Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

MPSC मार्फत आता शिपाई पदेही भरली जाणार, नवीन शासन निर्णय प्रकाशित !- MPSC Recruitment 2024

MPSC Recruitment 2024

MPSC New GR 2024

लोकमत न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे टप्प्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यास मान्यता देण्याबाबतचा शासननिर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला, ज्या विभागांनी पदभरती परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएस, आयओएन या कंपन्यांबरोबर ३ वर्षांसाठी करार केला आहे, त्या विभागांची पदभरती ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत म्हणजे करार संपुष्टात येईपर्यंत या कंपन्यांमार्फतच करायची आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

त्यामुळे आता MPSC मार्फत या पदांची भरती २०२६ नंतरच सुरू होणार आहे. समन्वय समिती गठित यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत केली आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणावयाच्या पदांबाबतचा प्रस्ताव समन्वय समितीकडे सादर करायचा आहे. त्यानंतर समन्वय समितीकडे प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जी पदे प्राधान्याने एमपीएससीकडे वर्ग करावयाची आहेत, याबाबत समिती सहा महिन्यांत शिफारस करेल.

 


MPSC Recruitment 2024: राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार आहे.. अधिक माहिती साठी खाली GR वाचा..

राज्य शासनातील गट-अ, गट-ब (राजपत्रित) तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क (लिपिकवर्गीय पदे वगळून) व गट-ड ची पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या दिनांक ०४ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीनुसार विविध निवड समित्यांमार्फत भरण्यात येतात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०२० मध्ये काही अटींच्या अधिन गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदभरती आयोगामार्फत करण्यास मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गट-क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्याकरीता घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने टि.सी.एस. आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत घेण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. तसेच कंपनीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठीचे शुल्क संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरील परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक ५ च्या दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये तज्ञ समिती गठीत केली होती. या तज्ञ समितीने दिनांक १४ मार्च, २०२४ रोजी शासनास अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेतील गट-क पर्यंतच्या सर्व पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्याची उपाययोजना सूचविली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) तसेच गट-क संवर्गातील पदभरती आयोगामार्फत करण्यास काही अटींच्या अधीन सहमती दर्शविली आहे. तथापि, आयोगाकडील सध्याच्या विविध पदांच्या पदभरतीची व्यस्तता लक्षात घेता गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील प्रत्यक्ष पदभरती करणे काही कालावधीनंतर आयोगास शक्य होणार असल्याचे आयोगाने शासनास कळविले आहे.
सबब, तज्ञ समितीने सूचविलेली उपाययोजना व आयोगाचे अभिप्राय विचारात घेवून राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील (वाहनचालक वगळून) पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
१. राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यास या शासन निर्णयाद्वारे तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर पदे आयोगाच्या कक्षेत टप्प्याटप्याने आणणे तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण करणे याकरीता शासन व आयोग यांच्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समन्वय समिती गठीत करण्यात येत आहे.

डाउनलोड GR

Maharashtra Non-Gazetted Group B & Group C Notification date 2024

दिनाक ८ जुलै २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी अतिवृष्टीमुळे अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांकरिता मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोजित करण्याबाबत नवीन प्रसिद्धीपत्रक आज जाहीर करण्यात आले आहे.  (जाहिरात क्रमांक १११/२०२३). खालील नवीन परिपत्रक उमेदवारांनी काळजीपूर्वक वाचावे.  या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

 

MPSC Recruitment 2024: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सन २०२४ च्या स्पर्धा परीक्षेच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ करीता जाहिरात माहे फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये प्रसिद्ध करण्याचे व प्रस्तुत पूर्व परीक्षा दिनांक १६ जून, २०२४ रोजी घेण्याचे नियोजित होते. दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ अधिनियमाद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता राज्याच्या नियंत्रणाखालील पदांवरील नियुक्तीकरीता आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी २०२४/प्र.क्र.७५/१६- क. दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत परीक्षेकरीता अद्याप निवड प्रक्रिया सुरु न झाल्याने अधिनियमातील तरतुदी सदर जाहिरातीकरीता लागू आहेत.

उपरोक्त पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ जाहिरातीकरीता शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता पदे उपलब्ध होत असल्यास त्याप्रमाणे पदसंख्या व आरक्षण नमूद करुन तात्काळ विहित नमुन्यातील सुधारित मागणीपत्र नव्याने आयोगास पाठविण्याची व्यवस्था करण्याबाबत शासनाच्या संबंधित विभागास कळविण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून काही विभागांकडून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाली आहेत. अप्राप्त मागणीपत्रांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सदर सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यावर महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४करीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.


Updates On MPSC Exam 2024

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाने (एमपीएससी) खुल्या प्रवर्गातील दोन महिला उमेदवारांना सधन गटात मोडत (नॉन क्रिमिलेअर) असल्याचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ‘पशुधन विकास अधिकारी’ पदाच्या गुणवत्ता यादीमधून वगळले होते. यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठाने शासन निर्णयाचा आधार घेत ‘नॉन क्रिमिलेअर’ची अट रद्द केली व या दोन्ही उमेदवारांना सहा आठवड्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

विशेष म्हणजे, राज्य शासनाच्या सेवेतील पदभरतीत खुल्या प्रवर्गातील तसेच मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना सधन गटात मोडत (नॉन क्रिमिलेअर) असलेल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसेल, असा शासन निर्णय असतानाही आयोगाने जाचक अट लादून उमेदवारांची निवड थांबवली होती. पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या २९८ पदांकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाहिरात दिली होती. लेखी परीक्षा २६ डिसेंबर २०२२ ला झाली. मुलाखती सप्टेंबर २०२३ मध्ये झाल्या. त्याबबातची सामान्य गुणवत्ता यादीही प्रसिद्ध झाली. मात्र, यात ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र नसल्यामुळे खुल्या वर्गातील डॉ. सरस्वती माकणे आणि डॉ. नयना सिंग या दोन महिला उमेदवारांना वगळण्यात आले.

४ मे २०२३ रोजीच्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार इतर प्रवर्गातील महिला उमेदवारांप्रमाणेच खुला अराखीव प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना देखील ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली. परंतु शासन निर्णय हा जाहिरात क्रमांक ८३/२०२१ या जाहिरातीमध्ये अर्ज केलेले उमेदवार आणि ज्या जाहिरातीचा निकाल २५ मे २०२३ नंतरच्या जाहिरातीमध्ये अर्ज करणाऱ्या महिला उमेदवारांनाच त्याचा लाभ मिळेल असे नमूद केले होते.

या जाहिरातीमधील ती अट भेदभावपूर्वक व घटनाबाह्य होती. त्यामुळे डॉ. सरस्वती माकणे आणि डॉ. नयना सिंग यांनी पशुधन विकास अधिकारी डॉ. भालचंद्र वंजारी यांच्या मार्गदर्शनात अॅड. डॉ. साहेबराव नांदेडकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’ औरंगाबाद येथे ४ मे २०२३ रोजी शासन निर्णयातील अटीस आव्हान दिले. सुरुवातीला १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाद्वारे दोन महिला उमेदवारांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अंतिम सुनावणीनंतर विशिष्ट जाहिरातींना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची शिथिलता देणारी अट रद्द करण्यात आल्याने आता सर्व खुल्या प्रवर्गातील महिलांना दिलासा मिळाला आहे.


 

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ या स्पर्धा परीक्षेमध्ये लिपिक टंकलेखक व कर सहायक संवर्गासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोगाकडून आयोजित केली आहे. या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र उमेदवारांना त्यांनी सादर केलेल्या विकल्पावरून टंकलेखन कौशल्य चाचणी होणार असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे. आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकातील तरतुदी व मुख्य परीक्षेवेळी अर्ज सादर करताना उमेदवारांनी सादर केलेल्या विकल्पानुसार आयोगाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्व उमेदवारांना कोणत्या भाषेची टंकलेखन कौशल्य चाचणी द्यावयाची आहे याबाबत दोन्ही संवर्गाच्या स्वतंत्र याद्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर Candidates Information > Results > Results of Examination/Recruitment येथे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. 

 

याद्यांमध्ये प्रसिद्ध केल्यानुसारच उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेतली जाईल. टंकलेखन कौशल्य चाचणीची भाषा बदलून देण्याबाबतच्या कोणत्याही विनंतीचा विचार केला जाणार नसल्याचे  उमेदवारांनी नोंद घेण्याचे आयोगाने कळविले आहे. दोन्ही संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीमधून सूट असलेल्या उमेदवारांच्या संवर्गनिहाय याद्या  प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. लिपिक टंकलेखक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी प्रवर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार टंकलेखन कौशल्य चाचणीत सूट असल्यामुळे या वर्गातून आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच त्यांना आयोगाकडून टंकलेखन चाचणीसाठी प्रवेश प्रमाणपत्र निर्गमित केले जाणार नाही.

कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या दिव्यांग, माजी सैनिक व अनाथ प्रवर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार टंकलेखन कौशल्य चाचणीत सूट असल्यामुळे या वर्गातून आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही तसेच त्यांना आयोगाकडून टंकलेखन चाचणीसाठी प्रवेश प्रमाणपत्र निर्गमित केले जाणार नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या प्रवर्गातील उमेदवारांना कर सहायक संवर्गासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेतील टंकलेखन कौशल्य चाचणी अनिवार्य राहिल.

टंकलेखन कौशल्य चाचणीत सुट असलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड यादी तयार करण्यात येईल. लिपिक टंकलेखक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम व जाहिरातीतील तरतुदीनुसार या संवर्गासाठी मराठी ३० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. परंतु काही उमेदवारांकडे इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्राऐवजी इंग्रजी ३० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. यास्तव ज्या उमेदवारांकडे इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्राऐवजी इंग्रजी ३० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र आहे व त्यांनी इंग्रजी भाषेतून टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याचा पर्याय निवडला आहे त्या उमेदवारांची मराठी टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

कर सहायक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम व जाहिरातीतील तरतुदीनुसार या संवर्गासाठी मराठी ३० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेतील टंकलेखन कौशल्य चाचणी अनिवार्य असल्याचेही आयोगाने कळविले आहे.


 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या अधीनस्त सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व तत्सम, गट-अ या संवर्गातील एकूण ४१ पदांच्या भरतीकरीता आयोगामार्फत दिनांक १० मे, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. जाहिरातीस अनुसरुन प्रसतुत संवर्गाकरीता संगणक प्रणलीवर आधारित चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम २०२४, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ अनुसार राज्याच्या नियंत्रणाखालील पदांवरील नियुक्तीकरीता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षणाची तरतूद विहित करण्यात आली असून सदर अधिनियमातील तरतुदी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी २०२४/प्र.क्र.७५/१६-क, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ अनुसार प्रस्तुत संवर्गाच्या विज्ञापित जाहिरातीकरीता लागू आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी सामाजिक व शैक्षणिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण निश्चिती करून सुधारित मागणीपत्र पाठविण्याबाबत शासनास कळविण्यात आले होते. प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन शासन पत्र, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांकः सकआ- २०१६/प्र.क्र.३५९/आस्था-२, दिनांक २७ मे, २०२४ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गाकरीता पदे आरक्षित दर्शवून सधारित मागणीपत्र पाठविले आहे. पूर्ण माहिती खालील परिपत्रकात बघू शकता. 

पूर्ण माहिती परिपत्रक पहा 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या पदांच्या परीक्षांना सुधारित आरक्षण निश्चितीसाठी तीन महिन्यांआधी स्थगिती देण्यात आली होती. परीक्षा लांबल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढल्याचे आयोगाने याची दखल घेत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार आता १८ ऑगस्टला परीक्षा होणार आहे. ‘एमपीएससी’ने मे २०२३ मध्ये समाज कल्याण विभागातील विविध पदांसाठी जाहिरात दिल्यानंतर राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. परंतु, परीक्षेची तारीख जाहीर केली जात नव्हती. आयोगाने अभ्यासक्रम आणि परीक्षेची तारीख जाहीर केली. त्यानुसार १९ मे रोजी समाज कल्याण अधिकारी गट ‘ब’ पदासाठी परीक्षा होणार होती. मात्र, आयोगाने सुधारित आरक्षणनिश्चिती प्राप्त झाल्यानंतरच परीक्षांबाबत घोषणा केली जाईल, असे सांगत ही परीक्षा स्थगित केली.

‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’ ही स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, मराठा आरक्षणानुसार नवीन आरक्षण निश्चिती करून आयोगाने नागरी सेवा परीक्षेची सुधारित तारीख जाहीर केली. पण, समाज कल्याण विभागातील विविध पदे आणि अन्य विभागांच्या परीक्षांची तारीख जाहीर न झाल्याने विद्याथ्यर्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते.


 

आधी वादग्रस्त कंपन्यांमुळे भरती प्रक्रिया रखडली होती. आता निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दोन महिन्यांनी उशीर झाला आहे. निदान विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी तरी भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आवाहन उमेदवारांनी केले आहे. राज्यातील अनेक पदांच्या भरती प्रक्रिया विविध कारणांनी रखडल्या आहेत. MPSC ने १५ मे २०२३ रोजी समाज कल्याण या विभागातील गट-अ ४१ जागा, गट-ब २२ जागा आणि गृहप्रमुख गट-ब १८ जागांसाठी तब्बल बारा वर्षांनी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. उमेदवारांनी जून २०२३ मध्ये अर्ज भरले होते. आज वर्ष उलटले तरी अजूनही परीक्षेची तारीख घोषित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उमेदवार हवालदिल झाले आहेत. 

 

प्रलंबित भरती प्रक्रिया…
-समाज कल्याण अधिकारी
-संयुक्त पूर्व परीक्षा जाहिरात-२०२४
-सामाजिक न्याय विभाग
-नगरपरिषद/नगरपंचायत गट-क व गट-ड
-महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
-वित्त व लेखा कोशागार विभाग
-नाशिक महापालिका
-बृहन्मुंबई महापालिका
-अहमदनगर महापालिका
-नागपूर महापालिका
-ठाणे महापालिका
-कल्याण-डोंबिवली महापालिका
-चार कृषी विद्यापीठ जाहिरात
-महाबीज महामंडळ
-महाराष्ट्र वखार महामंडळ

उमेदवारांसमोरील अडचणी…
– उमेदवारांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे वर्षी निघून जात आहे
– आर्थिक आणि सामाजिक दबाव वाढतोय. त्यामुळे नैराश्यात जाण्याची शक्यता
– विद्यार्थिनींच्या लग्नाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने कुटुंबाला तोंड देणे जिकरीचे
– परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाला दिशा मिळते. अभ्यासाचे नियोजन करता येते

 

अवाजवी परीक्षा शुल्क, पेपर फुटी आणि नोकर भरतीसंदर्भात न केलेला कायदा, याबद्दल उमेदवारांमध्ये प्रचंड उद्वेग आहे. राज्य सरकारने गांभिर्याने घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी रखडलेल्या परीक्षांसह निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणे आवश्यक आहे.

 


राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत वर्णनात्मक पॅटर्न 2025 पासूनच लागू केला जाईल, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे. “किती गंभीर आहेत, याचे भान आयोगासहित परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांनीही बाळगायला हवे. पूर्वपरीक्षेतली ‘माहिती’ आणि मुख्य परीक्षेतील ‘ज्ञान’ यांच्यातला मुख्य फरक म्हणजे असलेल्या माहितीचा वापर करून अन्वयार्थ लावता येणे, समोर येणाऱ्या मुद्द्यांच्या दोन किंवा त्याहून जास्त बाजू असतात; मन आणि बुद्धी खुली ठेवून त्या सर्व बाजू समजून घेणे, त्यावर स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणे, त्याआधारे निःपक्षपातीपणाने एका निर्णयावर येणे आणि झालेली सर्व प्रक्रिया नेमक्या आणि योग्य शब्दांत मांडता येणे, हे कौशल्य उद्या ज्याला अधिकारी होण्याची इच्छा आहे, त्याच्याजवळ असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा हवी. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

परीक्षा देणार्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील या कौशल्याचा तिथे कस लागायला हवा. म्हणून, ‘एमपीएससी’ नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांचे काम – आता त्याप्रमाणे अभ्यासाला लागा ! नागरी सेवा परीक्षा ही कुणाच्या वैयक्तिक करिअरसाठी नाही. ही लोकसेवा आहे. या परीक्षेला ज्यांना सामोरे जायचे आहे त्यांना परीक्षेची उत्तम तयारी करून, स्वतःमध्ये बदल करून, परीक्षेला सामोरे जाणे जमलेच पाहिजे ! तरच ते उद्या प्रशासनात वेळोवेळी येणारी आव्हाने पेलू शकणार आहेत. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्वच युवकांनी या सगळ्याचे भान ठेवून स्वतःला घडवले पाहिजे, स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व समृद्ध केले पाहिजे आणि येणाऱ्या काळाची आव्हाने स्वीकारण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. सामान्य अध्ययनचा चौथा एथिक्स, इंटिग्रिटी, अॅप्टिट्यूडचा पेपर हेदेखील त्यादृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

नव्या पॅटर्ननुसार वर्णनात्मक परीक्षेत एकूण नऊ पेपर असतील. निबंध, सामान्य अध्ययनाचे 4 पेपर, वैकल्पिक विषयाचे 2 पेपर आणि मराठी-इंग्रजीचे दोन भाषा पेपर असे स्वरूप असेल. मुख्य परीक्षेचा टप्पा पार करत मुलाखतीला पात्र होणार्‍या विद्यार्थ्यांची मुलाखत 275 गुणांची असेल.
‘एमपीएससी’मार्फत महाराष्ट्राचे प्रशासन चालवणार्‍या कर्तबगार अधिकार्‍यांची निवड केली जाते, म्हणून या नागरी सेवा परीक्षा किती गंभीर आहेत, याचे भान आयोगासहित परीक्षेची तयारी करणार्‍या युवकांनीही बाळगायला हवे.

पूर्वपरीक्षेतली ‘माहिती’ आणि मुख्य परीक्षेतील ‘ज्ञान’ यांच्यातला मुख्य फरक म्हणजे असलेल्या माहितीचा वापर करून अन्वयार्थ लावता येणे, समोर येणार्‍या मुद्द्यांच्या दोन किंवा त्याहून जास्त बाजू असतात; मन आणि बुद्धी खुली ठेवून त्या सर्व बाजू समजून घेणे, त्यावर स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणे, त्याआधारे निःपक्षपातीपणाने एका निर्णयावर येणे आणि झालेली सर्व प्रक्रिया नेमक्या आणि योग्य शब्दांत मांडता येणे, हे कौशल्य उद्या ज्याला अधिकारी होण्याची इच्छा आहे, त्याच्याजवळ असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा हवी. परीक्षा देणार्‍याच्या व्यक्तिमत्त्वातील या कौशल्याचा तिथे कस लागायला हवा.

म्हणून, ‘एमपीएससी’ नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणार्‍या युवकांचे काम – आता त्याप्रमाणे अभ्यासाला लागा! नागरी सेवा परीक्षा ही कुणाच्या वैयक्तिक करिअरसाठी नाही. ही लोकसेवा आहे. या परीक्षेला ज्यांना सामोरे जायचे आहे त्यांना परीक्षेची उत्तम तयारी करून, स्वतःमध्ये बदल करून, परीक्षेला सामोरे जाणे जमलेच पाहिजे! तरच ते उद्या प्रशासनात वेळोवेळी येणारी आव्हाने पेलू शकणार आहेत.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या सर्वच युवकांनी या सगळ्याचे भान ठेवून स्वतःला घडवले पाहिजे, स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व समृद्ध केले पाहिजे आणि येणार्‍या काळाची आव्हाने स्वीकारण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. सामान्य अध्ययनचा चौथा एथिक्स, इंटिग्रिटी, अ‍ॅप्टिट्यूडचा पेपर हेदेखील त्याद़ृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या बदलांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. तर असे स्वच्छ आणि कार्यक्षम प्रशासन आम्ही चालवू आणि महाराष्ट्र-भारताचे, म्हणजेच लोकांची सेवा करणारे ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ होऊ, अशा जिद्दीने, तडफेने सर्वांनीच अभ्यासाला लागावे यासाठी अनेक, कायमच्याच – सर्वांना सर्वकाळ सर्व शुभेच्छा!


MPSC Kunbi Nondani Application Update

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४साठी पुन्हा शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी आहे त्यामुळे पूर्व परीक्षा ६ जुलैऐवजी २९ जुलैला घेण्यात येईल. 

शासनाने फेब्रुवारी २०२४मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. ‘एमपीएससी’ने महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी ९ मे रोजी शुद्धिपत्रक काढून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आरक्षण लागू केले. डिसेंबर २०२३च्या जाहिरातीमध्ये २५० जागांची वाढ करत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यामुळे मराठा उमेदवारांना मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली. काही उमेदवारांनी ‘कुणबी नोंदी’ च्या आधारे ‘इतर मागासवर्गा’चे जात प्रमाणपत्र मिळाल्याचे नमूद करून महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षेसाठी इतर मागास वर्गाचा पर्याय सादर करण्याची विनंती केली होती. शासनाने २८ मे रोजी अराखीव किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असल्यास, अशा उमेदवारांचा दावा मान्य करून तसेच सदर प्रवर्गातून नव्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला

शुद्धिपत्रक – महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत “या” पदाच्या 524 रिक्त जागा; असा करा अर्ज – जाणून घ्या सविस्तर माहिती!!

कुणाला अर्ज करता येणार ?

आयोगाकडून मूळ जाहिरातीस अनुसरून अर्जाद्वारे फक्त अराखीव खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना इतर मागास वर्गाचा दावा करण्याकरिता पर्याय सादर करणे, तसेच अराखीव मधील उमेदवार जे मूळ जाहिरातीकरिता वय अधिक ठरल्याने अर्ज सादर करू शकले नाहीत, अशा इतर मागासवर्गातील उमेदवारांनाच नव्याने संधी आहे.


MPSC New GR, Notification

MPSC Recruitment 2024: The MPSC decided to make significant changes in the exam pattern and syllabus in June 2025.Taking cognizance of the agitation of the competitive examinees, the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) had announced to implement the decision to conduct the examination in descriptive format from 2025 onwards. Even then there was confusion among the students. But now from 2025 the state service exam will be conducted in descriptive mode, it has become clear. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the MPSC Bharti 2024

एमपीएससी परीक्षेच्या पद्धतीत २०२५ पासून बदल – उमेदवारांना वर्णनात्मक स्वरूपातील परीक्षेची तयारी आवश्यक

स्पर्धा परीक्षार्थीच्या आंदोलनाची दखल घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपाने घेण्याचा निर्णय २०२५ पासून लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र आता २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीनेच होईल, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • एमपीएससीने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी १२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारि जनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. पुण्यासह अनेक ठिकाणी आंदोलने झाल्यानंतर शासनाने ‘एमपीएससी’ ला पत्र लिहिले. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, काही विद्यार्थ्यांकडून समाजमाध्यमांवर यासंदर्भात संभ्रम निर्माण केला जात होता. त्यानंतर परीक्षार्थीनी माहिती अधिकाराचा वापर करून आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले. यात २०२५ पासूनच वर्णनात्मक पद्धत लागू होईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना नव्या पद्धतीनुसार अभ्यास करावा लागणार आहे.
 • आयोगाने हा निर्णय आधीच जाहीर केला असून यासंदर्भात योग्यवेळी पुन्हा विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात येतील. – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी
 • उच्च न्यायालयात शपथपत्र – परीक्षा पद्धतीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर आयोगाने दिलेल्या शपथपत्रातही कायदा व सुव्यवस्था आणि अभ्यासासाठी लागणारा वेळ या बाबी लक्षात घेऊन २०२५ पासून नवी पद्धती लागू करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

Maha Lok Seva Ayog Vacancy 2024

MPSC Recruitment 2024: महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, गट-ब, संवर्गाकरीता शासनाकडून प्राप्त मागणीपत्रानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अनुक्रमे महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा – २०२३ व निरीक्षक वैधमापन, गट-ब मुख्य परीक्षा २०२३ करीता दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत अधिसूचनेतील पदांकरीता सामाजिक व समांतर आरक्षणाचा तपशिल खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा.या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.


Maharashtra Lok Seva Aayog Recruitment 2024

MPSC Recruitment 2024:  दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१)/ मुद्रांक निरीक्षक आणि राज्यकर निरीक्षक या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या तसेच तात्पुरत्या निवड यादीत समाविष्ट झालेल्या सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील उमेदवारांकडून ते कोणत्या संवर्गाकरिता प्रथम पसंती (First Choice) देत आहेत, याबाबत त्यांचे संमती विकल्प (Consent Submission) मागविण्यात येत आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

या अनुषंगाने त्यांच्या प्रोफाइल मध्ये संमती विकल्प उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार उमेदवाराचा विचार फक्त संमती विकल्प दिलेल्या संवर्गासाठी करण्यात येईल. त्यासाठी उमेदवारास ‘स्विकारले’ ‘(Accepted)’ हा पर्याय निवडावा लागेल. उर्वरित संवर्गासाठी उमेदवारास ‘Give up 1’/’Give up 2’ हा पर्याय निवडावा लागेल. ज्या संवर्गासाठी ‘Give up 1’/’Give up 2’ पर्याय निवडला आहे, त्या संवंर्गाकरिता त्यांच्या उमेदवारीचा विचार न करता इतर उमेदवारांचा गुणवत्तेवर विचार करण्यात येईल.
२. प्रस्तुत परीक्षेसाठी संमती विकल्प (Consent Submission) सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या
संकेतस्थळावरील ‘ONLINE FACILITIES’ या मेनूमध्ये ‘Consent Submission’ वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर वेबलिंक दिनांक २० मे, २०२४ ते दिनांक ३० मे, २०२४ या कालावधीत सुरु राहील. ३. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्या आदेशानुसार संमती विकल्प मागविण्यात येत असल्याने सदर संमती
विकल्प ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास सादर करणे अनिवार्य आहे.
४. आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या उपरोक्त कालावधीत विहीत ऑनलाईन पध्दतीने संमती विकल्प सादर न केल्यास संबंधित उमेदवाराचा अंतिम निवडीकरिता विचार करण्यात येणार नाही.
५. संमती विकल्प (Consent Submission) सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support-online@mpsc.gov.in या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क साधता येईल.

Maharashtra Lok Seva Aayog Recruitment 2024


MPSC Recruitment 2024

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील लिपिक टंकलेखक टंकलेखन संवर्गाच्या कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ज्या उमेदवारांकडे ज्या भाषेचे प्रमाणपत्र आहे त्यांची त्याच भाषेत टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेतली जाणार आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

यासोबतच इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषांचे प्रमाणपत्र असल्याचे पर्याय निवडलेल्या उमेदवारांच्या भाषेचे प्रमाणपत्र तपासून त्या भाषेची कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल, अशा सूचना ‘एमपीएससी’ने दिल्या आहेत.

MPSC ज्या भाषेचे प्रमाणपत्र, त्याच भाषेत टंकलेखन चाचणी

गट-क संवर्गातील ७ हजार ५१० पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा होऊन चार महिन्यानंतरही निकाल घोषित झाला नव्हता. अखेर गुरुवारी कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. मराठी अथवा इंग्रजी अशा ज्या भाषेचे टंकलेखन प्रमाणपत्र आहे त्या भाषेची टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेतली जाईल.

ज्या उमेदवारांकडे मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांचे प्रमाणपत्र आहे त्यांची केवळ मराठी भाषेची टंकलेखन चाचणी घेतली जाईल, असे ‘एमपीएससी’ ने कळवले आहे. या पदासाठी अर्ज भरताना अनेक उमेदवारांनी भाषेचा पर्याय दिला नव्हता. काही उमेदारांकडे दोन्ही भाषांचे प्रमाणपत्र असल्याने त्यांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी कुठल्या भाषेत होईल, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे आयोगाने यासंदर्भात सविस्तर सूचना जाहीर केल्या आहेत.

 


आजकालचे तरुण आपल्या करिअरचा गांभीर्याने विचार करताना दिसतात. त्यामुळे पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच अनेक तरुण सरकारी नोकरीची तयारी करत असतात. सरकारी नोकरी आणि चांगला पगार हे अनेकांचे स्वप्न असते. त्यामुळे एमपीएससीच्या तयारीसाठी तरुण आपल्या करिअरची काही वर्षे देतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वेळोवेळी विविध पदांची भरती केली जात असते. सध्या नव्या भरतीचे नोटिफिकेशन निघाले आहे. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी ही महत्वाची अपडेट आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांची भरती केली जाणार आहे. यासाठी नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. एमपीएससीकडून विविध पदांच्या एकूण 524 जागा भरल्या जाणार आहेत. यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या भरतीसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पदांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत.

 

24 मे 2024 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. दिलेल्या मुदतीनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्या. ज्युनिअर रिसर्च फेलो पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ अथवा शिक्षणसंस्थेतून बीई/बीटेक/एमई/एमटेक/एमएससी मध्ये पदवी पूर्ण केलेली असावी. या पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा 37 हजार रुपयांपर्यंत पगार दिला जाणार आहे. रिसर्च असिस्टंट पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठ अथवा शिक्षणसंस्थेतून पीएचडी पदवी पूर्ण केलेली असावी. किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग किंवा एमई/एमटेक पदवी आणि संबंधित कामाचा किमान 3 वर्षांचा अनुभव असावा. रिसर्च असोसिएट पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवाराला दरमहा 67 हजार रुपये इतका पगार दिला जाईल. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज द ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप अरमामेंट रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट इस्टॅब्लिशमेंट आर्मामेंट पोस्ट. पुणे- 411021 येथे पाठवावा लागेल. DRDO ची अधिकृ वेबसाइट drdo.gov.in वर याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. ज्युनिअर रिसर्च फेलो आणि रिसर्च असिस्टंट पदासाठी अर्ज कसा करायचा याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. DRDO ची अधिकृत वेबसाइट https://drdo.gov.in/ वर जा.करिअर” टॅबवर क्लिक करा. आता ज्युनिअर रिसर्च फेलो किंवा रिसर्च असिस्टंट यापैकी तुम्हाला ज्या पोस्टसाठी अर्ज करायचा आहे ते निवडा. यापुढे तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करा या लिंकवर क्लिक करा. हे करताना तुम्हाला सर्वात आधी स्वत:ची नोंदणी करावी लागेल. यासाठी येथे न्यू युजर म्हणून पर्याय दिसेल.

👉 महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत “या” पदाच्या 524 रिक्त जागा; असा करा अर्ज – जाणून घ्या सविस्तर माहिती!!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ चे शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. २९ डिसेंबर २०२३च्या जाहिरातीमध्ये २५० जागांची वाढ करत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मराठा उमेदवारांना आता मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करता येणार आहे.

लोकसभा निवडणूक आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतु, आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून विविध विभागांच्या परीक्षा प्रलंबित आहेत. आता या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून शुद्धिपत्रक काढण्यात येणार आहे. त्यामुळेच एमपीएससीने २८ एप्रिलची ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणाऱ्या ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलल्या. बुधवारी आयोगाने नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचेही शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये २५० जागांची वाढ केली आहे.यात ‘एसईबीसी’ म्हणजेच मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याशिवाय या आरक्षणाच्या लाभार्थींसाठी अनेक सुविधाही जाहीर केल्या आहेत.

 

नव्याने अर्ज करण्याची संधी!

●जाहिरातीस अनुसरून अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

●त्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर लिंक देण्यात आली आहे. त्यावर नव्याने अर्ज करायचा आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा दावा केल्यास संबंधित उमेदवाराचा मूळ अर्जातील दावा रद्द समजण्यात येणार आहे.

●सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण लागू झाल्याने आता अशा उमेदवारांना मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेची अट ओलांडलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करता येणार आहे.

 


 

राज्य सरकारच्या विविध विभागातील ५२४ रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा (२०२४) शनिवार ६ जुलै रोजी घेण्यात येणार असल्याची घोषणा बुधवारी आयोगाकडून करण्यात आली आहे. २९ डिसेंबर २०२३ रोजी २७४ रिक्त पदांकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीनुसार ही परीक्षा २८ एप्रिल घेण्याची घोषणा केली होती.

 

तसेच विविध पदांवरील नियुक्तीकरिता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आयोगाने नव्या आरक्षणाप्रमाणे जागा निश्चिती करून प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना सरकारला केली होती. तसेच २१ मार्चच्या सूचनेनुसार २८ एप्रिल रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकलली होती.

 

राज्य सरकारने आता सुधारित ५२४ पदांचा प्रस्ताव आयोगाला पाठविला असून त्यानुसार ही पदे भरण्यासाठी ६जुलै रोजी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने

 

स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी विविध संवर्गातील पदांसाठी अर्ज सादर करण्याचा कालावधी ९ते २४ मे पर्यंत असून ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख २४ मेपर्यंत आहे. तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत २६ मेपर्यंत घेता येईल. तर चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम २७मे पर्यंत असेल. विविध संवर्गातील महत्त्वाची पदे

 

उप जिल्हाधिकारी, गट-अ (७ पदे), साहाय्यक राज्य कर आयुक्त, गट-अ (११६ पदे), गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी), गट-अ (५२ पदे), सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (४३ पदे) मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी, गट-ब (१९ पदे) , सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब (२५ पदे) सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), आदिवासी विकास आयुक्तालय, गट-ब (५२ पदे), निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (७६ पदे), सहायक वनसंरक्षक, गट- अ, (३२ पदे), वनक्षेत्रपाल, गट- ब, (१६ पदे) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा इमृदव जल संधारण विभाग (४५ पदे)

 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ मधील दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क (जा. क्र. १११/२०२३) च्या गुणांच्या फेरपडताळणीकरीताची वेबलिंक दिनांक ७ मे, २०२४; १२.०० पासून दिनांक १६ मे, २०२४; २३.५९ पर्यंत सुरु राहील. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

 


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित विविध भरतीप्रक्रियांकरीता महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. खालील लिंक वरून आपण नवीन परिपत्रक बघू शकता.  

आज प्रकाशित नवीन परिपत्रक बघा

 


MPSC Recruitment 2024: पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि गृहमंत्रालयात योग्य समन्वयाच्या अभावाने गेल्या अडीच वर्षांपासून पदोन्नतीच्या कक्षेत असूनही सहायक पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले. मात्र, पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावल्यामुळे त्यांना पदोन्नती देण्याची तयारी करण्यात आली.

राज्य पोलीस दलातील १०३ क्रमांकाच्या तुकडीतील सहायक पोलीस निरीक्षक गेल्या अडीच वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीच्या विषयाला गांभीर्याने घेतले नव्हते. त्याचा फटका तब्बल ६०० सहायक पोलीस निरीक्षकांना बसला होता. १०३ क्रमांकाच्या तुकडीतील ४४० सहायक पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नतीसाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयातून मंगळवारी सायंकाळी महसूल संवर्गाची यादी प्रकाशित करण्यात आली.
तसेच २५ एप्रिलपर्यंत बंधपत्र भरून सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निवडणूक काळातील निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांची स्थिती लक्षात घेता लवकरात लवकर पदोन्नती देण्याच्या विचारात महासंचालक कार्यालय आहे. त्यामुळे बंधपत्र आणि महसूल संवर्गाचा विषय दोन आठवड्यातच मार्गी लावणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
येत्या १५ दिवसांत निवडसूचीत नावे असलेल्या सहायक पोलीस निरीक्षकांना संवर्ग स्वीकारल्यानंतर अंतिम यादी लवकरच लावण्यात येणार आहे. येत्या मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यात ५६७ जागा रिक्त
राज्य पोलीस दलात एकूण ५६७ रिक्त जागा आहेत. तसेच येत्या दोन महिन्यांत पुन्हा रिक्त जागांमध्ये १५० जागांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक रिक्त जागा कोकण (मुंबई- ३५४) महसूल विभागात असून पुणे ६६ आणि नागपूर महसूल विभागात ४९ जागा रिक्त आहेत. सध्या पुणे आयुक्तालयात बदलीवर पोलीस अधिकारी जाण्यास इच्छुक नसून मुंबईसाठी अनेक अधिकारी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती आहे.

गेल्या अडीच वर्षांपासून पदोन्नतीच्या कक्षेत असूनही सहायक पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. आता हा प्रश्न निकाली निघाला आहे


 The process of mega recruitment of as many as 21,000 posts has started as the stalled recruitment process of MPSC has been expedited. Most of the posts have been advertised and the recruitment process will be completed in the next eight months. Just as the demand letters come from the concerned department of the state government to fill the vacancies. Accordingly, the Commission conducts the recruitment process. In the last one year, various departments of the state government have demanded filling up of 21,000 posts for clerical posts, including gazetted ‘A’, ‘B’ and non-gazetted ‘B’ group. The recruitment process for these posts is at various stages. The process will be completed in the next eight months,” said the commission’s in-charge chairman. Dilip Pandharpatte reports.


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

4 Comments
 1. Pankaj pathak says

  Mala जॉब paije

 2. Sagar Rajput says

  Tumhi mantat Bharti Direct Goverment job Dyala Pahije permenant

 3. MahaBharti says

  new MPSC recruitment Update

 4. Neha Saratape says

  10th pass sathi job Recument karatey……

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड