JOIN Telegram

MPSC WCD Syllabus 2023 – महिला व बाल विकास नवीन अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करा

MPSC WCD Syllabus 2023

महिला व बाल विकास अधिकारी भरती नवीन अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करा

MPSC WCD Syllabus 2023 – Maharashtra Public Service Commission has published Syllabus And Exam Scheme For Departmental Limited Competitive Examination for recruitments to the posts of Superintendent/ Inspector, Certified School and Institution/ Organization and Method Officer/ Lecturer/ District Women and Child Development Officer/ Statistical Officer Group B (Gazetted) in the Commissionerate of Women and Child Development And Child Development Project Officer (Rural) in the Commissionerate of Integrated Child Development Services scheme. Those candidates who are seraching MPSC LDCE Mahila Bal Vikas Syllabus and Exam Pattern can check this section for Latest MPSC WCD Syllabus 2023. Commission has given this syllabus on its official website i.e. mpsc.gov.in. You can get direct link for MPSC WCD Exam Pattern adn Syllabus PDF at this section. So Go and Download MPSC WCD Syllabus 2023 at below:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अधीक्षक/निरीक्षक, प्रमाणित शाळा आणि संस्था/संस्था आणि पद्धत अधिकारी/व्याख्याता/जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी गट ब (राजपत्रित) या पदांच्या भरतीसाठी विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम आणि परीक्षा योजना प्रकाशित केली आहे. जे उमेदवार MPSC LDCE महिला बाल विकास अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न शोधत आहेत ते MPSC WCD अभ्यासक्रम 2023 साठी हा विभाग तपासू शकतात. आयोगाने हा अभ्यासक्रम mpsc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर दिला आहे. या विभागात तुम्ही एमपीएससी डब्ल्यूसीडी परीक्षा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम PDF साठी थेट लिंक मिळवू शकता. MPSC WCD अभ्यासक्रम 2023 खाली डाउनलोड करा:

MPSC WCD Exam Pattern 2023

MPSC WCD Syllabus 2023

 

अ) नकारात्मक गुणदान –
१) प्रत्येक चुकीच्या उत्तराकरीता २५% किंवा १/४ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा/ कमी करण्यात येतील.
२) एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे दिली असल्यास अथवा ज्या उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेत पूर्ण वर्तूळ चिन्हांकित केले नसेल
अशा प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे समजण्यात येऊन त्या प्रश्नाच्या उत्तराकरीता २५% किंवा १/४ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा /कमी करण्यात येतील.
३) वरीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा अवलंब करताना एकूण अंतिम गुणांची बेरीज अपूर्णांकात आली तरीही ती अपूर्णांकातच राहील व पुढील कार्यवाही त्याच्या आधारे करण्यात येईल.
४) एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित असेल तर, अशा प्रकरणी नकारात्मक गुणांची पध्दत लागू असणार नाही.
ब) अंतिम गुणवत्ता यादी ही लेखी परीक्षेतील व मुलाखतीतील एकत्रित गुणांवर आधारीत राहील.

MPSC WCD Syllabus 2023

MPSC Mahila Bal Vikas Vibhag Paper 1 Syllabus 

अ.क्र. घटक
मराठी :- सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
इंग्रजी : Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.
सामान्य ज्ञान
महाराष्ट्राचा इतिहास
महाराष्ट्राचा भूगोल
गणित
बुद्धिमत्ता चाचणी
चालू घडामोडी
शासनाशी संबंधित निवडक कायदे, संस्था इ.
१) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (As updated)
२) महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती/विशेष मागा प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांचेकरीता आरक्षण) अधिनियम २००१ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८/२००४)
३) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (सेवा हमी कायदा)
४) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५
५) शासनाची विधी विषयक कामकाज चालविण्याची नियमावली, १९८४ ( नियम क्रमांक ९२ व १०९)
६) राज्य महिला आयोग / महिला अर्थिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र
७) मानवी हक्क आयोग
८) राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

MPSC WCD Paper 2 Syllabus 

अ.क्र. घटक
भारताचे संविधान ( सेवा विषयक बाबी व शिक्षणासंबंधीत कलमे ) संसद व विधानमंडळ कामकाज व विविध समित्या.
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती) नियम, १९८१.
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९.
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९.
४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, निलंबन काळातील प्रदाने) नियम, १९८१.
५) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१.
६) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१.
७) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२.
८) महाराष्ट्र नागरी सेवा (अंशराशीकरण) नियम, १९८४.
९) मुंबई नागरी सेवा (प्रवासभत्ता) नियम, १९५९.
१०) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका.
महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेले कायदे व योजना
महाराष्ट्र राज्य बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयांतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजना
[Integrated Child Development Services Scheme (ICDS)]

🔔Download MPSC WCD Exam Pattern and Syllabus 2023


test99

Leave a Comment

Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड