Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोलापूर अंतर्गत अंतिम पात्र/अपात्र यादी जाहीर । NHM Solapur Bharti Result

NHM Solapur Bharti Result

NHM Solapur Bharti Result

NHM Solapur Bharti Result: Rashtriya Arogya Abhiyan, 2023 for the recruitment of 24 posts of 127 vacancies in various 21 cadres was published by the office on 26/05/2023 on the official website of Zilla Parishad, Solapur. Along with this, the statement regarding the said recruitment is dated from the local newspaper Dainik Lokmat. 27/05/2023 has been published inviting the candidates to submit their applications. A total of 1035 applications have been received for various 21 cadres in the above term.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सन २०२३ २४ पदभरती करीता विविध २१ संवर्गातील १२७ रिक्त पदांची जाहिरात कार्यालयाकडून दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी जिल्हा परिषद, सोलापुर च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली होती. त्याचसोबत सदरील पदभरतीबाबतचे निवेदन हे स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक लोकमत मधून दि. २७/०५/२०२३ प्रसिध्द करुन उमेदवारांनी अर्ज सादर करणेकामी अवाहन करण्यात आलेले होते.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

दिनांक ३०/०५/२०२३ ते दिनांक ०७/०६/२०२३ या कार्यालयीन ०७ दिवसाच्या कालावधीमध्ये उमेदवारांनी सादर केलेल्या अर्जाची स्विकृती ही जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक कक्ष, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापुर या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे.

वरील मुदतीत विविध २१ संवर्गाकरीता एकुण १०३५ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. सदरील अर्जासोबत प्राप्त झालेल्या सर्व डिमांड ड्राफट एकत्रित करुन, संवर्गनिहाय अर्जाची विभागणी करण्यात आली. त्यानंतर मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील दि. २७/०४/२०२३ रोजीच्या पत्रातील दिलेल्या मागदर्शक सुचनांचा अवलंब करुन अर्जाची छाननी पुर्ण करुन, उमेदवारांना पात्र-अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. त्याचसोबत उमेदवारांकडून डिमांड ड्राफट सादर करताना चुकीचे नाव, चुकीची रक्कम, डिमांड ड्राफट न जोडणे इ. अशा उमेदवारांना अंतिमपणे अपात्र ठरविण्यात येत आहे.
तरी दि.१७/०७/२०२३ रोजी कार्यालयाच्या वतीने तात्पुरती पात्र / अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली असून, उमेदवारांकडून दि. १८/०९/२०२३ व दि. १९/०९/२०२३ या कार्यालयीन २ दिवसामध्ये कार्यालयीन वेळेत हरकती स्विकारण्यात आलेल्या असून, एकुण १०२ एवढया हरकती प्राप्त झालेल्या असून, सदरील हरकतीची छाननी प्रक्रिया पूर्ण करून, या घोषणापत्रासोबत अंतिम पात्र / अपात्र प्रसिध्द करण्यात येत असून, सदरील यादी ही, उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या क्रमानुसार करण्यात आलेली आहे.

सदरील अंतिम पात्र / अपात्र यादी नंतर, अंतिम पात्र ठरलेल्या उमेदवारातुन गुणवत्तेनुसार व संबंधित पदाकरीता असलेल्या सामाजिक आरक्षणानुसार, मुळ कागदपत्रे तपासणीकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी आणि पद क्र. २ विशेषतज्ञ व पद क्र. ३ वैदयकिय अधिकारी MBBS या पदातून मुलाखतीस निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच पदभरती बाबतचे पुढील नियोजन (उदा: मुलाखत वेळापत्रक, संभाव्य निवड यादी, समुपदेशन प्रक्रिया वेळापत्रक इ.) प्रसिध्द करण्यात येईल. त्याकरीता उमेदवारांनी वेळोवेळी संकेतस्थळास भेट देण्यात यावी.

NHM पदभरती सन 2023-24, अंतिम पात्र/अपात्र यादी 

Rashtriya Arogya Abhiyan, 2023 for the recruitment of 24 posts of 127 vacancies in various 21 cadres was published by the office on 26/05/2023 on the official website of Zilla Parishad, Solapur. Along with this, the statement regarding the said recruitment is dated from the local newspaper Dainik Lokmat. 27/05/2023 has been published inviting the candidates to submit their applications.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सन २०२३ २४ पदभरती करीता विविध २१ संवर्गातील १२७ रिक्त पदांची जाहिरात कार्यालयाकडून दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी जिल्हा परिषद, सोलापुर च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली होती. त्याचसोबत सदरील पदभरतीबाबतचे निवेदन हे स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक लोकमत मधून दि. २७/०५/२०२३ प्रसिध्द करुन उमेदवारांनी अर्ज सादर करणेकामी अवाहन करण्यात आलेले होते.

दिनांक ३०/०५/२०२३ ते दिनांक ०७/०६/२०२३ या कार्यालयीन ०७ दिवसाच्या कालावधीमध्ये उमेदवारांनी सादर केलेल्या अर्जाची स्विकृती ही जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक कक्ष, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापुर या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे.
वरील मुदतीत विविध २१ संवर्गाकरीता एकुण १०३५ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. सदरील अर्जासोबत प्राप्त झालेल्या सर्व डिमांड ड्राफट एकत्रित करुन, संवर्गनिहाय अर्जाची विभागणी करण्यात आली. त्यानंतर मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील दि. २७/०४/२०२३ रोजीच्या पत्रातील दिलेल्या मागदर्शक सुचनांचा अवलंब करुन अर्जाची छाननी पुर्ण करुन, उमेदवारांना पात्र-अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. त्याचसोबत उमेदवारांकडून डिमांड ड्राफट सादर करताना चुकीचे नाव, चुकीची रक्कम, डिमांड ड्राफट न जोडणे इ. अशा उमेदवारांना अंतिमपणे अपात्र ठरविण्यात येत आहे..
तरी या घोषणापत्रासोबत प्रसिध्द करण्यात येत असलेली यादी ही, उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या क्रमानुसार करण्यात आलेली असून, सदरील तात्पुरती पात्र-अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या हरकती दिनांक १८/०७/२०२३ ते दिनांक १९/०७/२०२३ या कालावधीत सकाळी ११.०० ते दुपारी ०६.०० या वेळेत जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक कक्ष, रा.आ.अ., आरोग्य विभाग, जि.प.सोलापुर (अर्ज स्विकृती केलेले ठिकाण) येथे स्विकारण्यात येतील.
> हरकत सादर करताना खालील सुचनेनुसार सादर करावी.
१) हरकतीबाबत असलेल्या तपशिलाचा विनंती अर्ज प्रथम जोडावा. (नमुना शेवटी जोडलेला आहे.) २) कार्यालयाकडून मिळालेली पोहोच ची झेरॉक्स व त्यांनतर हरकतीची कागदपत्रे जोडावीत.
उमेदवारांकडून हरकती स्विकारुन त्याबाबती छाननी प्रक्रिया पुर्ण करुन, कार्यालयाकडून अंतिम पात्र- अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात येईल. सदरील अंतिम पात्र-अपात्र यादी सोबत पदभरती बाबतचे पुढील नियोजन (उदा : पदभरती वेळापत्रक, मुलाखत वेळापत्रक, अंतिम निवड यादी इ.) प्रसिध्द करण्यात येईल. त्याकरीता उमेदवारांनी वेळोवेळी संकेतस्थळास भेट देण्यात यावी.

NHM पदभरती सन 2023-24, तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी

NHM Solapur Maharashtra State AIDS Bharti Result

NHM Solapur Bharti Result: A total of 51 applications were received for the following post of Contractual Counselor (ICTC Akluj) approved under the office of Maharashtra State AIDS Control Institute, Wadala, Mumbai and under District Surgeon, Civil Hospital Solapur out of which 47 are eligible and 4 are ineligible. Also, total 80 applications were received for the post of Attendant / Cleaner (Mobile Van).

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, वडाळा, मुंबई या कार्यालया अंतर्गत मंजूर असलेली व जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिव्हिल हॉस्पिटल सोलापूर यांचे अधिपत्याखालील निम्नलिखीत करारतत्वावरील समुपदेशक (आयसीटीसी अकलूज) या पदाकरिता एकूण ५१ अर्ज प्राप्त झाले होते त्यामध्ये ४७ पात्र आणि ४ अपात्र आहेत. तसेच अटेंडन्ट / क्लिनर (मोबाईल व्हॅन ) या पदाकरिता एकूण ८० अर्ज प्राप्त झाले होते त्यामध्ये ७६ पात्र व ४ अपात्र आहेत. तरी रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी www. Solapur.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.

पात्र व अपात्र यादी – आय. सी. टी .सी. समुपदेशक पद उपजिल्हा रुग्णालय अकलूज, अटेंडन्ट / क्लीनर पद मोबाईल व्हॅन जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण केंद्र, सोलापूर आरोग्य विभाग जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय सोलापूर 18/07/2023 25/07/2023 पहा (3 MB) 

NHM Solapur Interview Schedule

NHM Solapur Bharti Result: On behalf of National Health Mission, Health Department, Zilla Parishad, Solapur, walk in interview process for the posts of Medical Officer – MBBS in 15 Finance Commission Recruitment was conducted on 27/04/2023. Accordingly, after checking the original documents of the candidates, the interview process of the candidates was conducted according to the quality of the marks scored in the documents. According to the marks given in the interview and the marks falling as per the documents, the possible selection list of the candidates and the list of waiting candidates have been prepared according to merit and social reservation, and the said possible selection list and the list of waiting candidates are being attached with this manifesto.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापुर च्या वतीने, १५ वित्त आयोग पदभरती मधील वैदयकिय अधिकारी – MBBS या पदांचे Walk In Interview प्रक्रिया दि.२७/०४/२०२३ रोजी आयोजित केलेली होती. त्यानुसार उमेदवारांची मुळ कागदपत्रे तपासणी करुन, कागदपत्रानुसार पडलेल्या गुणाच्या गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची मुलाखत प्रक्रिया पार पडलेली होती. मुलाखतीमध्ये दिलेले गुण व कागदपत्रानुसार पडलेले गुण यानुसार गुणवत्तेनुसार आणि सामाजिक आरक्षणानुसार उमेदवारांची संभाव्य निवड यादी व प्रतिक्षाधिन उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आलेली असुन, सदरील संभाव्य निवड यादी व प्रतिक्षाधिन राहिलेल्या उमेदवारांची यादी या घोषणापत्रासोबत जोडण्यात येत आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

संभाव्य निवड झालेल्या उमेदवारांना समुपदेशन प्रक्रियेने नियुक्ती आदेश वाटप खालील वेळापत्रकानुसार दिलेल्या ठिकाणी पार पडेल.

तरी संभाव्य निवड उमेदवारांनी उक्त नमुद तारखेस, नमुद वेळेपूर्वी २०-३० मिनीटे उपस्थित राहावे. वेळेनंतर उपस्थित राहिलेल्या उमेदवारास कोणत्याही सबबीवर समुपदेशन प्रक्रियेकरीता सहभागी केले जाणार नाही यांची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. वेळेवर उपस्थित राहणेकामी उमेदवारांनी प्रवासाचे नियोजन करावे. उपस्थित राहणेकामी कोणत्याही स्वरुपाचा प्रवासभत्ता अनुज्ञेय नाही. प्रतिक्षाधीन उमेदवारांना जर पदे रिक्त राहिली तर संबधित प्रवर्गाप्रमाणे स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. तथापि, वरील नमुद तारखेस प्रतिक्षाधीन यादीतील उमेदवारांनी सदर समुपदेशन प्रक्रियेस उपस्थित राहण्याची आवश्यक्ता नाही.

Downlaod NHM Solapur Result

NHM Solapur Interview Schedule

NHM Solapur Bharti ResultNational Health Mission Solapur has published Interview Schedule for Ayush Medical Officer, Lab Technican, Medical Officer Posts. Applied candidates can attend interview on given dates.  Also, candidates should be present on the above given date, 20-30 minutes before the given time. Candidates who want to attend the mentioned places should plan their travel minutes. Candidates should reach the office along with photo ID should be kept

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२१-२२ मधील राबविण्यात येत असलेल्या पदभरती प्रक्रियेतील दिनांक ०२/११/२०२२ ते दिनांक ०५/११/२०२२ या कालावधीत कौशल्य / प्रात्याक्षिक चाचणी पार पडलेली होती. सदरील कौशल्य /प्रात्याक्षिक चाचणीतून गुणवत्तेनुसार रिक्त प्रवर्गानुसार मुलाखतीस ०१ : ०३ यानुसार, उमेदवारांची यादी तयार केलेली असुन, सदरील यादी या घोषणापत्रासोबत जोडण्यात येत आहे. तसेच पद क्र. १८ कार्यक्रम सहाय्यक या पदांच्या मुलाखतीबाबतचा निर्णय निवड समितीने राखुन ठेवलेला आहे. तरी सदरील उमेदवारांची मुलाखत प्रक्रिया हि खालील तक्तानुसार दिलेल्या वेळेत राबविण्यात येणार आहे.

NHM Solapur Bharti Result

तसेच तरी उमेदवारांनी वरील दिलेल्या तारखेस, दिलेल्या वेळेच्या अगोदर २०-३० नमुद • ठिकाणी उपस्थित राहावे. नमुद ठिकाणी उपस्थित राहणेकामी उमेदवारांनी मिनीटे प्रवासाचे नियोजन करावेत. उमेदवारांनी कार्यालयाकडील पोहोच, फोटो ओळखपत्र सोबत ठेवावे.

Download NHM Solapur Interview Schedule And List

NHM Solapur Bharti Eligible & Ineligible Lists

NHM Solapur Bharti Result: A Final list of eligible/ ineligible candidates for various posts who have applied for contract posts under the National Health Mission is being published on Zilla Parishad. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा अंतर्गत विविध आरोग्य अधिकारी पदांसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज केलेला आहे त्या उमेदवारांची अंतिम पात्र/ अपात्र यादी जिल्हा परिषद, सोलापूर या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम समुदाय आरोग्य अधिकारी या कंत्राटी रिक्त पदांची पदभरतीची जाहिरात दिनांक ०९ / १२ / २०२२ रोजी राज्यस्तरावरुन प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. प्राथमिक पात्र अपात्र यादी दिनांक २९/१२/२०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने पात्र अपात्र उमेदवारांच्या हरकती दिनांक ०३/०१/२०२३ पर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या.

  • मा. सहसंचालक (तां), राआअ, मुंबई यांचे पत्र दिनांक ०४/०१/२०२३ अन्वये PB B.Sc Nursing शैक्षणिक अर्हता असलेल्या उमेदवारांना त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार पात्र अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
  • जाहिरातीत दर्शविलेल्या पात्रतेप्रमाणे कागदपत्रांची पडताळणी करुनच पात्र, MCIM / MNC रजिस्ट्रेशन साठी ज्या उमेदवारांनी अंतिम अर्ज सादर करण्याच्या तारखेपूर्वी ( २० डिसेंबर २०२२) च्या आत अर्ज एम.यु.एच.एस. नाशिक येथे अर्ज केला आहे आणि त्याची पावती अर्जासोबत जोडलेली आहे त्या उमेदवारांना अटीशर्तीना अधीन राहुन पात्र ( Conditional Qualify ) करण्यात आलेले आहे याशिवाय जाहिरातीत दिलेल्या प्रमाणे ज्या उमेदवारांची कागदपत्रे अपुर्ण राहिलेली आहेत त्यांना अपात्र करण्यात आलेले आहेत.
  • जर भविष्यात सदरील दस्ताऐवजमध्ये काही त्रूटी किंवा चूक आढळून आल्यास, निवड प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे किंवा दुरुस्ती करणे अथवा संपुर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करणे याबाबतचे सर्व अधिकार समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती निवड समिती, पुणे मंडळ पुणे यांनी राखुन ठेवलेले आहेत. उपरोक्त उमेवारांची मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या अधिन राहून, जर भविष्यात उमेदवार कोणत्याही स्तरावर दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे अपात्र आढळून आल्यास संबधित उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
  • समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश प्रक्रिया परिक्षेसंबंधी उमेदवारांचे प्रवेशपत्र उमेदवारांनी अर्जात दिलेल्या इमेलआयडीवर दिनांक १३ जानेवारी २०२३ वार शुक्रवार पासून पाठविण्यात येईल. जर प्रवेशपत्र प्राप्त नाही झाले तर या उपसंचालक कार्यालयातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान येथे संपर्क साधावा.
यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3ICaX83

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड