DTE Maharashtra Admission 2021-22 Process Started @dtemaharashtra.gov.in Schedule,Online Application 

DTE Admission Process 2021-22Polytechnic, Diploma, Pharmacy, Engineering Admission Form 2021-22 Apply Online. Directorate of Technical Education, Maharashtra State has started the diploma technical courses in Engineering/Technology admission form for session 2021-22. Those candidates who want to take admission SSC diploma, HSC Diploma courses in engineering /technology, pharmacy, SCT and HMCT, they can apply online Maharashtra DTE Diploma Admission Application Form or Document verification before the last date through official web site www.dtemaharashtra.gov.in.

DTE Maharashtra Admission 2021-22 Process started

पदविका २०२१-२२ प्रवेशाकरिता इच्छित उमेदवार नोंदणी
तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावी / आय टी आय / एम सी व्ही सी नंतरच्या तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील प्रवेशासाठी कृपया आपली माहिती भरावी जेणे करून आपणास प्रवेश प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती देता येईल. तसेच वेळो वेळी सूचना आमच्याकडून आपणास पाठविता येतील. संचालनालयाच्या जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून प्रवेशाबाबत आपणास समुपदेशन करण्यात येईल जेणेकरून आपण प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही
प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना – शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे