Education and Training Schemes for Disabled


Education and Training Schemes for Disabled

Education and Training Schemes for Disabled Person details are given below. This scheme is funded by State Government. The Main objective of this scheme is to Special education is provided to disabled children between age group of 6 to 18 years in the government special schools. Vocational training is also provided to special children’s above the age of 18 years. Candidates who are Visually Impaired, Hearing Impaired, Orthopedically Handicapped they will be beneficiary for this scheme. More details of Education and Training Schemes for Disabled Person are given below.

Eligibility for Education and Vocational Training through Government Institutions:
 • Applicant should have minimum 40% disability.
 • Applicant should be Domicile in Maharashtra.
 • Application should be in given format and submitted to concern Government Institutions.

अपंगांसाठी विशेष मायक्रो फायनान्स योजना (VMY)

शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण

अ. क्र. योजना सविस्तर माहिती
1. योजनेचे नाव शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण
2. योजनेचा प्रकार राज्यशासन
3. योजनेचा उदेश 6 ते 18 वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळांमधून अंध, मुकबधिर, अस्थिव्यंग मुलांना शिक्षण, भोजन व निवासाच्या विनामुल्य सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच शासकीय कार्यशाळांमधून 18 वर्षावरील अपंग विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे अंपगंत्वानुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
 • विहीत नमुन्यात शासकीय संस्था यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराचे अपंग किमान 40 टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
 • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
8. योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबंधीत शासकीय संस्था व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
Sr. No. Scheme Detailed Information
1. Name of the Scheme Special Education and Vocational Training through Government institutions
2. Funding by State Government
3. Scheme objective Special education is provided to disabled children between age group of 6 to 18 years in the government special schools. Vocational training is also provided to special children’s above the age of 18 years.
4. Beneficiaries Category Visually Impaired, Hearing Impaired, Orthopedically Handicapped
5. Eligibility criteria 1.Application in given format submitted to concern
Govt. Institution
2.Applicant should have minimum 40% disability.
3.Applicant should be Domicile in Maharashtra.
6. Benefits Provided Child with a disability has access to free education in an appropriate environment till he / she attains the age of eighteen years & above 18 years vocational training given to special children. The free facilities of food, shelter, clothing and education are provided in these institutions
7. Application process Application in prescribed form with necessary documents submitted to Concern Govt. Institute
8. Category of Scheme Education and Vocational Training
9. Contact Office Government Institution and District social welfare office Zillah Parishad / Assistant Commissioner Social welfare office Mumbai urban / Mumbai suburban

 

स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा / कार्यशाळांमधून अपंगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण

अ.क्र योजना सविस्तरमाहिती
1. योजनेचेनाव स्वयंसेवीसंस्थामार्फतचालविण्यातयेणाऱ्याविशेषशाळा/ कार्यशाळांमधूनअपंगांचेशिक्षणवप्रशिक्षण
2. योजनेचाप्रकार राज्यशासन
3. योजनेचाउदेश 6 ते18 वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्थंामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगंाच्या विविध शाळांमधून अंध, मुकबधिर, अस्थिव्यंग व मतिमंद मुलांना शिक्षण व निवासाची विनामुल्य सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच18 वर्षावरील अपंग विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे अंपगंत्वानुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यशाळांमधून दिले जाते
4. योजनाज्याप्रवर्गासाठीलागूआहे अंध,कर्णबधिर,अस्थिव्यंग,मतिमंद
5. योजनेच्याप्रमुखअटी
 • विहीत नमुन्यात संबंधीत शाळा/कर्मशाळा यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराचे अपंग किमान 40 टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
 • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
6. दिल्याजाणाऱ्यालाभाचेस्वरूप अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
7. अर्जकरण्याचीपध्दत विहीतनमुन्यातीलअर्जआवश्यकत्याकागदपत्रासहसादरकरणे.
8. योजनेचीवर्गवारी शैक्षणिक
9. संपर्ककार्यालयाचेनाव स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर

Non-Governmental Aided organization (Special Schools and Vocational Training Centre) for Disable.

Sr. No. Scheme Detailed Information
1 Name of the Scheme Non-Governmental Aided organization (Special Schools and Vocational Training Centre) for Disable.
2. Funding by State Government
3. Scheme objective Special education is provided to disabled children below the age of 18 years in the special school which are run by Non-Governmental Aided organization. Vocational training is also given to special children above 18 yrs
4. Beneficiaries Category Visually Impaired, Hearing Impaired ,Orthopedically Handicapped, Mentally Retarded
5. Eligibility criteria 1.Application in given format submitted to concern special
School / Vocational Training centre.
2. Applicant should have minimum 40% disability.
3.Applicant should be Domicile in Maharashtra
6. Benefits Provided Child with a disability has access to free education in an appropriate environment till he / she attains the age of eighteen years. Above 18 years vocational training is given to disabled children. Also free facilities of food, shelter and education are provided in residential institutions.
7. Application process Application in given format attached with necessary documents submitted to Concern voluntary organization
8. Category of Scheme Education and Vocational Training
9. Contact Office voluntary organization and District social welfare office Zillah Parishad/Assistant Commissioner Social welfare office Mumbai urban / Mumbai suburban
Official Website


2 Comments
  Test22
 1. Manthan says

  PWD de ur 1o pass mscit computer course Nashik Maharashtra job help me

 2. Test22
 3. MahaBhartiYojana says

  Education and Training Schemes for Disabled

Leave A Reply

Your email address will not be published.