Margin Money Scheme for Backward Class – mpbcdc.maharashtra.gov.in


Margin Money Scheme for Backward Class – mpbcdc.maharashtra.gov.in

Margin Money Scheme for Backward Class People. Here we provide the complete details of this scheme, Official website of Mahatma Phule Backward Classes Development Corporation – www.mpbcdc.maharashtra.gov.in. provide the details regarding this loan scheme. Under this scheme Rs. 50,000 to a maximum Loans up to Rs. 5,00,000 / – are sanctioned through nationalized banks. The bank loan is 75%, the corporation loan is 20% and the remaining 5% is from the applicant. Read the below given details before applying the Margin Money Loan Scheme.

What are the objectives of Margin Money Loan Scheme?

The objective of the scheme is to assist deserving entrepreneurs in setting up small- scale industrial units by way of providing soft loan to raise the required equity insisted by the financing institutions. Margin Money Loan is given for both term loan and working capital loan.

बीज भांडवल योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती

  • महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 50,000 ते जास्तीतजास्त रु. 5,00,000/- पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये बँकेचे कर्ज 75% व महामंडळाचे कर्ज 20% तसेच उर्वरित 5% अर्जदाराचा सहभाग असतो.
  • महामंडळामार्फत सदर योजना राबविताना पुढीलप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्याकडून घेतली जातात व त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठविले जातात. बँकेकडून अशा प्रकरणांत कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत बँकेने एकूण मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेवर 20% इतक्या रकमेचा (रु. 10,000/- अनुदानासहित) धनादेश संबंधित बँकेला पाठविला जातो व तद्नंतर अर्जदाराला बँकेमार्फत कर्ज वितरीत केले जाते. अशाप्रकारे बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येते. अर्ज स्वीकारताना व बँकेला पाठविताना घ्यावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
  • या योजनेअंतर्गत रु. 5 लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प विचारात घेतले जातात. महामंडळाकडून 20% बीज भांडवल रक्कम (रू.10,000/- अनुदानासह) उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रकल्प रकमेच्या 5% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून अर्जदाराने भरावयाची आहे. उर्वरित 75% रक्कम ही बँकेकडून मंजूर केली जाते. महामंडळाकडून मंजूर केलेल्या बीज भांडवल रकमेवर 4% व्याजाचा दर आकारला जातो. वसुलीचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे.
कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे Required Documents for Margin Money Loan Scheme
1 जातीचा दाखला
2 उत्पन्नाचा दाखला
3 रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)
4 व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक, आवश्यक असल्यास व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, गुमास्ता लायसन्स, व्यवसायानुरुप इतर कागदपत्रे वाहनाकरिता लायसन्स, गुमास्ता लायसन्स, परमिट, बॅच नंबर इत्यादी
5 आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल (रु. 2.00 लाखाच्या वर)
आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते
1 अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते.
2 तद्नंतर प्राप्त कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करुन मान्यता प्रदान केली जाते.
3 जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमध्ये मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणे संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत राष्ट्रीयीकृतबँकेकडे मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात येतात.
4 राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अशा प्रकरणांना मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराकडून महामंडळाचे बीज भांडवल कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे (जसे, वैद्यानिक दस्ताऐवज, जामीनदार, जामिनदाराचे वेतन कपात हमीपत्र-वेतन प्रमाणपत्र, मालमत्ता धारक जामिनदार असल्यास संपत्तीची नोंद असलेले दस्ताऐवज, जामिनदार पडताळणी अहवाल, जामिनदारांचे इलेक्शन कार्ड, विभागाने निर्गमित केलेले ओळखपत्र तसेच कर्ज वसुलीच्या अनुषंगाने अर्जदाराचे उत्तर दिनांकित धनादेश इत्यादी) पूर्तता करुन घेतली जाते.
5 अशा मंजूर कर्ज प्रकरणात कर्ज वितरणापूर्वी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची/जामिनदारांची इत्यादी पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्ज प्रस्ताव वितरणाच्या मंजूरीकरिता प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे सादर केले जाते.
6 प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडून कर्ज वितरणाकरिता मंजूरी प्राप्त झालेनंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या नावे बीज भांडवल (कर्ज) व अनुदान अशा दोन रकमांचे दोन स्वतंत्र धनादेश काढणेत येवून बँकेकडे पाठविला जातो.

How to apply for Margin Money Loan Scheme

  • Various schemes are implemented by Mahatma Phule Backward Classes Development Corporation. In this Seed Capital Scheme is being implemented and under this scheme Rs. 50,000 to a maximum of Rs. Loans up to Rs.5,00,000 / – are sanctioned through nationalized banks. This includes 75% loan from the bank, 20% loan from the corporation and the remaining 5% from the applicant.
  • • While implementing the scheme through the corporation, the following required documents are taken from the beneficiary and appropriate proposals are sent to the bank accordingly. Upon receipt of loan sanction from the bank in such cases, a check amounting to 20% of the total loan amount sanctioned by the bank (including Rs. 10,000 / – grant) is sent to the concerned bank by the corporation and The loan is then disbursed to the applicant through a bank. This is how the loan case is dealt with under the Seed Capital Scheme. The details of documents to be taken while accepting the application and sending it to the bank are as follows.
  • Under this scheme Rs. Projects with an investment of up to Rs 5 lakh are considered. 20% seed capital amount (Rs. 10,000 / – with grant) is provided by the corporation. 5% of the project amount is to be paid by the applicant as his own contribution. The remaining 75% is sanctioned by the bank. An interest rate of 4% is charged on the amount of seed capital sanctioned by the Corporation. The recovery period is five years.
A Documents required for loan approval
1 Cast Certificate
2 Income Certificate
3 Residential Proof (Ration Card, Aadhar Card, Voters Card, PAN Card, Electricity Bill etc.)
4 Documents related to the business such as price list of goods, proof of place of business if required, clerk’s license, other business related documents such as vehicle license, clerk’s license, permit, batch number etc.
5 report as required (above Rs. 2.00 lakhs)
B After fulfilling the required documents, the following action is taken by the concerned district office
1 The residence of the applicant as well as the place of business is verified.
2 Subsequent loan cases are scrutinized and approved by the District Beneficiary Selection Committee set up under the chairmanship of the Hon’ble Collector.
3 Loan cases approved in the District Beneficiary Selection Committee are recommended for approval to the Nationalized Bank through the concerned District Office.
4 Upon receipt of such cases from the nationalized banks, the applicant has to submit the required documents in respect of distribution of seed capital loan of the corporation (e.g., medical documents, guarantor, guarantor’s salary deduction guarantee-pay certificate, property holder if the guarantor is a property report, guarantor, etc.) Issued identity card issued as well as the applicant’s reply dated checks etc. in connection with the recovery of the loan).
5 In case of such sanctioned loan, after fulfilling all the required documents / guarantors etc. before disbursement of loan, the loan proposal is submitted to the Regional Manager for approval through the concerned District Office.
6 After receiving the approval from the Regional Manager for disbursement of loan, two separate checks of Seed Capital (Loan) and Grant are drawn and sent to the bank in the name of the concerned Nationalized Bank through the concerned District Office.

Official WebsiteLeave A Reply

Your email address will not be published.