MPSC वनसेवा, कृषि सेवा,पोलीस उपनिरीक्षक व अन्य भरतीसाठी मुलाखत तारीख जाहीर |MPSC Exam Interview Schedule

MPSC Exam Interview Schedule

MPSC PSI Interview Schedule 2023

MPSC Exam Interview Schedule – Maharashtra Secondary Services, Non-Gazetted, Group-B Main Examination 2020 for the category of Police Sub-Inspector – Qualified for interview through physical test in the first stage of the interview conducted from 8th to 10th March, 2023, did not fall in the advanced category / advanced group within the prescribed period (NCL ) The schedule planning for the interview of candidates who are not interviewed due to lack of certificate, but who are eligible as per the provisions of the Government Circular mentioned in reference No. 2 shall be as follows :

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा २०२० या परीक्षेतील पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गाच्या – शारीरिक चाचणीतून मुलाखतीसाठी अर्हतापात्र ठरलेल्या प्रथम टप्प्यातील दिनांक ८ ते १० मार्च, २०२३ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीच्या वेळी विहित कालावधीतील उन्नत व्यक्ती / प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (NCL) प्रमाणपत्राच्या अभावी मुलाखत न झालेल्या तथापि, संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद शासन परिपत्रकातील तरतुदींप्रमाणे पात्र हो असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीकरिता वेळापत्रकाचे नियोजन खालीलप्रमाणे राहील :-

जा क्र 260/2021 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या मुलाखत कार्यक्रमाबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.MPSC Exam Interview Schedule


MPSC Exam Interview Schedule 2023

MPSC Exam Interview Schedule – Maharashtra Public Service Commission, has published an Interview schedule for various posts like  Perfusionist, General State Service, Group-B, Under Secretary (Legal), Group-A, Assistant Draftsman-cum-Under Secretary, Group-A, Pharmacist, Maharashtra Ayurvedic Service, Group-B, Director, Directorate of Forensic Science Laboratory, Group-A, Assistant Director, Cyber Crime, Tape Authentication and Speaker Identification, General State Service, Group-A. Students can download their Interview Schedule from below Link:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परफ्युजनिस्ट, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब, अवर सचिव (कायदेशीर), गट-अ, सहायक ड्राफ्ट्समन-कम-अंडर सचिव, गट-अ, फार्मासिस्ट, महाराष्ट्र आयुर्वेदिक अशा विविध पदांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रकाशित केले आहे. सेवा, गट-ब, संचालक, न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा संचालनालय, गट-अ, सहायक संचालक, सायबर गुन्हे, टेप प्रमाणीकरण आणि स्पीकर ओळख, सामान्य राज्य सेवा, गट-अ. विद्यार्थी त्यांच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक खालील लिंकवरून डाउनलोड करू शकतात:

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC List of Not Eligible Candidates for Interview-Direct Recruitment

List Of Candidates Shortlisted For MPSC Van Seva Mains Exam 2023 Interview

Interview Center: Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration (YASHADA), Rajbhavan Complex, Baner Road, PUNE 411 007


MPSC Exam Interview Schedule

MPSC Exam Interview Schedule– Maharashtra Public Service Commission conducted on October 03, 2022, the result of Maharashtra Forest Service Main Examination – 2021 and Maharashtra Agricultural Service Main Examination – 2021 has been released on January 10, 2023 and December 30, 2022 respectively on the Commission’s website. Interview Schedule has been published, candidates can check MPSC Exam Interview Schedule at below:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा – २०२१ चा निकाल दिनांक १० जानेवारी, २०२३ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
२. प्रस्तुत परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात अंशत: बदल करण्यात आला असून तो पुढील प्रमाणे आहे :-

३. मुलाखतीचा तपशीलवार कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मुलाखतीच्या अनुषंगाने संबंधित उमेदवारांनी मुलाखतीकरीता विहित दिनांकास व विहित वेळेवर उपस्थित रहावे.

४. मुलाखतपत्र उमेदवारांच्या प्रोफाईलवर स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा – २०२१ चा निकाल दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.


२. प्रस्तुत परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात अंशत: बदल करण्यात आला असून तो पुढील प्रमाणे आहे :-

INTERVIEW SCHEDULE (PHASE – 2)


MPSC PSI Interview Schedule

MPSC Exam Interview Schedule: The physical examination of the candidates who qualified for the physical examination of the sub-inspector of the Maharashtra Secondary Service, Arame, Arame, Group-Main Examination 2, has been conducted from 8th to 17th February, at Maharashtra Police Academy, Trimbakod, Nashik. Interviews of candidates who have been selected to the interview from this physical test will be conducted from 17th March to 24th March 2023 at Yashwantrao Chavan Development Administration Prabodhini (YASHDA), Raj Bhavan Awar, Baner Road, Pune- 411007 :

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा २०२० या परीक्षेतील पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गाच्या शारीरिक चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची शारीरिक चाचणी, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, त्र्यंबकरोड, नाशिक येथे दिनांक ८ ते १७ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत घेण्यात आली आहे. सदर शारीरिक चाचणीतून मुलाखतीसाठी अर्हतापात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती दिनांक १७ ते २४ मार्च, २०२३ या कालावधीत खालीलप्रमाणे घेण्यात येणार आहेत.:-

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC PSI Interview Phase 2 Time Table

MPSC Police Sub Inspector Interview Phase 1 TimeTable

 

MPSC Exam Interview Schedule

Download MPSC PSI Interview Schedule Time Table List 

MPSC Exam Interview Schedule

MPSC Exam Interview Schedule – State Services (Main) Exam – 2021 interview program conducted by Maharashtra Public Service Commission at Yashwantrao Chavan Development Administration Prabodhini (Yashda), Raj Bhavan Awar, Baner Road, Pune- 411 007. The interview schedule dated 23rd and 24th February, 2023 in the present program has been partially modified as follows:-

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१ च्या मुलाखतीचा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे- ४११ ००७ येथे सुरु आहे. २. प्रस्तुत कार्यक्रमातील दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या मुलाखत कार्यक्रमात अंशत: बदल करण्यात आला असून तो पुढील प्रमाणे आहे:-

 


MPSC State Services Exam Interview Schedule 2021

MPSC Exam Interview Schedule – State Services Exam 2021 Interview schedule has been published by MPSC on its Official Handle. MPSC Rajya Seva Phase 3 interview will be conducted at Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration, Rajbhavan Complex, Baner Road, M.D.C. (YASHADA), PUNE 411 007. Below is a list of candidates whose Interview Phase 3 and Phase 4 for Rajya Seva is given as per dates. download MPSC Rajya Seva Interview Phase 3 Schedule, MPSC SSE Phase 4 Interview Time Tbale  from below Link:

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 च्या पुणे केंद्रावरील उमेदवारांच्या मुलाखती (फेज 3, 4 ) दिनांक 7 ते 17 फेब्रुवारी, 2023 व दिनांक १४ ते १७ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे घेण्यात येतील. मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC Rajya Seva Interview Phase 4 Schedule

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 चा मुलाखत कार्यक्रम (फेज 4) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१ च्या तिसऱ्या टप्प्यातील दिनांक ७ ते १० फेब्रुवारी, २०२३ व दिनांक १४ ते १७ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीतील मुलाखत कार्यक्रम दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
२. प्रस्तुत परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस अर्हताप्राप्त ठरलेल्या पुणे केंद्रावरील उर्वरीत उमेदवारांसह, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर या केंद्रावरील उमेदवारांच्या चौथ्या टप्प्यातील मुलाखती १४ ते १७ फेब्रुवारी, २०२३ व दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), आवार, बाणेर रोड, पुणे- ४११ ००७ येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. राजभवन
३. मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना मुलाखत पत्र त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
४. मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
५. संबंधित उमेदवारांना लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे.
६. मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुलाखतीच्या दिवशी प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे तपासणीच्यावेळी अर्जात केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास मुलाखत घेतली जाणार नाही. तसेच मूळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे सादर करण्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

MPSC Rajya Seva Interview Phase 3 Schedule

MPSC Exam Interview Schedule

For Phase 3 – Download the Full MPSC State Service Exam 2021 Interview Time Tabel and List Of Candidates
For Phase 4 – Download the Full MPSC State Service Exam 2021 Interview Time Tabel and List Of Candidates

MPSC Exam Interview Schedule 

MPSC Exam Interview Schedule: Maharashtra Public Service Commission has released the Interview Schedule For MPSC Saral Seva Bharti Exam Various Posts. Those candidates who have passed below Mentioned Post may appear for an Interview. Check MPSC Saral Seva Interview Schedule in this post. MPSC Interview Schedule 2023  for Direct Recruitment is available here to download. Candidates preparing for the MPSC Direct Bharti exam can check the MPSC Interview Schedule 2023  from the link provided below.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC सरल सेवा भरती परीक्षेच्या विविध पदांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. जे उमेदवार खाली नमूद केलेल्या पोस्टमध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत ते मुलाखतीसाठी उपस्थित राहू शकतात. एमपीएससी सरल सेवा भरती परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवरून MPSC मुलाखतीचे वेळापत्रक 2023 तपासू शकतात.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC Saral Seva Interview Schedule

 

MPSC Exam Interview Schedule

 • मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
 • आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीवरील उमेदवारांच्या प्रोफाईलद्वारे मुलाखत पत्र उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ४. मुलाखतीचा दिनांक संबंधित उमेदवारांना लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे.
 • जाहिरातीस अनुसरून पात्रतेसंदर्भात केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने आयोगाच्या संकेतस्थळावरील ‘उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहित नमुन्यातील व वैध सर्व मूळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे मुलाखतीच्या दिवशी सादर करणे अनिवार्य आहे.
 • पात्रतेच्या अनुषंगाने विहित नमुन्यातील वैध सर्व प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे सादर न केल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल. तसेच मूळ प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे सादर करण्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

MPSC State Service Exam Interview Schedule

MPSC Exam Interview Schedule: State Services (Main) Examination – 2021 First Phase Interview Schedule Conducted by Maharashtra Public Service Commission.  has been published on the website of the Commission earlier. Out of the candidates who have qualified for the interview based on the results of the given examination, the interviews of the candidates at the Pune center in the second phase have been conducted from 02nd to 06th January 2023 at Yashwantrao Chavan Development Administration Prabodhini (YASHDA), Raj Bhavan Awar, Baner Road, Pune- 411 007. Check MPSC Rajyaseva Mains Exam 2021 Interview Schedule and List of Candidates at below link :

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१ च्या पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीचा कार्यक्रम २० डिसेंबर, २०२२ नुसार आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. २. प्रस्तुत परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांपैकी दुस-या टप्प्यातील पुणे केंद्रावरील उमेदवारांच्या मुलाखती दिनांक ०२ ते ०६ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे- ४११ ००७ येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना मुलाखत पत्र त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी खालील लिंक द्वारे डाउनलोड करा 

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ मुलाखतीबाबत (दुसरा टप्पा)

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१ च्या पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीचा कार्यक्रम संदर्भ क्र. २ नुसार आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
 • प्रस्तुत परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांपैकी दुस-या टप्प्यातील पुणे केंद्रावरील उमेदवारांच्या मुलाखती दिनांक ०२ ते ०६ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे- ४११ ००७ येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
 • मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना मुलाखत पत्र त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. संबंधित उमेदवारांना लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे.
 •  मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुलाखतीच्या दिवशी प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे तपासणीच्यावेळी अर्जात केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास मुलाखत घेतली जाणार नाही. तसेच मूळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे सादर करण्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
मुलाखत यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3id4NzT

Rajyaseva Main Examination 2021 Phase 1 Interview Schedule

MPSC Exam Interview Schedule – For Adv. No.31/2022 Rajyaseva Main Examination 2021 Phase 1 Interviews of candidates at Mumbai and Nashik centers will be held in Mumbai from 27th to 30th December 2022. The candidate-wise schedule of interviews has been published on the website of the Commission. The result of the written examination of the State Service (Main) Examination-2021 conducted by Maharashtra Public Service Commission has been published on the website of the Commission on August 28, 2022. Based on the results of the examination presented, the interview of the candidates for the first phase of Mumbai and Nashik centers will be held  at Maharashtra Public Service Commission

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या लेखी परीक्षेचा निकाल दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. प्रस्तुत परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांपैकी पहिल्या टप्प्यातील मुंबई व नाशिक केंद्रावरील उमेदवारांच्या मुलाखती दिनांक २७ ते ३० डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुख्य कार्यालय, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई- २१ येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना मुलाखत पत्र त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी खालील लिंक द्वारे डाउनलोड करा 

MPSC Rajyaseva Exam Interview Schedule 2021

 • मुलाखतीची तारीख – 27 ते 30 डिसेंबर 2022
 • मुलाखतीचे ठिकाण – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुख्य कार्यालय, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई- २१

Documents Required for MPSC Exam Interview 

 • मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुलाखतीच्या दिवशी प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे तपासणीच्यावेळी अर्जात केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे
 • आवश्यक आहे. मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास ‘मुलाखत’ घेतली जाणार नाही. तसेच मूळ प्रमाणपत्रे/ कागदपत्रे सादर करण्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
मुलाखत यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3id4NzT

MPSC Exam Interview Schedule  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the interview schedule of Maharashtra Civil Engineering Service Main Examination – 2019 & Maharashtra Secondary Service Group-B Main Examination 2019. Click on the link below to download the schedule. 

राज्यात PSI पदाच्या 376 जागांसाठी भरती लवकरच!! MPSC PSI Bharti 2021

MPSC Bharti 2021 | बंपर भरती – MPSC मध्ये 518 रिक्त पदांची भरती सुरु !!

MPSC मुख्य परीक्षा 2019 चे मुलाखत वेळापत्रक

MPSC अंतर्गत PSI पदाच्या शारीरिक चाचणीच्या तारखा जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत महाराष्ट्र नागरी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा – 2019 &  महाराष्ट्र दुय्य्म सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा 2019 चे मुलाखत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे. मुलाखत वेळापत्रक डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र नागरी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा – 2019 मुलाखत वेळापत्रक – https://bit.ly/3BCWUJ5

महाराष्ट्र दुय्य्म सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा 2019 मुलाखत वेळापत्रक – https://bit.ly/3p1OQxQ


MPSC Civil Engineering Service Main Examination 201 Interview Schedule 

Maharashtra Public Service Commission has been declared the interview schedule of Maharashtra Civil Engineering Service Main Examination 2019. Click on the link below to download the schedule. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 चे मुलाखत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे. वेळापत्रक डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC मुख्य परीक्षा 2020 – ६५७ Posts 

MPSC अंतर्गत 229 पदांची भरती सुरु

 • परीक्षेचे नाव – महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019
 • परीक्षेची तारीख
  • 4 ते 7 ऑक्टोबर 2021
  • 11 ते 14 ऑक्टोबर 2021

MPSC Exam Interview Schedule

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Important Links For MPSC Exam Interview Schedule

? PDF जाहिरात
 https://bit.ly/2W89Bfm

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
 1. MahaBharti says

  Maharashtra Sub-Ordinate Services Non-Gazetted Group B Main Examination 2020-Police Sub-Inspector-Announcement regarding Interview Schedule – Phase II

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड