Sabari Adivasi Gharkul Yojana Maharashtra Application Form


Sabari Adivasi Gharkul Yojana Maharashtra Application Form

Sabari Adivasi Gharkul Yojana Details and Application Form are available on this page. Under the Shabari Adivasi Gharkul Yojana, a permanent Gharkul with an area of 269 sq. Ft. Has been provided for the beneficiaries of Scheduled Tribes in the tribal areas as well as for the citizens of Scheduled Tribes in the tribal grand area. The Main Objective of Shabari Adivasi Gharkul Yojana is to provide permanent houses to the Scheduled Tribes of the State who do not have permanent houses of their own. This scheme is to provide permanent shelter to the tribal people living in mud houses, slums and temporary shelters. Sabari Adivasi Gharkul Yojana Maharashtra Application Form is given below in pdf form.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत (घरकुल) योजना

अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना

Gharkul Yojana Anudan Amount

gharkul yojana anudan

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे स्वरूप

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.

शबरी आदिवासी घरकुल लाभार्थी पात्रता

 • लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.
 • लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.
 • लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील.
 • लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.
 • विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
 • अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा खालीलप्रमाणे :-
  • अ) ग्रामीण क्षेत्र – रु. 1.00 लाख
  • ब) नगरपरिषद क्षेत्र – रु. 1.50 लाख
  • क) महानगरपालिका क्षेत्र – रु. 2.00 लाख

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत घराची किंमत मर्यादा

 • घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे.
 • अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख
 • ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख
 • क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख

Documents required for Shabari Adivasi Gharkul Yojana

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो
 2. जातीचे प्रमाणपत्र
 3. रहिवासी प्रमाणपत्र
 4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ
 5. शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला
 6. जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र
 7. तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला
 8. शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे
 9. ग्रामसभेचा ठराव

Benefits of Shabari Awas Yojana

 1. Financial assistance for construction of new permanent houses for families with raw houses.
 2. Beneficiaries get 90 days employment through MGNREGA.
 3. Separate financial provision for construction of toilets under Swachh Bharat Mission
 4. Provision of Rs. 1,20,000 / – for house construction

रमाई आवास घरकुल योजना 2022

Shabari Awas Yojana Maharashtra List 2021

शबरी घरकुल योजना यादी 2021

shabri awas yojana List

shabri awas yojana List

शबरी आदिवासी घरकुल योजना महाराष्ट्र अप्लीकेशन फॉर्म

लाभार्थी अर्ज (नमुना)

Download Application form

Contact on संपर्काचे पत्ते

 • संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प

Official Website

Complete Details9 Comments
  Test22
 1. Narayan Rodge says

  Ho

 2. Test22
 3. Narayan Rodge says

  Hingoli

 4. Test22
 5. Narayan Rodge says
 6. Test22
 7. अरूण पांडुरंग करपे says

  पोलीस पाटील भरती केव्हा आहे?

 8. Test22
 9. Tejaswini says

  माझी फारकत झालेली आहे मला १मुलगी आहे ती मझाकडे च आहे आता मला सरकारी किंवा स्वतःची जागा पण नाही आहे .आणि माझा कडे घर पण नाही आहे तर मला घरकुल योजनेचा कसा लाभ घेता येईल .आणि माझाकडे आता काही काम ही नाही कारण माझा खूप मो्ठा ॲक्सिडे झाला तरी मला काही सरकारी मदत मिळावी .

 10. Test22
 11. Arun babasaheb jaybhaye says

  No

 12. Test22
 13. Harshla bhoye says

  Amhala bhetel ka gharkul

 14. Test22
 15. निखिल उइके says

  फॉर्म ऑनलाइन भरा लागतो का?

 16. Test22
 17. Kale Babita Lakhan says

  शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थीना महामंडळाच्या योजनेत वैयक्तिक लाभ एक लाख देऊन मदत करावी.

Leave A Reply

Your email address will not be published.