WRD कनिष्ठ अभियंता भरती अंतीम निवड यादी प्रकाशित! – Jalsampada Bharti Result PDF

Jalsampada Bharti 2019 Result, WRD JE Document Verification List - wrd.maharashtra.gov.in

Jalsampada Bharti Final Merit List

Jalsampada Bharti Final Merit List – The waiting list for the post of Junior Engineer (Civil) Group-B (Non-Gazetted) in Water Resources Department is being submitted to the government. The government will have the right to take the final decision in this regard. The final selection list of 495 candidates is being published on the website https://wrd.maharashtra.gov.in on 20/06/2023.

 

जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठीची प्रतिक्षासूची शासनास सादर करणेत येत आहे. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनास राहतील. ४९५ उमेदवारांची अंतीम निवडयादी (Final Selection List of Recommended Candidates ) शासनाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक २०/०६/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

 


👉

 


 

Jalsampada Bharti Result PDF: The online examination for the post of Junior Engineer (Civil) Group-B (Non-Gazetted) in the Water Resources Department has been completed on 06/08/2022, 09/08/2022, and 12/08/2022.The Markwise Revised Merit List of candidates has been published on the website https://wrd.maharashtra.gov.in on 24/03/2023. A list of Candidates for Document Verification is being published on the government website https://wrd.maharashtra.gov.in in the attached form. After the verification/scrutiny of the documents of the candidates, the final shortlist will be prepared according to the category-wise and parallel reservation available posts of the qualified candidates.

Candidates mentioned in the said form should make sure to attend on time as per the schedule given below on 10/04/2023, 11/04/2023 and 12/04/2023 at Sir Visveshwaraiyya Auditorium, Sinchan Bhawan, Mangalwar Peth, Barne Road, Pune-11

जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) पदासाठीची ऑनलाइन परीक्षा ०६/०८/२०२२, ०९/०८/२०२२ आणि १२/०८/२०२२ रोजी पूर्ण झाली आहे. मार्कवाइज उमेदवारांची सुधारित गुणवत्ता यादी 24/03/2023 रोजी https://wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दस्तऐवज पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी सरकारी वेबसाइट https://wrd.maharashtra.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी / छाननी केल्यानंतर, पात्र उमेदवारांच्या श्रेणीनुसार आणि समांतर आरक्षण उपलब्ध पदांनुसार अंतिम निवड यादी तयार केली जाईल. या फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांनी खाली दिलेल्या वेळापत्रकानुसार 10/04/2023, 11/04/2023 आणि 12/04/2023 रोजी सर विश्वेश्वरैय्या सभागृह, सिंचन भवन, मंगळवार पेठ, बारणे रोड, येथे वेळेवर उपस्थित राहावे..कागदपत्र पडताळणी– अधिसूचना आणि उमेदवारांची यादी खालील लिंक द्वारे डाउनलोड करा

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

२. उमेदवारांची Markwise Revised Merit List शासनाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक २४/०३/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
३. कागदपत्रे पडताळणीसाठी उमेदवारांची (List of Candidates for Document Verification) यादी सोबतच्या प्रपत्रामध्ये शासनाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत येत आहे.
४. सदर प्रपत्रामधील नमूद उमेदवारांना गुणवत्ता व नमूद आरक्षणानुसार प्राथमिक स्तरावर केवळ कागदपत्रे तपासणीकामी बोलाविण्यात येत आहे. उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी / तपासणी अंती पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणानुसार उपलब्ध पदांनुसार अंतीम निवडसूची तयार करणेत येईल. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
५. उमेदवारांची नियुक्तीच्या वेळी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र इ.) तपासून रुजू करुन घेण्यात येईल.
६. सदर प्रपत्रामधील नमूद उमेदवारांनी सर विश्वेश्वरैय्या सभागृह, सिंचन भवन, मंगळवार पेठ, बारणे रोड, पुणे-११ येथे दिनांक १०/०४/२०२३, दिनांक ११/०४/२०२३ व दिनांक १२/०४/२०२३ रोजी खाली दिलेल्या वेळापत्रकानुसार वेळेत उपस्थित राहण्याची दक्षता घ्यावी.

७. सदर उमेदवारांनी सोबत जोडलेली तपासणी सूची भरुन त्यांचे संबंधित मूळ कागदपत्रे व मूळ कागदपत्रांच्या साक्षांकित २ प्रतीसह उपस्थित रहावयाचे आहे.
८. सदर पडताळणीस गैरहजर राहिलेल्या अथवा कागदपत्रांची पूर्तता न केलेल्या उमेदवारांस कोणत्याही परिस्थितीत व कोणत्याही कारणास्तव मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. तसेच भविष्यात याबाबत उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारचा दावा करता येणार नाही.
९. अत्यंत अपरिहार्य कारणास्तव एखाद्या उमेदवारास उपस्थित रहाता आले नाही व तसे उमेदवाराने पूर्वसूचना दिल्यास त्याबाबतची सत्यता राज्यस्तरीय निवड समिती पडताळून पाहील व त्या उमेदवाराबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
१०. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) सरळसेवा भरतीबाबत यापुढील इतर आवश्यक सूचना https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर वेळोवळी प्रसिध्द करण्यात येतील. उमेदवारांशी कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात येणार नसून वरील संकेतस्थळावर संपर्क साधण्याची दक्षता उमेदवारांनी घ्यावयाची आहे.

WRD JE Exam 2019 Document Verification Time Table

Jalsampada Bharti Result PDF

WRD Junior Engineer Exam 2019 Merit List

सरळसेवा भरती सन २०१९ (कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)गट ब (अराजपत्रित))– सुधारित गुणवत्ता यादी View
सरळसेवा भरती सन २०१९ (कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)गट ब (अराजपत्रित))–दिव्यांग उमेदवार– अधिसूचना व यादी View
कागदपत्र पडताळणी– अधिसूचना आणि उमेदवारांची यादी View

Jalsampada Bharti Result PDF

Jalsampada Bharti Result PDF Finally the wait is over!! The online examination for the post of Junior Engineer (Civil) Group-B (Non-Gazetted) in Water Resources Department has been completed on 06/08/2022, 09/08/2022 and 12/08/2022. The merit list according to the marks obtained in the said examination is available on the website https://wrd.maharashtra.gov.in. Candidates who appeared for the Water Resources Department Junior Engineer (Civil) Group-B (Non-Gazetted) Direct Service Recruitment 2019 can download the merit list and check their result through the link below…Downlaod WRD JE 2019 Merit List, WRD JE Bharti Result, Jalsampada Bharti Result PDF – from below :

The merit list of the said examination is available on the website https://wrd.maharashtra.gov.in. Regarding Junior Engineer (Civil) Group-B (Non-Gazetted) Direct Service Recruitment other necessary instructions no correspondence will be entertained but candidates should take care to contact the above website.

अखेर प्रतीक्षा संपली !! जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठीची ऑनलाईन परीक्षा दिनांक ०६/०८/२०२२, दिनांक ०९/०८/२०२२ व दिनांक १२/०८/२०२२ रोजी संपन्न झालेली आहे. सदर परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांनुसार गुणवत्ता यादी शासनाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जे उमेदवार जलसंपदा विभाग  कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) सरळसेवा भरती सन २०१९ साठी बसले होते ते खालील लिंक द्वारे गुणवत्ता यादी डाउनलोड करू शकता व आपला निकाल बघू शकता…

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

WRD JE Result 2019 Check Maharashtra Jalsampada Vibhag Exam Results @ wrd.maharashtra.gov.in

Name  Of The Organization Water Resources Department, Maharashtra
Post Junior Engineer Grade B
Total  Posts 500 Posts
Exam Date  06/08/2022, 09/08/2022 and 12/08/2022
Result Available 

🔈WRD Maharashtra Bharti 2023 – जलसंपदा विभागात कनिष्ठ अभियंता पदाच्या जागा वाढवा

Check Markwise Merit List WRD JE 2019

All the candidates in the below list to which category they fall, their disability certificate along with PDF should be submitted to the following Email ID on 09/03/2023 by 06.00 PM. It should be noted that the disability certificates obtained thereafter will not be considered.

दिव्यांग उमेदवारांकरीता महत्वाची सूचना :-
दिव्यांग उमेदवारांची यादी सोबत जोडलेली आहे.
शासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १०१८/प्र.क्र. २६३/१८/आ (तां) दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ चे शासन निर्णयान्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार जलसंपदा विभागातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) हेही पद सुनिश्चित करण्यात आलेले आहे. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) साठी खालील दिव्यांग प्रवर्गांचा समावेश आहे
(a) LV
(b) D, HH
(c) OA, BA, OL, BL, DW, AAV
(d) SLD, MI (e) MD involving (a) to (d) above

उपरोक्त पैकी यादीमधील उमेदवार कोणत्या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट होतात, त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र PDF सोबत जोडलेल्या यादीतील सर्व उमेदवारांनी खालील Email ID वर दिनांक ०९/०३/२०२३ रोजी सायंकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत सादर करावे. तद्नंतर प्राप्त होणा-या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

Download WRD JE Divang Candidates Merit List
Email ID :[email protected]

सदर परीक्षेची गुणवत्ता यादी https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) सरळसेवा भरतीबाबत यापुढील इतर आवश्यक सूचना कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात येणार नसून वरील संकेतस्थळावर संपर्क साधण्याची दक्षता उमेदवारांनी घ्यावयाची आहे. https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येतील.

How To Download WRD Maharashtra JE Results 2019

  • महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.
  • मुख्यपृष्ठ प्रदर्शित होईल, नंतर “करिअर विभाग” वर क्लिक करा.
  • करिअरच्या एका विभागात, परिणाम टॅबवर क्लिक करा.
  • निकाल विभागांमध्ये, तुम्हाला सर्व नवीनतम परीक्षा निकालांचे दुवे मिळतील.
  • “WRD महाराष्ट्र जेई परीक्षा निकाल 2019” लिंकवर क्लिक करा.
  • एक विंडो उघडेल, नोंदणी क्रमांक, पासवर्ड आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करा.
  • सबमिट बटणावर क्लिक करा.
  • परिणाम विंडो प्रदर्शित होईल.
  • निवड प्रक्रियेच्या पुढील वापरासाठी डाउनलोड करा आणि प्रिंट आउट घ्या
Downlaod Jalsampada Vibhag Bharti 2019 Result

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड