Download List of BMC ANM Absent Candidates from below link:

‘साहयकारी परिचारीका (प्रसविका ) ‘ संवर्गातील तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीमधील मुळ प्रमाणपत्र पडताळणीकरीता अनुपस्थित असलेल्या खालील उमेदवारांना दि.०२.०६.२०२३ रोजी मुळ प्रमाणपत्र पडताळणीकरीता शेवटची संधी देण्यात येत आहे. सदर दिवशी उपस्थित न राहणा-या उमेदवारांचा सदर पदावरील नियुक्तीकरीता पुन्हा विचार केला जाणार नाही यादी नोंद घ्यावी. आवश्यक मुळ कागदपत्रांची यादी डाउनलोड करा

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत पदवीधारक उत्तीर्णांना नोकरीची संधी; असा करा अर्ज!! 47 पदे रिक्त | BMC Bharti 2023

उमेदवाराने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/iri/portal/anonymous या संकेतस्थळावर यापुर्वी प्रस केलेल्या सुचनांनुसार मुंबई पब्लिक स्कूल, भातणकर मार्ग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, परेल, मुंबई 400012 येथे दि.०२.०६.२०२३ रोजी सकाळी ११.०० ते संध्या ५.०० पर्यंत उपस्थित रहावे

Download List OF BMC ANM Absent Candidates

BMC ANM Result 2023

MCGM Bharti Result: Brihanmumbai Municipal Corporation to fill 135 posts in the cadre of Assistant Nurse. Accordingly, the provisional list of high-merit candidates received by this department as well as preliminary scrutiny of documents is being circulated for verification of original certificates. Download BMC ANM Merit List 2023 from below link:

जाहिरात क्र. लोटिरु / 46043 / परि आस्था दि. 16.03.2023 नुसार कंत्राटी तत्वावर भरावयाच्या 135 परिचारीकांच्या पदांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून पहिल्या 200 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात आली होती.
सदर यादीतील 200 उमेदवारांना प्रमाणपत्र व आवश्यक कागदपत्रांच्या मुळ प्रतींच्या पडताळणीसाठी दि. 17.05.2023 रोजी लो. टि.म.स रुग्णालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सदर गुणवत्ता यादीतील 200 उमेदवारांपैकी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी उपस्थित असलेल्या पहिल्या 135 उमेदवारांची निवड लोटिमस रुग्णालयातील परिचारीका या पदांसाठी करण्यात आलेली आहे. त्यांची यादी खाली जोडण्यात आली आहे.
सदर निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी दि. 24.05.2023 ते 26.05.2023 रोजी कार्यालयात कार्यालयीन आदेश घेण्यासाठी उपस्थित रहाण्याचे आदेश या सुचनेद्वारे देण्यात येत आहेत.
निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना दि. 29.05.2023 पासून कामावर रुजू करुन घेण्यात येईल. निवड करण्यात आलेले जे उमेदवार दि. 24.05.2023 ते 26.05.2023 रोजी कार्यालयात कार्यालयीन आदेश घेण्यासाठी उपस्थित राहणार नाहीत अशा उमेदवारांना अनुपस्थित समजण्यात येईल व त्यांच्या एवजी पुढील उमेदवारास कार्यालयीन आदेश घेण्यासाठी उपस्थित रहाण्याचे आदेश देण्यात येतील कृपया याची नोंद घेण्यात यावी.

 

यादी डाउनलोड करा 

MCGM Bharti Result: Brihanmumbai Municipal Corporation to fill 421 posts in the cadre of ‘Assistant Nurse (Midwife)’ from 16.01.2023 to 25.01.2023. Accordingly, the provisional list of high-merit candidates received by this department as well as preliminary scrutiny of documents is being circulated for verification of original certificates. Download BMC ANM Merit List 2023 from below link:

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील रु.25500-81100/- या वेतनश्रेणीतील साह्यकारी परिचारिका (प्रसविका)’ या संवर्गातील 421 पदे भरण्यासाठी दि.16.01.2023 ते दि. 25.01.2023 पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने या विभागास प्राप्त झालेल्या तसेच कागदपत्रांच्या प्राथमिक छाननीमधील उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची तात्पुरती यादी मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीकरिता प्रसारित करण्यात येत आहे. आवश्यक मुळ कागदपत्रांची यादी डाउनलोड करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

BMC ANM Merit List OUT!!

सदर तात्पुरत्या यादीमध्ये ज्या उमेदवारांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत त्यांनी वेळापत्रकानुसार मुंबई पब्लिक स्कूल, भातणकर मार्ग, परेल, मुंबई 400012 येथे सोबत जोडण्यात आलेल्या – यादीमधील सर्व मूळ प्रमाणपत्रांसह पडताळणीकरिता उपस्थित रहावे. सोबतच्या यादीमध्ये नमूद करण्यात आलेली सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करु न शकणाऱ्या उमेदवारास कोणतीही पूर्वसूचना न देता अपात्र ठरविण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

उमेदवारांसाठी सूचना –
1.मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी उमेदवारांनी सादर केलेल्या अर्जाची छायांकित प्रत तसेच मूळ जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या मूळ व साक्षांकित छायांकित प्रती सोबत घेऊन उपस्थित रहावे.
2.या पदाची संपूर्ण जाहिरात बृहन्मुंबईमहानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संपूर्ण जाहिरात काळजीपूर्वक वाचून त्याअनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे उमेदवारांनी सोबत आणावी.
3.उमेदवारांना मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी नेमून दिलेल्या स्थळी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल.
4.उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळापत्रकातील दिनांकास कार्यालयास पडताळणीसाठी सादर न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवून निवडप्रक्रियेतून बाद करण्यात येईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी उमेदवाराची असेल, याची नोंद घ्यावी. सदर प्रकरणी नंतर केलेला कोणताही पत्रव्यवहार गृहीत धरला जाणार नाही.
5.सदर तात्पुरती यादी केवळ उमेदवारांच्या मूळ कागदत्रांच्या पडताळणीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून सदर यादी अंतिम गुणवत्ता यादी नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. यास्तव, या तात्पुरत्या यादीच्या आधारे उमेदवारास साह्यकारी परिचारिका (प्रसविका) पदावर नियुक्तीचा हक्क असणार नाही.
6.तात्पुरत्या यादीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केल्यानंतर पात्र गुणवत्ता यादी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उमेदवारांची अंतिम https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने उमेदवारांनी वेळोवळी संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

Additional Merit List

BMC ANM Document Verification TimeTable

BMC ANM Result 2023

Download BMC ANM Merit List 2023

 

BMC Staff Nurse Result 2023

MCGM Bharti Result: A merit list of first 200 candidates has been prepared from the applications received for the posts of 135 Nurses to be filled on a contractual basis as on 16.03.2023. Take original copies of certificates and required documents for verification on 17th May 2023. Download BMC Staff Nurse Merit List, MCGC Staff Nurse Final Merit List from below Link

जाहिरात क्र. लोटिरु/46043/ परि आस्था दि. 16.03.2023 नुसार कंत्राटी तत्वावर भरावयाच्या 135 परिचारीकांच्या पदांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून पहिल्या 200 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात आली आहे. सदर यादीतील 200 उमेदवारांना प्रमाणपत्र व आवश्यक कागदपत्रांच्या मुळ प्रतींच्या पडताळणीसाठी लो. टि.म.स रुग्णालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत..

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MCGC Staff Nurse Document Verification Date

1. स्थळ :– मुख्य सभागृह, तिसरा मजला, विद्यालय इमारत, लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, शीव मुंबई – 22.
2. दिनांक व वेळ :- दि. 17.05.2023 सकाळी 10 ते 05.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत पदवीधारक उत्तीर्णांना नोकरीची संधी; असा करा अर्ज!! 47 पदे रिक्त | BMC Bharti 2023

आवश्यक मुळ कागदपत्रांची यादी :- Document Required for BMC Staff Nurse Bharti 2023

1. 10 वी पास प्रमाणपत्र / गुणपत्रक.
2. 12 वी पास प्रमाणपत्र / गुणपत्रक.
3. शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा जन्म प्रमाणपत्र.
4. परिचारीका अभ्यासक्रमाचे प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षाचे सर्व प्रयत्नांचे मुळ गुणपत्रक.
5. आधार कार्ड, पॅन कार्ड.
6. मुंबई व उपनगरात शाखा असलेल्या बँकेचे पासबूक. (असल्यास)
7. विवाहीत असलेल्या उमदवारांनी विवाह प्रमाणपत्र सादर करावे.
8. नावात बदल असल्यास गॅझेट प्रमाणपत्र सादर करावे.
4. सदर पडताळणी करीता उमेदवारांनी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे, निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची प्रवासाची अथवा राहण्याची व्यवस्था महापालिकेतर्फे करण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

 निवडीचे निकष  – BMC Staff Nurse Selection Process

लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय शीव, मुंबई येथे प्रशिक्षित अधिपरिचारीका यांची फक्त सहा महिन्यांकरीता कंत्राटी पद्धतीने करारनाम्यासापेक्ष विहित केलेली अर्हता अटी व शर्ती धारण करीत असलेल्या उमेदवारांमधून नेमणूक करण्यासाठी निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे :-
1. परिचारीका अभ्यासक्रम (GNM) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षाच्या एकूण गुणांच्या आधारे गुणवत्ता निवडयादी तयार करण्यात आली आहे.

2. उमेदवाराने परिचारिका अभ्यासक्रमाचे प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष दोन किंवा अधिक प्रयत्नात उत्तीर्ण केले असल्यास तिन्ही वर्षांच्या एकूण गुणांमधून प्रत्येक प्रयत्नांसाठी 10 गुण वजा करुन अंतिम गुणांचे परिगणन करण्यात आले आहे.
3. उमेदवाराने परिचारिका अभ्यासक्रम (GNM) कमाल 1700 गुणांएवजी इतर कमाल गुणांसह उत्तीर्ण केले असल्यास सदर उमेवाराने तिन्ही वर्षांत मिळवलेल्या एकूण गुणांचे परिगणन 1700 पैकी करुन अंतिम गुणांचे परिगणन करण्यात आले आहे.
4. सर्वदृष्टीने परिपूर्ण कागदपत्रांसह सादर केलेलेच अर्ज निवडप्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहे.
5. समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांना जन्मतारखेनुसार वयोजेष्ठतेने प्राधन्यक्रम देण्यात आला आहेत.
5. 200 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी सोबत जोडली आहे.

डाउनलोड बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्टाफ नर्स गुणवत्ता यादी

MCGM Bharti Result  : The Result list for “Staff Nurse” recruitment examination under BMC has been announced. Click on the link below to download the list.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत “स्टाफ नर्स ” पदभरती परीक्षेची निकाल यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नाव – स्टाफ नर्स
 • १३० उमेदवारांची यादी जाहीर 

MCGC Result 2023 Details

Important Links For MCGM Bharti Result
 यादी डाउनलोड : http://bit.ly/3jyT3V7

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

3 Comments
 1. Rohit Ramesh solanki says

  Hospital me kaam k liye apply Kar raha hu

 2. shvali says

  10 वी व ला जाब्स घ्या

 3. Pramod wankar says

  Mala driver chi post Sangha sir ,,,,, Nagpur & Amaravti vibhag asel tar chlel,,,,, good morning ????????????????

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड